BioGaia AB Delårsredogörelse – januari – mars 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022

Nettoomsättningen uppgick till 283,9 (202,0) miljoner kronor, en ökning med 81,9 miljoner kronor, 41 % (exklusive valutaeffekter 32 %) varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 15,8 miljoner kronor (8 %). Den organiska tillväxten var 24 %.

Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 222,5 (161,6) miljoner kronor, en ökning med 38 % (exklusive valutaffekter 29 %).

Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 60,8 (38,7) miljoner kronor, en ökning med 57 % (exklusive valutaffekter 47 %).

Rörelsekostnaderna uppgick till 106,9 (81,0) miljoner kronor, en ökning med 26 miljoner kronor (32 %), varav förvärvet av Nutraceutics stod för en ökning med 20,5 miljoner kronor (25 %). I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 0,8 (2,5) miljoner kronor och dels kostnader för omstrukturering 3,9 (7,5) miljoner kronor. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelsekostnaderna till 102,2 (71,0) miljoner kronor, en ökning med 44 %.

Rörelseresultatet ökade med 48 % till 95,3 (64,2) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 34 % (32 %).

Resultat efter skatt uppgick till 76,3 (50,4) miljoner kronor, en ökning med 51 %.

Resultat per aktie uppgick till 3,78 (2,50) kronor före och efter utspädning.

Kassaflödet uppgick till 85,8 (17,2) miljoner kronor.

Likvida medel uppgick den 31 mars 2022 till 1 571,7 (1 486,8 per 31 mars 2021) miljoner kronor.

Väsentliga händelser första kvartalet 2022

Den 3 februari meddelade BioGaia att BioGaias probiotika minskar inflammation hos patienter med divertikulit.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Den 25 april meddelade BioGaia att BioGaias resultat för första kvartalet överstiger marknadens förväntningar.

VD HAR ORDET

Efter ett bra 2021 inleder vi året mycket starkt genom att öka vår försäljning med 41 % jämfört med förra årets första kvartal. Det gläder mig att se att, helt enligt vår målsättning, att både barnsegmentet (+38%) och vuxensegmentet (+57%) växer globalt. Det mycket goda resultatet drivs av ett par faktorer. Först och främst, lättade eller minskade covid-restriktioner i Europa, vilket gör det möjligt för våra partner att aktivt återbesöka sjukvårdspersonal och apoteken och för konsumenter att återgå till ett normalt liv. Det innebär att konsumenter i högre utsträckning utsätts för smittspridning av till exempel vanliga förkylningar vilket har lett till en ökad efterfrågan på BioGaias produkter och en fantastisk försäljningsökning på 60 % i EMEA främst i Italien, Spanien och Östeuropa. I Italien som har varit vårt sorgebarn under pandemin är vi nu nästan tillbaka på samma försäljning som innan Covid. Våra italienska distributörer har anpassat sitt arbetssätt under pandemin och utöver det medicinska marknadsföringsarbetet har de ökat sin online-kompetens vilket gör att de även tar tillbaka marknadsandelar från konkurrenter.

För det andra fungerar vår satsning på direktmarknader bättre än förväntat. USA presterar väl tack vare den framgångsrika integrationen av vår distributör Everidis, numera BioGaia USA, och deras omni-channel-strategi. Baserat på både medicinsk marknadsföring och konsumentmarknadsföring har vi på nolltid kunnat lansera några av våra senaste innovationer (Prodentis kids och Pharax) med rekordkvartal på både Amazon och Walmart.

I Finland har vi etablerat BioGaia i 543 apotek av 800 sedan lanseringen av BioGaias varumärke i september 2021. Vi ökar vår marknadshandel löpande och lanserar nya produkter, till exempel Gastrus, med hjälp av TV kampanjer. I Storbritannien går det bättre än vad vi hade planerat, speciellt inom apotek. Vi investerar brett i kampanjer på sociala medier via så kallade ”mumfluencers” för att driva trafik både till vår egen online-butik och apotek. I Japan har vår verksamhet mot tandkliniker påverkats negativt av pandemirestriktioner men vi kompenserar delvis detta genom vår egen online-butik. I Sverige ökar vår försäljning på apoteket både online och i handeln.

Latinamerika fortsätter att prestera bra och vi är särskilt nöjda med att vår nyaste marknad Argentina nådde hela budgeten för 2022 på ett kvartal.

När det gäller APAC hade vi ett bra kvartal som drevs av Sydkorea tack vare våra nya omni-kanaldistributörer, Hongkong som återhämtade sig från ett dåligt föregående år och av bra försäljning i Vietnam. Kina dock lider av covid-restriktioner med många storstäder i ”lockdown”. Vår distributör reducerar risken genom att öppna nya lager för att säkerställa en fungerande logistik.

Det finns ingen kommersiell framgång utan en stark förankring i vetenskapen. På den pediatriska sidan rullar vi ut en av våra nya nyckelprodukter, Pharax mot övre luftvägsinfektioner baserat på framgången med den randomiserade placebokontrollerade kliniska studien publicerad 2021 som visar att en kombination av två reuteri-stammar avsevärt kan minska varaktigheten och svårighetsgraden av kliniska symtom hos barn med tonsilit och faryngit. Vi utvärderar möjligheten att ta fram ytterligare en vuxenprodukt baserat på två lyckosamma studier med en ny stam.

Vår marknadsavdelning har aldrig varit så aktiv som nu, särskilt på sociala medier kring #supportingyourinvisibleheroes och med att stödja den globala lanseringen av Pharax och Prodentis Kids med adekvat material både för hälsovårdspersonal, influencers och konsumenter.

Vi arbetar hårt med att genomföra vår hållbarhetsstrategi och har belönats med betyg A av MSCI och planerar att införa Science Base-målövervakning för att begränsa vår påverkan på miljön och sist men inte minst genomför vi medarbetarundersökningar kvartalsvis för att försäkra oss om att vi erbjuder en hälsosam och attraktiv arbetsplats. Läs gärna vår första hållbarhetsrapport i linje med GRI.

Detta extremt starka första kvartal gör att vi ser positivt på 2022. Vi kontrollerar kostnaderna för att hålla en sund nivå i förhållande till försäljningen, vilket har gett en ökning på 48 % av rörelseresultatet. Den förnärvarande höga inflationen kan emellertid komma att påverka köpkraften hos vår målgrupp och det finns risk att den kinesiska nolltoleranspolitiken mot Covid kan påverka försäljningen i en av våra fokusmarknader.

Tack till alla anställda i BioGaia från St Louis - USA, till Hiroshima Japan via Sydafrika, Storbritannien, Finland, Singapore och Sverige. Tack till våra 70 partner runt om i världen. Tillsammans kommer att vi att nå vår vision ”To be the most trusted probiotic brand in the world”

Isabelle Ducellier

Verkställande direktör och koncernchef BioGaia

6 maj 2022

För mer information, se bifogad delårsredogörelse.

Telefonkonferens: Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i telefonkonferens angående delårsredogörelsen som kommer att hållas idag 6 maj 2022 kl. 9:30 med vd Isabelle Ducellier och CFO Alexander Kotsinas. För att delta i konferensen ring 08-505 583 58. Mer information om telefonkonferensen finns här: https://financialhearings.com/event/43468


Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-06 08:00 CET.

Attached documents