BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2013

Kommentar från vd:

”Arbetet att ta oss in på de stora marknaderna börjar ge resultat. Under kvartalet slöt vi ett avtal med det statliga bolaget Beijing Keyuan Xinhai Pharmaceutical i Kina”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

”Vårt försäljningsarbete fokuseras i stor utsträckning på de stora folkrika länderna och det är vår förhoppning att detta arbeta ska resultera i nya avtal och förhållandevis snabba lanseringar under detta och nästa år. Vi är fortsatt inställda på att åstadkomma en fortsatt god tillväxt av vår försäljning både genom ökning av försäljningen hos våra existerande distributionspartners och genom att vi kommer in på nya marknader där våra produkter inte tidigare har sålts”, fortsätter Peter Rothschild.

Perioden 1 januari – 30 juni 2013

(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 • Omsättningen uppgick till 163,5 (154,0¹) miljoner kronor, en ökning med 9,5 miljoner (6 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 11 %.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 134,6 (121,8) miljoner kronor, en ökning med 12,8 miljoner kronor (11 %). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 15 %.
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 27,9 (31,3¹) miljoner kronor, en minskning med 3,4 miljoner kronor (11 %). Rensat för valutaeffekter minskade omsättningen med 8 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 44,1 (45,5¹) miljoner kronor, en minskning med 1,4 miljoner kronor (3 %). Rensat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 4 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 34,5 (37,5¹) miljoner kronor, en minskning med 3,0 miljoner kronor (8 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,85 (2,08¹) kronor.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till -125,5 (243,1) miljoner kronor. I förra årets kassaflöde ingick betalning av licensintäkt från Nestlé på 356,0 miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 juni 2013 till 249,6 (414,5) miljoner kronor. I kassaflödet sedan 30 juni föregående år ingår utdelning med 172,7 miljoner kronor, skattebetalning med 65,6 miljoner kronor samt investeringar i TwoPac med 14,8 miljoner kronor.

Andra kvartalet 2013

 • Omsättningen uppgick till 85,3 (75,7) miljoner kronor, en ökning med 9,6 miljoner kronor (13 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 17 %.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 69,0 (67,1) miljoner kronor, en ökning med 1,9 miljoner kronor (3 %). Rensat för valutaeffekter var omsättningsökningen 8 %.
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 16,0 (8,3) miljoner kronor, en ökning med 7,7 miljoner kronor (93 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 98 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 26,3 (19,4) miljoner kronor, en ökning med 6,9 miljoner kronor (36 %). Rensat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 43 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 16,9 (16,7) miljoner kronor, en ökning med 0,2 miljoner kronor (1 %). I finansiella poster ingår en förlust på utestående valutaterminer på 4,7 miljoner kronor (föregående år en vinst på 1,6 miljoner kronor).

Viktiga händelser under andra kvartalet 2013

 • Avtal avseende försäljning av Protectis droppar och Protectis och Gastrus maghälsotabletter i Sydkorea och Kina.
 • Nytt betydande avtal med Nestlé avseende ny kategori av produkt.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • BioGaia förvärvar återstående 50% av TwoPac.
 • FDA godkänner BioGaias ansökan om klassificering av ”orphan drug”.
 • Ny studie visar att Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. I omsättning och resultat föregående år ingick också en licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé, avseende licens att använda Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättning under den resterande patenttiden, vilken var att betrakta som engångsintäkt. Inklusive licensintäkten från Nestlé uppgick för första halvåret 2012 omsättningen till 510,0 miljoner kronor, rörelseresultatet till 401,5 miljoner kronor, vinst efter skatt till 299,9 miljoner kronor samt vinst per aktie till 17,27 kronor.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 10:00 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 51 99 93 61.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 22 augusti 2013 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2013-08-16 Ny studie visar: Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom
2013-08-06 FDA godkänner BioGaias ansökan om klassificering av ”orphan drug”
2013-06-18 BioGaia förvärvar återstående 50 procent i TwoPac AB