BioGaia AB – Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 206,2 (187,6) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 11 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 150,1 (139,6) miljoner kronor, en ökning med 8 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 55,2 (47,3) miljoner kronor, en ökning med 17 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 105,9 (94,7) miljoner kronor, en ökning med 12 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 6,7 miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering om 5,7 miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 93,6 miljoner kronor, en minskning med 1 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 17 % till 53,1 (45,3) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 26 % (24 %)
 • Resultat efter skatt uppgick till 38,3 (38,5) miljoner kronor, en minskning med 0,5 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 1,90 (2,02) kronor före och efter utspädning.
 • Kassaflödet uppgick till -43,6 (1 177,6) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2021 till 1 484,7 (1 467,9) miljoner kronor.

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2021

Den 13 oktober meddelade BioGaia att BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar.

Den 30 december meddelade BioGaia att bolaget genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics. Nutraceutics ägde samtliga aktier i Everidis som var BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias egna varumärke i USA. Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomfördes den 31 december 2021 då BioGaia förvärvade 80 % av aktierna genom en aktieöverlåtelse och nyemission för en köpeskilling om 9,7 respektive 5 miljoner USD. BioGaia skall förvärva resterande 20 % av aktierna under 2027 eller 2028 (i BioGaias val) för en köpeskilling som baseras på försäljningen året före förvärvet av de resterande aktierna. Köpeskillingen för de resterande aktierna beräknas för närvarande, baserat på Everidis långsiktiga försäljningsplan, uppgå till ungefär 22 miljoner USD.

JANUARI – DECEMBER  2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 785,1 (747,1) miljoner kronor, en ökning med 5 % (exklusive valutaeffekter 12 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 603,7 (583,1) miljoner kronor, en ökning med 4 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 176,9 (161,2) miljoner kronor, en ökning med 10 %.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 329,2 (318,8) miljoner kronor, en ökning med 3 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 9,3 miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering om 13,1 miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 306,9 miljoner kronor, en minskning med 4 %.
 • Rörelseresultatet ökade med 11 % till 253,7 (228,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 32 % (31 %).
 • Resultat efter skatt uppgick till 196,3 (179,7) miljoner kronor, en ökning med 9 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 9,72 (10,07) kronor före och efter utspädning.
 • Kassaflödet uppgick till 13,1 (1 256,6) miljoner kronor.
 • Likvida medel uppgick per den 31 december 2021 till 1 484,7 (1 467,9) miljoner kronor.

I enlighet med utdelningspolicyn föreslår styrelsen den kommande årsstämman den 6 maj 2022 en utdelning enligt policy på 3,63 (3,41) kronor per aktie plus en extra utdelning på 11,29 (0) kronor per aktie vilket ger en total utdelning på 14,92 (3,41) kronor per aktie vilket motsvarar 301,3 (68,8) miljoner kronor. Den extra utdelningen motsvarar en extrautdelning av 3,63 kronor per aktie för 2021 samt den uteblivna extrautdelningen på grund av den då rådande covid-19 situationen om 4,25 kronor per aktie för 2019 och 3,41 kronor per aktie för 2020. Styrelsen föreslår också den kommande årsstämman en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 2,9 (2,8) miljoner kronor. Styrelsen föreslår också en 5:1 split av ordinarie aktier (A- och B-aktier).

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång

Den 3 februari meddelade BioGaia att BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit.

VD HAR ORDET

Trots pandemin har 2021 varit ett bra år för BioGaia med en försäljningsökning på 5 %, 12 % exklusive valutaeffekter. Vi är speciellt glada för försäljningsutvecklingen av vårt vuxensegment som ökade med 10 % (exklusive valutaeffekter 16 %) i linje med vårt strategiska fokus att erbjuda BioGaias probiotika genom livet. Vårt barnsegment ökade med 4 % (exklusive valutaeffekter 10 %).

Vi är mycket nöjda med vår försäljning i APAC med en tillväxt på 26 % framför allt från online i Kina, e-handelsförsäljning i Japan, fördelaktig demografisk utveckling i länder som Indonesien och Vietnam och försäljningen i Australien. Americas ökar återigen med imponerande 15 % med en försäljning till USA på över 100 miljoner kronor på helårsbasis för första gången i BioGaias historia, vilket demonstrerar relevansen av vår omnichannel strategi.

Latinamerika har påverkats kraftigt negativt av pandemin men våra distributörer, främst Aché i Brasilien och Abbott i resten av Latinamerika, har visat uthållighet och kreativitet för att ta marknadsandelar. EMEA påverkades också kraftigt negativt de två första kvartalen på grund av återkommande ”lock-downs” vilka påverkade vår försäljning i apotek och ledde till svårigheter för våra distributörer att träffa sina kunder. De senaste sex månadernas försäljningsutveckling är uppmuntrande med en ökning på 22 % drivna av våra insatser i Italien och våra ”tillbaka till skolan” kampanjer både i apotek och online. 

När jag summerar 2021 kommer jag framför allt att tänka på tre områden. Det första är självklart den pandemi vi befinner oss i. Även om pandemin nu kan kontrolleras bättre från ett hälsoperspektiv leder den till osäkerheter och restriktioner vilka kräver flexibilitet och riskminimerande åtgärder för att fortsätta utveckla verksamheten både internt med våra anställda och externt med våra kunder och partner.

Det andra området är våra insatser för att skapa en ännu mer konsumentfokuserad organisation. Vi har slutfört vår omorganisation med införandet av vår konsumentmarknadsföringsavdelning för att stärka BioGaias globala varumärke och vår egen digitala avdelning BioGaia Digital för att accelerera vår väg till marknad genom marknadsplatser som Amazon eller vår egen e-handelslösning.

Det tredje området är att vi har ändrat och stärkt vår affärsmodell i flera marknader. Genom förvärvet av vår amerikanska distributör (december) kommer vi närmare konsumenten samt har en fördjupad närvaro i världens största probiotikamarknad och kan själva bestämma i vilken utsträckning vi vill investera för att skapa tillväxt. I Sverige (januari) och Storbritannien (november) har vi tagit över marknadsföring och distributionen i egen regi. I Finland (april), en traditionellt stark probiotikamarknad, tog vi också över marknadsföringen och distributionen i egen regi, och kunde därmed lansera vår etablerade produktportfölj med vårt eget BioGaia-varumärke.

Allt detta har endast varit möjligt tack vare våra kollegor runt om i världen som är fokuserade på att uppnå BioGaias målsättning att tillhandahålla probiotika med vetenskapligt bevisad effekt på hälsa och välbefinnande till alla.

Men självklart skulle inget av detta vara möjligt utan våra osynliga hjältar.

För mer information se bifogad delårsredogörelse.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående bokslutskommuniké som kommer att hållas idag 4 februari 2022 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08-505 583 66. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/41584

BioGaia AB Box 3242 103 64  STOCKHOLM 
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08-555 293 00, Org. nr 556380-8723, biogaia.com


Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-04 08:00 CET.