BioGaia AB Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

Kommentar från vd:
Försäljningen under andra kvartalet ökade med 11 % (exklusive valutaeffekter 5 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, ökade med 20 % (exklusive valutaeffekter 14 %). Produktförsäljningen inom Barnhälsa ökade med 19% och drevs främst av vår största produkt, BioGaia Protectis droppar, men också av BioGaia Protectis tabletter. Vår vuxenportfölj, framför allt BioGaia Prodentis och BioGaia Protectis tabletter, växte med 27 %. Till ökningen bidrog även lanseringen av BioGaia Osfortis i kvartalet. Ökningen inom Vuxenhälsa är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp.
Rörelsekostnaderna ökade med 7 % under kvartalet vilket resulterade i ett rörelseresultat på 78,5 miljoner kronor, en ökning med 8 % jämfört med andra kvartalet föregående år, och en rörelsemarginal på 35 %. Vi fortsätter att lansera våra produkter på nya marknader samtidigt som vi investerar i verksamheten för att fortsätta vår tillväxt, säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia.

Andra kvartalet 2019
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2018).

 • Nettoomsättningen uppgick till 222,3 (200,9) miljoner kronor, en ökning med 11 % (exklusive valutaeffekter 5 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, ökade med 20 % (exklusive valutaeffekter 14 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 181,1 (168,5) miljoner kronor, en ökning med 8 %. Produktförsäljningen inom Barnhälsa uppgick till 178,6 (150,7) miljoner kronor, en ökning med 19 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 40,9 (32,1) miljoner kronor, en ökning med 27 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 78,5 (79,9) miljoner kronor. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel uppgick till 78,5 (72,9)1) miljoner kronor, en ökning med 8 %. 
 • Vinst efter skatt uppgick till 61,1 (55,7)1) miljoner kronor, en ökning med 10 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 3,52 (3,22)1) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger. 
 • Kassaflödet uppgick till -155,7 (-133,9) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning med 173,4 (156,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

 • BioGaia lanserar BioGaia Osfortis – en ny för att förebygga benskörhet.
 • Studie som visar att BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med divertikulit publicerad.

1 januari – 30 juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 393,6 (357,5) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 4 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, ökade med 20 % (exklusive valutaeffekter 13 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 314,7 (300,2) miljoner kronor, en ökning med 5 %. Produktförsäljningen, exklusive royaltyintäkter, inom Barnhälsa uppgick till 306,7 (265,2) miljoner kronor, en ökning med 16 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 78,6 (56,5) miljoner kronor, en ökning med 39 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 125,0 (136,1) miljoner kronor. Rörelseresultatet exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel uppgick till 125,0 (129,1)1) miljoner kronor, en minskning med 3 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 96,7 (98,9)1) miljoner kronor, en minskning med 2 %.
 • Resultat per aktie uppgick till 5,58 (5,73)1) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger. 
 • Kassaflödet uppgick till -126,5 (-94,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 160,1 (285,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Nytt exklusivt avtal med Abbott LatAm för rätten att sälja BioGaias produkter i Uruguay.

1)  Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen på 7,0 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag 8 augusti 2019 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i konferensen ring 08 – 566 427 05. Telefonkonferensen kan också följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q2-2019.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 8 augusti 2019, kl 8:00. 

Attached documents