BioGaia ingår nytt omfattande avtal med Nestlé

I februari 2012 sålde BioGaia licensrättigheterna att använda Lactobacillus reuteri Protectis i modersmjölksersättningar till Nestlé under resterande patenttid. BioGaia erhöll 40 miljoner EUR i betalning med löfte om ytterligare 10,8 miljoner EUR under perioden 2014 till 2017 under förutsättning att vissa milstolpar uppnåddes. En första ”milstolpe”-betalning på 3,6 miljoner EUR erhölls i februari i år. Nestlé och BioGaia önskar utöka och fördjupa samarbetet ytterligare och har därför tecknat ett tilläggsavtal till det ursprungliga avtalet från februari 2012.

Avtalet ger BioGaia royalty-intäkter på cirka 92 miljoner kronor (cirka 10,4 miljoner EUR) under en treårsperiod, med början under andra kvartalet 2014, mot att BioGaia genomför specifika kliniska studier på barn. Utöver detta ska BioGaia för Nestlé utveckla nya produkter inom helt nya områden. Denna utveckling omfattar både prekliniska och kliniska studier samt produktutveckling. Om utvecklingsarbetet blir lyckosamt ska dessa produkter tillverkas av BioGaia och säljas till Nestlé.

Då BioGaia sedan tidigare planerat att genomföra flera av de nu aktuella studierna innebär det nya avtalet en positiv resultatpåverkan under treårs-perioden. Det är svårt att nu fastställa resultateffekten, men företaget bedömer att den är betydande. Utöver denna resultatpåverkan tillkommer eventuella inkomster från försäljningen av framtida produkter.

Vidare innebär avtalet att BioGaia omedelbart kommer att erhålla de kvarstående ”milstolpe”-betalningarna på 7,2 miljoner EUR avseende 2012 års avtal. Dessa betalningar inklusive den ”milstolpe”-betalning som redan erhållits intäktsförs under innevarande kvartal.

– Vi är naturligtvis mycket nöjda med avtalet som ger oss ytterligare finansiella resurser, resultatförbättringar och fina möjligheter att utveckla ett antal mycket intressanta produkter åt Nestlé, säger Peter Rothschild, vd BioGaia.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2014-02-17 BioGaia erhåller första delbetalningen av tilläggsköpeskilling från Nestlé
2014-02-12 BioGaia AB Bokslutskommuniké 2013
2014-01-28 Inga signifikanta skillnader i BioGaias diabetesstudie

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 mars 2014 kl 08.00.

Attached documents