BioGaias styrelse tar beslut angående extrautdelning

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerhet som råder i samband med den globala spridningen av covid-19 har BioGaias styrelse beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4,25 kronor per aktie.

Av försiktighetsskäl, och för att säkerställa att BioGaia kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta omvärldsläge, anser styrelsen att det är motiverat att dra tillbaka förslaget om en extra utdelning. 

Styrelsens tidigare förslag, som publicerades i bokslutskommunikén 2019, den 6 februari 2020, innebar en ordinarie utdelning om 3,75 kronor per aktie samt en extrautdelning om 4,25 kronor per aktie, sammanlagt 8,00 kronor per aktie. Den 3 april 2020 meddelade bolaget att styrelsen, på grund av den rådande covid-19-situationen, beslutat att dra tillbaka förslaget om extrautdelning och att beslut om detta skulle tas senare under året, när effekterna av den pågående pandemin bättre kunde överblickas.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-08-13 Delårsredogörelse 1 januari – 30 juni 2020
2020-05-08 Årsstämma i BioGaia
2020-05-07 Delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2020

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 10 september 2020, kl 22:30.