BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2017

Kommentar från vd: 
”2017 blev ännu ett framgångsrikt år för BioGaia. En försäljningsökning på 15 % gjorde att vi ökade försäljningen med 80 miljoner kronor och nådde en årsomsättning på 615 miljoner kronor. Vi fortsatte därmed vår fina trend att öka våra marknadsandelar på en marknad som beräknas växa med ungefär 7 % per år. Vårt rörelseresultat passerade för första gången 200 miljoner kronor och nådde 234 miljoner kronor, en ökning med 17 % som resulterade i en rörelsemarginal på 38 %. Jag kan med facit i hand konstatera att vi på ett mycket framgångsrikt sätt lyckats kombinera utvecklingsarbete och försäljningsfokus” säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB. 

Fjärde kvartalet 2017
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år.)

 • Nettoomsättningen uppgick till 170,1 (138,8) miljoner kronor, en ökning med 23 % (exklusive valutaeffekter 27 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 138,6 (119,2) miljoner kronor, en ökning med 16 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 31,0 (15,9) miljoner kronor, en ökning med 95 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 64,7 (46,4) miljoner kronor, en ökning med 40 % (exklusive valutaeffekter 48%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 48,4 (47,0) miljoner kronor, en ökning med 3 %. I föregående års kvartal ingick en uppskjuten skatteintäkt på 10,4 mkr. Exklusive den uppskjutna skatteintäkten ökade vinst efter skatt med 32 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,79 (2,71) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 65,5 (41,6) miljoner kronor.

Viktiga händelser under fjärde kvartalet 2017 

 • Studie som visar att Lactobacillus reuteri minskar benförlust hos äldre kvinnor presenterad.
 • Studie som visar att BioGaias probiotika främjar längd-tillväxt och förhindrar återkommande diarré publicerad. 

Viktiga händelser efter 2017 års utgång

 • Ytterligare två metaanalyser bekräftar den positiva effekten av BioGaias droppar vid spädbarnskolik.
 • BioGaia Protectis med D-vitamin lanseras på den svenska marknaden.
 • Avtal med Abbott avseende rätten att sälja BioGaia Protectis tabletter i Kina.

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 615,0 (534,7) miljoner kronor, en ökning med 15 % (inga materiella valutaeffekter föreligger).  
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 492,6 (433,0) miljoner kronor, en ökning med 14 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 116,2 (85,3) miljoner kronor, en ökning med 36 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 233,8 (199,4)¹ miljoner kronor, en ökning med 17 %. (Inga materiella valutaeffekter föreligger.) 
 • Vinst efter skatt uppgick till 180,6 (159,3)¹ miljoner kronor, en ökning med 13 %.  
 • Vinst per aktie uppgick till 10,42 (9,19)¹ kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger. 
 • Kassaflödet uppgick till 63,5 (14,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 december 2017 till 305,9 (243,1) miljoner kronor.  
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman den 25 april, 2018 en utdelning enligt policy på 4,31 (3,16) kronor per aktie och en extra utdelning på 4,69 (4,34) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 9,00 (7,50) kronor per aktie.
 • Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för förebyggande åtgärder mot antibiotikaresistens” på 2,7 miljoner kronor.

1) Exklusive före detta dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB som utdelades till aktieägarna i mars 2016.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående bokslutskommunikén som kommer att hållas idag 8 februari 2018 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 42 701 Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q4-2017.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 8 februari, 2018 kl 8.00.