BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2019

Kommentar från vd:
I det fjärde kvartalet 2019 minskade försäljningen med 1 %, huvudsakligen beroende på minskade royalties från Nestlé och leveransproblem. Produktförsäljningen ökade med 6 % tack vare god tillväxt i framför allt segmentet Barnhälsa som hade en försäljningstillväxt på 10 %. Rörelsemarginalen uppgick till 33 % trots den minskade försäljningen och våra ökade satsningar i dotterbolagen MetaboGen och BioGaia Pharma. 

Vi började året med vetskapen om att Nestlé hade sagt upp royaltyavtalet för Growing Up Milk och förstod att det skulle bli svårt att uppnå vår normala tillväxttakt. Planen att kompensera för detta inom andra områden lyckades vi med. Produktförsäljningen för helåret ökade med 12 % medan den totala försäljningen ökade med 4 %. Detta trots att vi drabbades av allvarliga leveransförseningar under tredje och fjärde kvartalet på grund av problem hos en av våra underleverantörer. Under det fjärde kvartalet har problemet med leveransförseningar från vår leverantör i Belgien gradvis minskat, säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef i BioGaia 

Fjärde kvartalet 2019
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2018).

 • Nettoomsättningen uppgick till 207,6 (209,7) miljoner kronor, en minskning med 1 % (exklusive valutaeffekter 5 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 198,3 (187,6) miljoner kronor, en ökning med 6 % (exklusive valutaeffekter 2 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 157,4 (158,0) miljoner kronor, en minskning med med 0,4 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 152,4 (139,1) miljoner kronor, en ökning med 10 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 49,9 (49,1) miljoner kronor, en ökning med 2 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 68,1 (75,1) miljoner kronor, en minskning med 9 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 50,9 (57,0) miljoner kronor, en minskning med 11 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 2,94 (3,29) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 2,8 (26,9) miljoner kronor. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2019

 • Den 10 oktober meddelade BioGaia att BioGaia drabbats av leveransförseningar från en av sina externa leverantörer som påverkar försäljning och resultat i både kvartal tre och kvartal fyra.
 • Den 15 oktober meddelade BioGaia att en publicerad studie visar att BioGaia Gastrus tabletter är effektiva som tillägg till patienter med Helicobacter pylori-infektion.

Väsentliga händelser efter 2019 års utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

Helåret 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 768,3 (741,9) miljoner kronor, en ökning med 4 % (exklusive valutaeffekter -2 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 743,0 (662,1) miljoner kronor, en ökning med 12 % (exklusive valutaeffekter 7 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 600,1 (596,5) miljoner kronor, en ökning med 1 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 585,1 (523,5) miljoner kronor, en ökning med 12 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 167,3 (141,7) miljoner kronor, en ökning 
 • med 18 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 242,5 (277,4) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel uppgick till 242,5 (270,4)¹ miljoner kronor, en minskning med 10 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 187,3 (207,2)¹ miljoner kronor, en minskning med 10 %. 
 • Resultat per aktie uppgick till 10,81 (11,99)¹ kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -72,3 (-22,9) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 213,8 (285,0) miljoner kronor.
 • Styrelsen föreslår den kommande årsstämman den 7 maj 2020 en utdelning enligt policy på 3,75 (4,05) kronor per aktie och en extra utdelning på 4,25 (5,95) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 8,00 (10,00) kronor per aktie vilket motsvarar 138,7 (173,4) miljoner kronor
 • Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 2,8 (3,2) miljoner kronor. 

1) Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen på 7,0 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående bokslutskommunikén som kommer att hållas idag 6 februari 2020 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 95. Telefonkonferensen kan också följas på 
https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q4-2019.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 6 februari 2020, kl 8:00.

Attached documents