BioGaia AB Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2019

Kommentar från vd:
Försäljningen under första kvartalet ökade med 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %) jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen av produkter, det vill säga exklusive royaltyintäkter, ökade med 19 % (exklusive valutaeffekter 11 %). Vår största produkt, BioGaia Protectis droppar för spädbarn, ökade på samtliga marknader. Vår vuxenportfölj med framför allt BioGaia Protectis tabletter och BioGaia Prodentis tabletter växte med 54 % vilket är resultatet av en fokuserad satsning på denna målgrupp. Försäljningen i Americas minskade med 9 % vilket är en följd av kvartalsvariation.
Kostnaderna ökade med 28 % för huvudverksamheten (exklusive de forskningsintensiva dotterbolagen BioGaia Pharma och MetaboGen) vilket beror på strategiska satsningar för att accelerera framtida tillväxt. Inklusive dotterbolagen ökade kostnaderna med 34 %. Den högre kostnadsutvecklingen jämfört med försäljningsökningen gjorde att rörelseresultatet minskade med 17 % jämfört med första kvartalet 2018. Jag ser naturligtvis inte detta som en bestående trend utan en kortsiktig effekt av att vårt royaltyavtal med Nestlé förändrades vid årsskiftet samtidigt som vi satsar kraftigt i verksamheten”, säger Isabelle Ducellier, vd och koncernchef BioGaia.

Första kvartalet 2019
(Siffror inom parentes samt jämförelsetal i texten avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2018).
Nettoomsättningen uppgick till 171,3 (156,6) miljoner kronor, en ökning med 9 % (exklusive valutaeffekter 2 %).

Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 133,6 (131,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %. Produktförsäljningen, exklusive royaltyintäkter, inom Barnhälsa uppgick till 128,1 (114,5) miljoner kronor, en ökning med 12 %. 

Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 37,6 (24,4) miljoner kronor, en ökning med 54 %.

Rörelseresultatet uppgick till 46,4 (56,2) miljoner kronor, en minskning med 17 %.

Vinst efter skatt uppgick till 35,6 (43,2) miljoner kronor, en minskning med 18 %.

Resultat per aktie uppgick till 2,06 (2,49) kronor. Ingen utspädningseffekt föreligger.

Kassaflödet uppgick till 29,3 (39,8) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till 315,1 (285,0) miljoner kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2019 
Ny vegansk produkt, BioGaia Protectis kapsel, lanserad i Finland.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång
BioGaia lanserar BioGaia Osfortis – en ny produkt för att förebygga benskörhet.

Studie som visar att BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med divertikulit publicerad.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 8 maj 2019 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier. För att delta i konferensen ring 08 – 566 426 93. Telefonkonferensen kan också följas på https://tv.streamfabriken.com/biogaia-q1-2019.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 8 maj 2019, kl 8:00. 

Senaste pressmeddelande BioGaia:
2019-05-06 BioGaias probiotika minskar smärta hos patienter med divertikulit
2019-05-03 BioGaia lanserar BioGaia Osfortis – en ny produkt för att förebygga benskörhet
2019-04-05 Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

Attached documents