BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 30 september 2018

Kommentar från vd:
”Tredje kvartalet blev ännu ett starkt kvartal med en tillväxt på 18 % (10 % valutajusterat) jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen drevs av försäljning av BioGaia Protectis droppar men även av god tillväxt av BioGaia Prodentis tabletter. Geografiskt var tillväxten stark inom alla tre regionerna, EMEA, Asia Pacific och Americas. Värt att notera att försäljningen ökade starkt i USA och att utrullningen av BioGaia Gastrus tabletter fortsätter med god tillväxt. För den senaste 12-månadersperioden uppgick försäljningen till 702 (584) miljoner kronor, en ökning med 20% (19% valutajusterat)”, säger Sebastian Schröder, tillförordnad vd BioGaia.

Tredje kvartalet 2018
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2017).

 • Nettoomsättningen uppgick till 174,7 (147,7) miljoner kronor, en ökning med 18 % (exklusive valutaeffekter 10 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 138,3 (111,1) miljoner kronor, en ökning med 24 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 36,0 (35,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 66,2 (53,8) miljoner kronor, en ökning med 23 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till 5,0 (0,2) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet ökat med 14 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 51,4 (42,1) miljoner kronor, en ökning med 22 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 2,97 (2,43) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till 44,3 (37,9) miljoner kronor.  

Viktiga händelser under tredje kvartalet 2018

 • I början av juli förvärvade BioGaia ytterligare 30 % i MetaboGen för 27,8 miljoner kronor. Ägarandelen i MetaboGen uppgår därmed till 92%.

Viktiga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • BioGaias dotterbolag MetaboGens första mikroorganismer är klara att användas i en säkerhetsstudie.

1 januari – 30 september 2018 

 • Nettoomsättningen uppgick till 532,2 (444,9) miljoner kronor, en ökning med 20 % (exklusive valutaeffekter 16 %).
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 438,5 (354,0) miljoner kronor, en ökning med 24 %.
 • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 92,6 (85,2) miljoner kronor, en ökning med 9 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 202,3 (171,1) miljoner kronor. Exklusive omvärdering av tidigare intressebolagsandel i MetaboGen, uppgick rörelseresultatet till 195,3 (171,1) miljoner kronor, en ökning med 14 %. Bolaget har ändrat redovisningsprincip från och med 1 januari 2018, vilket innebär att valutakursförluster/vinster hänförliga till terminsaffärer redovisas i rörelseresultatet (tidigare bland finansiella poster). Dessa uppgick till -8,7 (+2,0) miljoner kronor. Vid oförändrade principer hade rörelseresultatet ökat med 21 %.
 • Vinst efter skatt uppgick till 157,3 (132,2) miljoner kronor, en ökning med 19 %. Exklusive omvärdering av tidigare intresse-bolagsandel i MetaboGen ökade vinst efter skatt med 14 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 9,10 (7,63) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
 • Kassaflödet uppgick till -49,8 (-2,0) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 30 september 2018 till 257,5 (305,9) miljoner kronor.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 24 oktober 2018 kl. 9:30 med tillförordnad vd Sebastian Schröder.
För att delta i konferensen ring 08 – 566 42 663. Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q3-2018.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom den tillförordnade verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 24 oktober, 2018 kl 8.00