BioGaia AB – Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2017

Kommentar från vd:
”Försäljningen under det första kvartalet 2017 uppgick till 141 miljoner kronor, vilket var en ökning med 5 % jämfört med motsvarande period föregående år. Detta i kombination med en stark bruttomarginal innebar att rörelseresultatet nådde 56 miljoner kronor och ökade med 9 %. Efter den starka avslutningen på 2016, fick några länder en blygsammare försäljningsstart på året. Därför var det glädjande att vi kunde kompensera för detta genom intäkter kopplade till de nya avtal som tecknades i december 2016 med Kabaya Ohayo Holding i Japan och fortsatt växande royalty-intäkter från Nestlé,” säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.  

Första kvartalet 2017
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2016.)

  • Nettoomsättningen uppgick till 141,1 (133,9) miljoner kronor, en ökning med 7,2 miljoner kronor (5 %). För senaste 12-månadersperioden ökade nettoomsättningen med 13 %.
  • Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 110,8 (108,1) miljoner kronor, en ökning med 3 %.
  • Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 26,5 (21,1) miljoner kronor, en ökning med 26 %.
  • Rörelseresultatet uppgick till 55,8 (51,3)¹ miljoner kronor, en ökning med 4,5 miljoner kronor (9 %). För senaste 12-månadersperioden ökade rörelseresultatet med 22 %.
  • Vinst efter skatt uppgick till 42,9 (38,7)¹ miljoner kronor, en ökning med 4,2 miljoner kronor (11 %).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,47 (2,23)¹ kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.
  • Kassaflödet uppgick till 77,5 (39,0)¹ miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 mars 2017 till 320,6 (243,1) miljoner kronor.

Viktiga händelser under första kvartalet 2017

  • BioGaias probiotika lanseras i Thailand.
  • BioGaia tecknar exklusivt avtal i Australien.

Viktiga händelser efter första kvartalet 2017

  • BioGaias probiotika för munhälsa lanseras på tre nya marknader.

¹ Exklusive före detta dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB som utdelades till aktieägarna i mars 2016. 

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 3 maj 2017 kl. 9:30 med vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 90. Telefonkonferensen kan även följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2017 .

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 3 maj, 2017 kl. 8.00

Attached documents