BioGaias styrelse reviderar utdelningsförslaget

Mot bakgrund av den ökade osäkerheten som råder i samband med den globala spridningen av coronaviruset har BioGaias styrelse beslutat att revidera utdelningsförslaget inför årsstämman den 7 maj 2020. Det reviderade förslaget innebär att den ordinarie utdelningen om 3,75 kronor per aktie bibehålls, samtidigt som den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4,25 kronor per aktie utgår. Förändringen ska ses som en försiktighetsåtgärd inför en mer svårbedömd konjunkturutveckling framöver. Styrelsen avser att återkomma till frågan om en eventuell extrautdelning senare under året när effekterna av den pågående Covid-19-epidemin bättre kan överblickas.

BioGaia har en stark finansiell ställning och god likviditet. Som meddelades den 30 mars 2020 har BioGaia har vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder och hittills har verksamheten enbart påverkats i begränsad utsträckning. 

Sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har omvärldsläget förändrats avsevärt. För att säkerställa att BioGaia kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att behålla förslaget om den ordinarie utdelningen, men att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning. Styrelsens tidigare förslag, som publicerades i bokslutskommunikén 2019, den 6 februari 2020, innebar en ordinarie utdelning om 3,75 kronor per aktie samt en extrautdelning om 4,25 kronor per aktie, sammanlagt 8,00 kronor per aktie. 

Styrelsens förslag om en avsättning till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” på 2,8 miljoner kronor, som publicerades i bokslutskommunikén 2019, den 6 februari 2020, är oförändrat. 
Årsstämman äger rum den 7 maj 2020.