BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2014

Kommentar från vd:
En rejäl försäljningsökning under kvartalet är glädjande och på rullande tolv månader, som visar mer långsiktigt vart vi är på väg, har vi uppnått en 19-procentig ökning. Våra ambitioner är högre än så och med tanke på de positiva tecken vi ser i princip på alla marknader bör vi kunna nå upp till våra historiskt höga tillväxttal inom en inte allt för avlägsen framtid, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 30 september 2014
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)

 • Omsättningen uppgick till 360,4 (225,7) miljoner kronor, en ökning med 134,7 miljoner kronor (60 %). I omsättningen ingår licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen till 265,0 miljoner kronor, en ökning med 17 % (rensat för valutaeffekter 14 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 215,9¹) (173,0) miljoner kronor, en ökning med 42,9 miljoner kronor (25 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 46,4 (51,5) miljoner kronor, en minskning med 5,1 miljoner kronor (-10 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 166,3 (57,9) miljoner kronor, en ökning med 108,4 miljoner kronor (187 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick rörelseresultatet till 70,9 miljoner kronor, en ökning med 22 % (rensat för valuta- effekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT 20 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 128,9 (47,9) miljoner kronor, en ökning med 81,0 miljoner kronor (169 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst efter skatt till 54,5 miljoner kronor, en ökning med 14 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 7,50 (2,63) kronor. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst per aktie till 3,19 kronor.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -11,1 (-131,7) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 september 2014 till 224,1 (243,2) miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2014

 • Omsättningen uppgick till 79,4 (62,2) miljoner kronor, en ökning med 17,2 miljoner kronor (28 %) (rensat för valutaeffekter 23 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 67,6 (45,2) miljoner kronor, en ökning med 22,4 miljoner kronor (49 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 11,3 (16,0) miljoner kronor, en minskning med 4,7 miljoner kronor (- 29 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,6 (13,8) miljoner kronor, en ökning med 3,8 miljoner kronor (28 %) (rensat för valutaeffekter och rörelsekostnader för dotterbolaget IBT 29%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 14,4 (13,4) miljoner kronor, en ökning med 1,0 miljoner kronor (7 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 0,84 (0,78) kronor.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2014

 • Lansering av tabletter i Brasilien.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 311,3 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08-519 99 030.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 22 oktober 2014 kl 08.00.