BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2015

Kommentar från vd:
Jag kan konstatera att tredje kvartalets försäljning och resultat var mycket tillfredställande. Under den senaste 12-månadersperioden ökade försäljningen med 41 % och rensat för valutaeffekter med 30 %. säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 30 september 2015
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2014.)

 • Omsättningen uppgick till 378,9 (265,0)¹ miljoner kronor, en ökning med 113,9 miljoner kronor (43 %) (rensat för valutaeffekter 31 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 313,0 (207,6)¹ ² miljoner kronor, en ökning med 105,4 miljoner kronor (51 %) (rensat för valutaeffekter 36 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 54,6 (46,4) miljoner kronor, en ökning med 8,2 miljoner kronor (18%) (rensat för valutaeffekter 11 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 124,7 (70,9)¹ miljoner kronor, en ökning med 53,8 miljoner kronor (76 %) (rensat för valuta- effekter 41 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) uppgick rörelseresultatet till 140,9 (75,2)¹ miljoner kronor, en ökning med 65,7 miljoner kronor (87 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 99,6 (54,5)¹ miljoner kronor, en ökning med 45,1 miljoner kronor (83 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 5,76 (3,19)¹ kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 8,0 (-11,1) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30 september 2015 till 219,8 (210,7) miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2015

 • Omsättningen uppgick till 106,0 (79,4) miljoner kronor, en ökning med 26,6 miljoner kronor (33 %) (rensat för valutaeffekter 23 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 88,9 (64,5)² miljoner kronor, en ökning med 24,4 miljoner kronor (38 %) (rensat för valutaeffekter 26 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 12,6 (10,2)² miljoner kronor, en ökning med 2,4 miljoner kronor (23 %) (rensat för valutaeffekter 16 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,7 (17,6) miljoner kronor, en ökning med 12,1 miljoner kronor (69 %) (rensat för valuta- effekter 31 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget IBT uppgick rörelseresultatet till 36,2 (18,8) miljoner kronor, en ökning med 17,4 miljoner kronor (93 %).
 • Vinst efter skatt uppgick till 20,7 (14,4) miljoner kronor, en ökning med 6,3 miljoner kronor (44 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,19 (0,84) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 16,8 (-15,4) miljoner kronor.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2015

 • Studie som visar att Prodentis minskar candida hos äldre publicerad.
 • BioGaia investerar ytterligare i IBT.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång 2015

 • Studie visar att Protectis främjar längdtillväxt på barn och förhindrar återkommande diarré.
 • BioGaia utser ny vd.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen under januari-september 2014 till 360,4 miljoner kronor, omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 303,0² miljoner kronor, rörelseresultatet till 166,3 miljoner kronor, vinst efter skatt till 128,9 miljoner kronor och vinst per aktie till 7,50 kronor.

2) En mindre omfördelning mellan segmenten har gjorts på föregående års försäljning för att få bättre jämförelse med årets siffror.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 566 42 661.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2015-10-20 BioGaia utser ny vd
2015-10-12 BioGaias probiotika främjar längdtillväxt och förhindrar återkommande diarré
2015-09-07 BioGaia investerar ytterligare i Infant Bacterial Therapeutics AB

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 23 oktober 2015 kl 08.00.