BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

Kommentar från vd:
”Försäljningen under det andra kvartalet 2017 uppgick till 156 miljoner kronor, vilket var en ökning med 15 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det starka andra kvartalet, då försäljningen till vår viktiga marknad Brasilien åter tog fart, innebär att vi efter sex månader uppnått en försäljning på 297 miljoner kronor, en bruttomarginal på 75 % och ett rörelseresultat på 115 miljoner kronor. Vi är på rätt spår och fortsätter arbetet med våra strategiska initiativ. Jag är också mycket glad att vi under kvartalet startade dotterbolaget BioGaia Pharma AB med målet att ta vara på de möjligheter att utveckla läkemedel som identifieras i den forskning och utveckling som bedrivs i vår kärnverksamhet,” säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.  

Andra kvartalet 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 156,0 (136,0) miljoner kronor, en ökning med 15 % (exklusive valutaeffekter 10 %). 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 132,1 (106,7) miljoner kronor, en ökning med 24 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 23,0 (25,7) miljoner kronor, en minskning med 11 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 59,7 (53,4) miljoner kronor, en ökning med 12 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 47,2 (38,6) miljoner kronor, en ökning med 22 %. 
 • Vinst per aktie uppgick till 2,72 (2,22) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -117,3 (-75,0) miljoner kronor. 

Viktiga händelser under andra kvartalet 2017

 • BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader.
 • BioGaia startar dotterbolag för utveckling av probiotiska läkemedel.

1 januari – 30 juni 2017 

 • Nettoomsättningen uppgick till 297,2 (269,9) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 6 %). 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 242,8 (214,8) miljoner kronor, en ökning med 13 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 49,5 (46,8) miljoner kronor, en ökning med 6 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 115,5 (104,7) ¹ miljoner kronor, en ökning med 10 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 90,1 (77,3) ¹ miljoner kronor, en ökning med 17 %. 
 • Vinst per aktie uppgick till 5,20 (4,46) ¹ kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -39,8 (-35,4) ¹ miljoner kronor.  Likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till 202,6 (243,1) miljoner kronor.

1) Exklusive före detta dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB som utdelades till aktieägarna i mars 2016.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjudes att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag 18 augusti 2017 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 42 508. Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q2-2017.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 18 augusti, 2017 kl 8.00.