BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaia har under slutet av det tredje kvartalet 2021 ombetts av vissa kunder som riskerar att få slut i lagret, att tidigarelägga order vilket har haft en positiv effekt på försäljningen i kvartalet.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 174 (132) miljoner kronor, en ökning med 32 %. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 67 (27) miljoner kronor, en ökning med 148 %. För helåret beräknas försäljningen i stort sett motsvara förväntningarna.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre torsdagen den 21 oktober 2021 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.


Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-10-13 21:00 CET.