BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2015

Kommentar från vd:
Första kvartalet ökade försäljningen med 49 % (37 % rensat för valutaeffekter). Kvartalets siffor är naturligtvis tillfredställande, men rullande 12 ger en mycket bättre bild. Även där kan vi visa en imponerande tillväxttakt, 23 % för försäljningen och 19 % för rörelseresultatet, båda dessa siffor är justerade för valutaeffekter. Bakom de fina resultaten ligger framgångar på alla väsentliga marknader förutom i det krigsdrabbade Ukraina. Det är främst våra barnprodukter som ökar men även våra produkter inom Vuxenhälsa visar nu tillväxt efter några mindre bra kvartal, säger Peter Rothschild, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 31 mars 2015

 • Omsättningen uppgick till 138,8 (93,2)¹ miljoner kronor, en ökning med 45,6 miljoner kronor (49 %) (rensat för valutaeffekter 37 %). I omsättningen på 188,6 miljoner kronor föregående år ingick också licensintäkt på 95,4 miljoner kronor från Nestlé vilken var att betrakta som en engångsintäkt.
 • Omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 112,9 (76,7)¹ miljoner kronor, en ökning med 36,2 miljoner kronor (47 %) (rensat för valutaeffekter 34 %).
 • Omsättning avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 19,8 (15,0) miljoner kronor, en ökning med 4,8 miljoner kronor (32%) (rensat för valutaeffekter 20 %).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,6 (28,4)¹ miljoner kronor, en ökning med 24,2 miljoner kronor (85 %) (rensat för valuta-
 • effekter 54 %). Rensat för kostnader i dotterbolaget IBT uppgick rörelseresultatet till 56,3 miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt uppgick till 43,2 (22,6)¹ miljoner kronor, en ökning med 20,6 miljoner kronor (91 %).
 • Vinst per aktie uppgick till 2,50 (1,32)¹ kronor.
 • Kassaflödet uppgick till 37,8 (108,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 mars 2015 till 250,0 (342,7) miljoner kronor. Föreslagen utdelning till den kommande årsstämman uppgår till 86,4 miljoner kronor.

Viktiga händelser under första kvartalet 2015

 • Avtal avseende försäljning av droppar i Vietnam.
 • Nestlé lanserar ny produkt med BioGaias probiotika.
 • BioGaias dotterbolag IBT får klassificering som särläkemedel i Europa och startar studie redan 2015
 • Studie publicerad som visar att Lactobacillus reuteri Prodentis effektiv för patienter med tandimplantat.
 • Avtal avseende försäljning av munhälsotabletter i Mexiko.

Viktiga händelser efter första kvartalets utgång 2015

 • Kinesisk studie som visar effekten av BioGaias droppar mot kolik publicerad.

1) Exklusive licensintäkt från Nestlé. Inklusive licensintäkt från Nestlé uppgick omsättningen under första kvartalet 2014 till 188,6 miljoner kronor, omsättning avseende affärsområdet Barnhälsa till 172,1 miljoner kronor, rörelseresultatet till 123,8 miljoner kronor, vinst efter skatt till 97,0 miljoner kronor och vinst per aktie till 5,63 kronor.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl 9:30 av vd Peter Rothschild. För att delta i konferensen ring 08- 566 42 666.

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 7 maj, 2015 kl 08.00.