BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2016

Kommentar från vd:
”Tredje kvartalets omsättning drevs av en mycket stark försäljning i Asien och Europa, där lanseringen av EasyDropper fortsätter. De första nio månadernas nettoomsättning uppgick till 395,9 miljoner kronor och det är mycket glädjande att vi nu passerat 2015 års nivå, trots förra årets kraftiga lageruppbyggnad i Brasilien. Lovande är också utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som visat tillväxt två kvartal i rad. Jag vill också nämna att den kliniska studie om minskad tandköttsinflammation hos gravida, som vi redan rapporterat om, tagits mycket väl emot av våra partners samt att det är mycket tillfredsställande att vi tecknat försäljningsavtal i Väst- och Östafrika”, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 30 september 2016
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 395,9 (378,9) miljoner kronor, en ökning med 17,0 miljoner kronor (4 %). (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger.)
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 313,8 (313,0) miljoner kronor, en ökning med 0,8 miljoner kronor (0 %). (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger.)
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 69,4 (54,6) miljoner kronor, en ökning med 14,8 miljoner kronor (27 %) (Rensat för valutaeffekt 24 %.)
 • Rörelseresultatet exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT uppgick till 153,1 (140,8) miljoner kronor, en ökning med 12,3 miljoner kronor (9 %). Inklusive IBT uppgick rörelse-resultatet till 147,9 (124,7) miljoner kronor. (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger.)
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 112,4 (112,2) miljoner kronor, en ökning med 0,2 miljoner kronor (0 %).
 • Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 6,48 (6,49) kronor. Vinst per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 10,42 (5,76) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till -27,6 (8,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 september 2016 till 201,6 (226,9) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning av dotterbolaget IBT som påverkat kassaflödet negativt med 37,6 miljoner kronor.

Tredje kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 126,0 (106,0) miljoner kronor, en ökning med 20,0 miljoner kronor (19 %) (rensat för valutaeffekter 17 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 99,0 (88,9) miljoner kronor, en ökning med 10,1 miljoner kronor (11 %). (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 22,6 (12,6) miljoner kronor, en ökning med 10,0 miljoner kronor (79 %) (rensat för valutaeffekter 70 %).
 • Rörelseresultatet exklusive IBT uppgick till 48,4 (36,2) miljoner kronor, en ökning med 12,2 miljoner kronor (34 %). Inklusive IBT uppgick rörelseresultatet till 48,4 (29,7) miljoner kronor. (Ingen väsentlig valutaeffekt föreligger.)
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 35,1 (25,7) miljoner kronor, en ökning med 9,4 miljoner kronor (37 %). Inklusive IBT uppgick vinst efter skatt till 35,1 (20,7) miljoner kronor.
 • Vinst per aktie exklusive IBT uppgick till 2,02 (1,49). Vinst per aktie inklusive IBT uppgick till 2,02 (1,19) kronor.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2016

 • Studie som visar att BioGaia ProDentis minskar tandköttsinflammation hos gravida publicerad.
 • Avtal avseende försäljning av droppar, tabletter och vätskeersättning i Kenya, Nigeria och Ghana.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 25 oktober kl. 08:45 av vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 427 00. Telefonkonferensen kan även följas på https://wonderland.videosync.fi/biogaia-q3-report.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2016 kl. 08.00.

Attached documents