BioGaia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Kommentar från vd:
Ytterligare ett mycket tillfredställande kvartal och efter tre kvartal med starkt ökande försäljning slår det naturligtvis igenom på 12-månaderssiffrorna. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 40%. Euron och dollarn har förstärkts kraftigt och valutajusterat uppgår försäljningstillväxten till 30 %, vilket även det måste betraktas som tillfredställande. Utvecklingen är positiv på de flesta marknaderna, men det är den sydamerikanska marknaden som går starkast och då främst Brasilien, där våra droppar och tabletter har blivit mycket väl mottagna, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 30 juni 2015
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2014.)

 • Omsättningen uppgick till 272,9 (185,6)¹ miljoner kronor, en ökning med 87,3 miljoner kronor (47 %) (rensat för valutaeffekter 34 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 224,1 (143,1)¹ ² miljoner kronor, en ökning med 81,0 miljoner kronor (57 %) (rensat för valutaeffekter 41 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 42,1 (36,2)² miljoner kronor, en ökning med 5,9 miljoner kronor (16%) (rensat för valutaeffekter 9 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 95,0 (53,3)¹ miljoner kronor, en ökning med 41,7 miljoner kronor (78 %) (rensat för valuta- effekter 44 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) uppgick rörelseresultatet till 104,7 (56,4) miljoner kronor, en ökning med 48,3 miljoner kronor (86%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 78,9 (40,1)¹ miljoner kronor, en ökning med 38,8 miljoner kronor (97 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 4,57 (2,35)¹ kronor.
 • Kassaflödet uppgick till -8,8 (4,3) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 juni 2015 till 202,8 (210,7) miljoner kronor. 

Andra kvartalet 2015

 • Omsättningen uppgick till 134,0 (92,4) miljoner kronor, en ökning med 41,6 miljoner kronor (45 %) (rensat för valutaeffekter 31 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 108,8 (66,4)² miljoner kronor, en ökning med 42,4 miljoner kronor (64 %) (rensat för valutaeffekter 46 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 22,3 (21,2)² miljoner kronor, en ökning med 1,1 miljoner kronor (5%) (rensat för valutaeffekter 0 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 42,4 (24,9) miljoner kronor, en ökning med 17,5 miljoner kronor (70 %) (rensat för valuta- effekter 33 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget IBT uppgick rörelseresultatet till 48,4 (26,5) miljoner kronor, en ökning med 21,9 miljoner kronor (83%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 35,7 (17,5) miljoner kronor, en ökning med 18,2 miljoner kronor (104 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,06 (1,03) kronor.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2015

 • Kinesisk studie som visar effekten av BioGaias droppar mot kolik publicerad.
 • BioGaia undersöker möjligheten att särnotera Infant Bacterial Therapeutics AB.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång 2015

 • Studie som visar att Prodentis minskar candida hos äldre publicerad.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen under första halvåret 2014 till 281,0 miljoner kronor, omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 238,5 ² miljoner kronor, rörelseresultatet till 148,7 miljoner kronor, vinst efter skatt till 114,5 miljoner kronor och vinst per aktie till 6,66 kronor.

2) En mindre omfördelning mellan segmenten har gjorts på föregående års försäljning för att få bättre jämförelse med årets siffror.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 566 42 661.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 18 augusti, 2015 kl 08.00.