BioGaia AB: Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2014

Kommentar från vd:
”Kvartalet gav en ökning av rörelseresultatet på 60 % och för senaste 12-månadersperioden på 45 %. Trots bara en begränsad kostnadsökning kan försäljningen ändå öka betydligt, vilket visar att vår affärsmodell fungerar väl. Utöver den 60-procentiga ökningen av rörelseresultatet tillkom en licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé under kvartalet”, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Perioden 1 januari – 31 mars 2014
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år) 

 • Omsättningen uppgick till 188,6 (78,1) miljoner kronor, en ökning med 110,5 miljoner kronor (141 %). I omsättningen ingår licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen till 93,2 miljoner kronor, en ökning med 19 % (rensat för valutaeffekter 17 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 76,7¹) (61,2) miljoner kronor, en ökning med 15,5 miljoner kronor (25 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,0 (16,9) miljoner kronor, en minskning med 1,9 miljoner kronor (-11 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 123,8 (17,8) miljoner kronor, en ökning med 106,0 miljoner kronor (596 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick rörelseresultatet till 28,4 miljoner kronor, en ökning med 60 % (rensat för valutaeffekter 48%).
 • Vinst efter skatt uppgick till 97,0 (17,7) miljoner kronor, en ökning med 79,3 miljoner kronor (448 %). Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst efter skatt till 22,6 miljoner kronor, en ökning med 28 %.
 • Vinst per aktie uppgick till 5,63 (0,97) kronor. Exklusive licensintäkt från Nestlé uppgick vinst per aktie till 1,32 kronor.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 108,4 (22,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 mars 2014 till 342,7 (397,6) miljoner kronor. Föreslagen utdelning till den kommande årsstämman uppgår till 120,9 miljoner kronor.

Viktiga händelser under första kvartalet 2014

 • Studie som visar att kolik kan förebyggas publicerad.
 • Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie.
 • BioGaia erhåller tilläggsköpeskilling avseende licensintäkt från Nestlé på 10,8 miljoner EUR (95,4 miljoner SEK).
 • Nytt omfattande avtal med Nestlé.
 • Studie som visar att vanliga infektioner hos barn kan förebyggas publicerad.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 172,1 miljoner kronor.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08-519 99 357

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 6 maj 2014 kl 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2014-04-07 Kallelse till Årsstämma i BioGaia AB
2014-03-26 Försäljning av aktier i BioGaia AB
2014-03-17 Ny studie visar att vanliga infektioner hos barn kan förebyggas

Attached documents