BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Kommentar från vd:

"Vår lönsamhet under första halvåret var mycket god med en rörelsemarginal på 29 % exklusive licensintäkten från Nestlé på 95,4 miljoner kronor. Inklusive licensintäkten uppgick rörelsemarginalen till 53 %. Försäljningsökningen på rullande 12 månader ligger nu på 12 % (rensat för valutaeffekter)", säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Perioden 1 januari – 30 juni 2014
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)  

 • Omsättningen uppgick till 281,0 (163,5) miljoner kronor, en ökning med 117,5 miljoner kronor (72 %). I omsättningen ingår licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen till 185,6 miljoner kronor, en ökning med 14 % (rensat för valutaeffekter 10 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 148,4¹ (127,8) miljoner kronor, en ökning med 20,6 miljoner kronor (16 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 35,1 (35,6) miljoner kronor, en minskning med 0,5 miljoner kronor (-1 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 148,7 (44,1) miljoner kronor, en ökning med 104,6 miljoner kronor (237 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick rörelseresultatet till 53,3 miljoner kronor, en ökning med 21 % (rensat för valutaeffekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT 18 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 114,5 (34,5) miljoner kronor, en ökning med 80,0 miljoner kronor (232 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst efter skatt till 40,1 miljoner kronor, en ökning med 16 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 6,66 (1,85) kronor. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst per aktie till 2,35 kronor.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 4,3 (-125,5) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 juni 2014 till 239,1 (249,6) miljoner kronor.

Andra kvartalet 2014

 • Omsättningen uppgick till 92,4 (85,3) miljoner kronor, en ökning med 7,1 miljoner kronor (8 %) (rensat för valutaeffekter 5 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 71,7 (66,6) miljoner kronor, en ökning med 5,1 miljoner kronor (8 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 20,1 (18,7) miljoner kronor, en ökning med 1,4 miljoner kronor (7 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 (26,3) miljoner kronor, en minskning med 1,4 miljoner kronor (-5 %) (rensat för valutaeffekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT -8%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 17,5 (16,9) miljoner kronor, en ökning med 0,6 miljoner kronor (4 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,03 (0,89) kronor.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2014

 • Avtal avseende försäljning av droppar i Indien.
 • Avtal avseende försäljning av droppar i Storbritannien.
 • Beslut om expansion av produktionsanläggning hos dotterbolaget TwoPac i Eslöv.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 243,8 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08-519 99 358.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 20 augusti 2014 kl 08.00.