BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2017

Kommentar från vd:
”Försäljningen under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 148 miljoner kronor, vilket var en ökning med 17 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det starka tredje kvartalet, med god försäljning inom både Barn- och Vuxenhälsa, innebär att vi efter nio månader uppnått en försäljning på 445 miljoner kronor, en bruttomarginal på 75 % och ett rörelseresultat på 169 miljoner kronor. Den organisationsförstärkning vi påbörjat och det täta samarbete vi har med våra partners ger resultat och vi fortsätter arbetet med våra strategiska initiativ. Jag är också glad att vi lanserat de första produkterna med vår nya japanska partner Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. och att de tagits väl emot av marknaden,” säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB. 

Tredje kvartalet 2017
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2016.)

 • Nettoomsättningen uppgick till 147,7 (126,0) miljoner kronor, en ökning med 17 % (exklusive valutaeffekter 21 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 111,1 (99,0) miljoner kronor, en ökning med 12 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 35,7 (22,6) miljoner kronor, en ökning med 58 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 53,6 (48,4) miljoner kronor, en ökning med 11 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 42,1 (35,1) miljoner kronor, en ökning med 20 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,43 (2,02) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 37,9 (52,2) miljoner kronor.

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2017 

 • Lansering av:
  • Prodentis munhälsotabletter i Filippinerna och Vietnam. 
  • Protectis maghälsotabletter i Colombia och Honduras. 
  • Protectis droppar i Filippinerna.
  • Yoghurt med Prodentis bakteriekultur i Japan.

1 januari – 30 september 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 444,9 (395,9) miljoner kronor, en ökning med 12 % (exklusive valutaeffekter 11 %).  
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 354,0 (313,8) miljoner kronor, en ökning med 13 %. 
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 85,2 (69,4) miljoner kronor, en ökning med 23 %. 
 • Rörelseresultatet uppgick till 169,1 (153,1)¹ miljoner kronor, en ökning med 10 %.  
 • Vinst efter skatt uppgick till 132,2 (112,4)¹ miljoner kronor, en ökning med 18 %.  
 • Vinst per aktie uppgick till 7,63 (6,48)¹ kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger. 
 • Kassaflödet uppgick till -2,0 (-27,6) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 september 2017 till 240,2 (201,6) miljoner kronor.  

1) Exklusive före detta dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB som utdelades till aktieägarna i mars 2016.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjudes att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 25 oktober 2017 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 42 509. Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q3-2017.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2017 kl 8.00.