BioGaia AB Delårsrapport (1 januari – 30 september 2013)

Kommentar från vd:

”Som jag framhållit tidigare bedömer vi försäljningen med utgångspunkt från siffrorna för 12 månader rullande. Försäljningen av konsumentfärdiga produkter ökade med 12 %, justerat för valutor, och insatsprodukter minskade med 25 % (på grund av Nestléaffären 2012). Men vi siktar högre än detta. Med tanke på utvecklingen i de flesta länder där vi är verksamma och de lanseringar som vi planerar har vi inte för avsikt att ändra denna ambition.”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Perioden 1 januari – 30 september 2013
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 • Omsättningen uppgick till 225,7 (216,8¹) miljoner kronor, en ökning med 8,9 miljoner (4 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 7 %.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 181,1 (172,0) miljoner kronor, en ökning med 9,1 miljoner kronor (5 %). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 9 %.
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 43,6 (43,8¹) miljoner kronor, en minskning med 0,2 miljoner kronor (0,5%). Rensat för valutaeffekter ökade omsättningen med 1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 57,9 (58,9¹) miljoner kronor, en minskning med 1,0 miljoner kronor (2 %). Rensat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 2 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 47,9 (51,7¹) miljoner kronor, en minskning med 3,8 miljoner kronor (7 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,63 (2,88¹) kronor.
 • Periodens totala kassaflöde uppgick till -131,7 (233,3) miljoner kronor. I förra årets kassaflöde ingick betalning av licensintäkt från Nestlé på 356,0 miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 september 2013 till 243,2 (404,1) miljoner kronor. I kassaflödet sedan 30 september 2012 ingår utdelning med 172,7 miljoner kronor, skattebetalning med 37,7 miljoner kronor, investeringar i maskiner på TwoPac med 13,3 miljoner kronor samt förvärv av aktier i TwoPac med 30,0 miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2013

 • Omsättningen uppgick till 62,2 (62,8) miljoner kronor, en minskning med 0,6 miljoner kronor (1 %). Det var inga materiella valutaeffekter för intäkterna i kvartalet.
 • Omsättningen avseende konsumentfärdiga produkter uppgick till 46,4 (50,2) miljoner kronor, en minskning med 3,8 miljoner kronor (8 %).
 • Omsättning avseende insatsprodukter uppgick till 15,7 (12,5) miljoner kronor, en ökning med 3,2 miljoner kronor (26 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (13,5) miljoner kronor, en ökning med 0,3 miljoner kronor (2 %). Rensat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 3%.
 • Vinst efter skatt uppgick till 13,4 (14,2) miljoner kronor, en minskning med 0,8 miljoner kronor (6 %).

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2013

 • BioGaia förvärvar återstående 50 % av TwoPac.
 • FDA godkänner BioGaias ansökan om klassificering av ”orphan drug”.
 • Ny studie visar att Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Metaanalys avseende Lactobacillus reuteri Protectis och kolik.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. I omsättning och resultat föregående år ingick också en licensintäkt med 356,0 miljoner kronor från Nestlé, avseende licens att använda Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättning under den resterande patenttiden, vilken var att betrakta som engångsintäkt. Inklusive licensintäkten från Nestlé uppgick omsättningen till 572,8 miljoner kronor, rörelseresultatet till 414,9 miljoner kronor, vinst efter skatt till 314,1 miljoner kronor samt vinst per aktie till 18,07 kronor för perioden januari-september 2012.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 51 99 93 53.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:

 • 2013-10-10 Metaanalys: Lactobacillus reuteri Protectis enda effektiva probiotikan för behandling av kolik
 • 2013-08-22 Delårsrapport 1 januari – 30 september 2013
 • 2013-08-16 Ny studie visar: Lactobacillus reuteri Prodentis förbättrar behandlingen av patienter med tandlossningssjukdom

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 23 oktober 2013 kl 08.00.