Kallelse till årsstämma i BioGaia AB (publ)

BioGaia AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 6 maj 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum.

Rätt att delta
En aktieägare som vill delta i stämman ska vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 28 april 2021 och anmäla sig till stämman senast onsdagen den 5 maj 2021 genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen. För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 28 april 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 28 april 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på biogaia.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till arsstamma@biogaia.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
 8. Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter
 10. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
 11. Val av styrelseledamöter
  1. omval av Ewa Björling
  2. omval av Maryam Ghahremani
  3. omval av Vanessa Rothschild
  4. omval av David Dangoor
  5. omval av Peter Elving
  6. omval av Anthon Jahreskog
  7. omval av Niklas Ringby
  8. omval av Peter Rothschild
  9. nyval av Christian Bubenheim
 12. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
 13. Val av revisor
 14. Beslut om valberedning
 15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande
 16. Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Förslag till beslut m.m.

Valberedningens förslag avseende punkterna 1 och 9 - 14 på dagordningen.

Valberedningen består av Per-Erik Andersson (Annwall & Rothschild Investments AB), Fredrik Åtting (EQT Public Value), Jannis Kitsakis (Fjärde AP-fonden), Caroline Sjösten (Robur Fonder) och Peter Rothschild (styrelsens ordförande). Valberedningen föreslår följande:

Punkt 1 - Val av ordförande vid stämman
Advokaten Erik Sjöman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 9 - Bestämmande av antalet styrelseledamöter
Nio ledamöter utan suppleanter.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår ett arvode om 650 000 kronor till styrelsens ordförande, 450 000 kronor till styrelsens vice ordförande samt 250 000 kronor vardera till de övriga stämmovalda ledamöterna. För ledamöter i revisionsutskottet föreslås ett arvode om 100 000 kronor till ordföranden samt 50 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. För ledamöter i ersättningsutskottet föreslås ett arvode om 40 000 till ordföranden samt 20 000 kronor till envar av de övriga ledamöterna i utskottet. Styrelseledamöterna kan dessutom vara berättigade till skäliga resekostnader för sitt deltagande. Vidare föreslår valberedning att årsstämman beslutar att godkänna att Peter Rothschild, för tjänster som angivits i valberedningens motiverade yttrande, enligt särskilt avtal och enligt styrelsens närmare bestämmande, erhåller ersättning om högst 50 000 kronor per månad.

Revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 - Val av styrelseledamöter
Omval av Ewa Björling, Maryam Ghahremani, Vanessa Rothschild, David Dangoor, Peter Elving, Anthon Jahreskog, Niklas Ringby och Peter Rothschild. Nyval av Christian Bubenheim.

Christian Bubenheim, född 1965, är bosatt i München och är amerikansk och tysk medborgare. Christian Bubenheim har en Master of Science i Economics and Engineering från University of Applied Sciences in Munich, Germany (1991). Han har varit verksam på seniora positioner inom media, Telecom och e-Commerce bland annat på Apple, Intel Mobile, Magellan GPS, Internetstores Europa och Amazon. Han har genom sin yrkesverksamhet en gedigen kunskap om uppstartande och genomförande av digitalisering såväl direkt till slutkund som till andra företag. Christian Bubenheim är styrelseledamot i BHG Group, Dunlop Protective Footwear, Unilode AG och styrelseordförande i KfzTeil24. Han är i övrigt verksam som oberoende konsult. 

Information om de till omval föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida biogaia.se.

Punkt 12 - Val av styrelsens ordförande och vice ordförande
Omval av Peter Rothschild som ordförande och omval av David Dangoor som vice ordförande.

Punkt 13 - Val av revisor
Omval av Deloitte AB. Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Punkt 14 - Beslut om valberedning
Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som tillsammans med styrelsens ordförande ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2021 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de fyra ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2022. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

För det fall den aktieägare som ledamoten utsetts av, inte längre utgör en av de fyra till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne. I det fall en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga äga rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:

 1. förslag till stämmoordförande
 2. förslag till styrelse
 3. förslag till styrelseordförande och eventuell vice ordförande
 4. förslag till styrelsearvoden
 5. förslag till revisor
 6. förslag till revisorsarvode
 7. förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen
 8. förslag rörande valberedningen inför 2023 års årsstämma.

Inget arvode ska utgå till valberedningen men BioGaia ska svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullfölja sitt uppdrag.

Styrelsens förslag avseende punkterna 2 - 3, 7 b, 8 och 16 på dagordningen.

Punkt 2 – Val av en eller två justeringspersoner
Till justeringspersoner föreslås Caroline Sjösten och Jannis Kitsakis eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet.

Punkt 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av BioGaia, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringspersonerna.

Punkt 7 b – Dispositioner beträffande bolagets resultat
Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 3,41 kronor per aktie med avstämningsdag måndagen den 10 maj 2021. Beräknad dag för utbetalning från Euroclear Sweden AB är fredagen den 14 maj 2021.

Styrelsen föreslår dessutom att stämman godkänner avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som bolaget bildade 2017 efter årsstämmans godkännande samma år. Stiftelsen har till ändamål att genom stöd till forskning, utbildning och informationsaktiviteter främja användning av produkter och metoder som förebygger och därmed minskar antibiotikaanvändningen och risken för antibiotikaresistens.

Stiftelsens styrelse består av Stig Wall, professor emeritus i epidemiologi och folkhälsovetenskap, Ewa Björling, Medicine doktor och docent vid Karolinska Institutet, Lars Engstrand, professor vid Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Anna Nordlander, biträdande överläkare på infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset, Marika Isberg, chefsjurist BioGaia, samt Peter Rothschild.

Styrelsen har med anledning av föreslagen utdelning utfärdat ett yttrande i enlighet med 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Punkt 8 – Styrelsens förslag till beslut om bolagsordningsändring

Styrelsen föreslår att årsstämman, för att anpassa det högsta tillåtna antalet styrelseledamöter till valberedningens förslag, beslutar att ändra bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 7 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst åtta ledamöter och högst tre suppleanter. § 7 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio åtta ledamöter och högst tre suppleanter.
 

Punkt 16 – Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolag samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till deltagare i incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram avsett för bolagets eller dess dotterbolags anställda i Sverige genom i) riktad emission av teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag TriPac AB, org.nr 556153-2200 (”Dotterbolaget”), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget.

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda, vilka bedöms vara viktiga för bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 1,8 procent av aktierna och cirka 1,3 procent av rösterna. Den procentuella utspädningen har i fråga om aktierna beräknats enligt formeln 1-(befintligt antal aktier/nytt antal aktier), och i fråga om rösterna beräknats enligt formeln 1-(befintligt antal röster/nytt antal röster). Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Detta förslag har beretts av ersättningsutskottet och därefter av styrelsen i samråd med externa rådgivare.

Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om en riktad emission av högst 365 000 teckningsoptioner enligt följande villkor.

 1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.

 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, varigenom anställda i bolaget eller dess dotterbolag ges möjlighet att ta del av en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.

 3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 14 maj 2021. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

 4. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt till Dotterbolaget.

 5. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 140 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets B-aktie enligt Nasdaq Stockholms officiella prislista under perioden tio (10) handelsdagar före stämman. Teckningskursen kan dock inte understiga kvotvärdet.

 6. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 6 juli 2024 till och med den 6 november 2024.

 7. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 365 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren).

 8. B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 365 000 teckningsoptioner till bolagets VD, ledande befattningshavare och andra anställda i bolaget eller dess dotterbolag, eller av dessa personer helägda bolag, enligt nedanstående principer.

 • Kategori A – VD och andra ledande befattningshavare: deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas högst 237 250 teckningsoptioner och högst 54 750 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

 • Kategori B – andra anställda: deltagare inom denna kategori kan tillsammans tilldelas högst 127 750 teckningsoptioner och högst 2 000 teckningsoptioner kan tilldelas per person inom kategorin.

Om inte samtliga erbjudna teckningsoptioner förvärvas av de personer som erbjudits att förvärva dem, ska styrelsen ha rätt att erbjuda ytterligare teckningsoptioner till personer i ovan nämnda kategorier, dock högst ytterligare 3 000 per person (dvs. högst sammanlagt 57 750 teckningsoptioner till person tillhörande Kategori A och högst sammanlagt 5 000 teckningsoptioner till personer tillhörande Kategori B).

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket optionsinnehavaren ska vara förpliktad att erbjuda bolaget eller Dotterbolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Överlåtelse av teckningsoptioner till deltagarna i incitamentsprogrammet förutsätter att sådan överlåtelse lagligen kan ske och att den enligt styrelsens bedömning kan ske till rimliga administrativa kostnader.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner från berättigade personer ska ske under tiden från och med den 10 maj 2021 till och med den 10 juni 2021. Styrelsen ska emellertid ha rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.

Finansiering och erbjudande om bonus
Som en del av Incitamentsprogrammet erbjuds deltagaren en stay-on bonus i form av bruttolönetillägg från bolaget sammanlagt motsvarande 50 procent av det belopp som deltagaren betalat för teckningsoptionerna. Första bonusutbetalning, motsvarande 15 procent av det belopp som deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, sker ett år efter det att deltagaren förvärvat teckningsoptionerna. Andra bonusutbetalningen, motsvarande 15 procent av det belopp deltagaren har betalat för teckningsoptionerna, sker två år efter det att deltagaren förvärvat teckningsoptionerna. Tredje bonusutbetalningen, motsvarande 20 procent av det belopp som deltagaren betalat för teckningsoptionerna, sker tre år efter att deltagaren förvärvat teckningsoptionerna. Bonusutbetalning förutsätter att deltagaren kvarstår i sin anställning i bolaget eller dess dotterbolag vid bonusutbetalningstillfället.

Styrelsen eller den styrelsen utser ska vidare ha rätt att erbjuda bonus för tilldelade optioner vid ändrade förutsättningar hänförliga till deltagaren, exempelvis dödsfall, sjukdom eller andra ömmande omständigheter.

Deltagaren ansvarar själv för finansiering av optionspremien vid köpet av teckningsoptionerna.

Kostnader för incitamentsprogrammet
Marknadsvärdet på en teckningsoption av serie 2021/2024 har, enligt en preliminär värdering med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell, beräknats till 18,89 kronor. Beräkningarna har baserats på ett antaget marknadsvärde på den underliggande aktien om 424 kronor, en riskfri ränta om 0 procent, en antagen volatilitet om 30 procent samt en antagen årlig utdelning om 7 kronor per aktie. Den preliminära värderingen bygger på antaganden. Vid anställdas förvärv av teckningsoptioner kommer marknadsvärdet att fastställas baserat på uppdaterade antaganden och parametrar.

Bolagets kostnad, inklusive sociala avgifter, för bonus till deltagarna uppskattas, vid fullt initialt deltagande och vid ett antaget marknadsvärde för teckningsoptionerna om 18,89 kronor per teckningsoption, uppgå till maximalt ca 4 530 000 kronor.

Incitamentsprogrammet har utformats i samråd med externa legala och finansiella rådgivare och kostnaderna för denna rådgivning beräknas uppgå till maximalt ca 150 000 kronor.

Utöver ovan nämnda kostnader bedömer styrelsen att incitamentsprogrammet kommer att föranleda vissa administrativa kostnader i samband med registrering, överlåtelse och aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna.

Övriga utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget
Det förekommer inga andra utestående aktierelaterade incitamentsprogram i bolaget.

Majoritetskrav
Förslagen till beslut enligt punkt 16 ovan utgör ett sammantaget förslag och ska fattas som ett beslut. Beslut enligt punkt 16 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

____________________________

Antal aktier/röster och bolagsstämmohandlingar, m.m.
Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 20 196 462, varav 740 668 A-aktier och 19 455 794 B-aktier, med ett sammanlagt antal röster om 26 862 474.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till arsstamma@biogaia.se eller via post till BioGaia AB (publ), Box 3242, 103 64 Stockholm, senast den 26 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och hemsida, senast den 1 maj 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt på bolagets kontor, Kungsbroplan 3, Stockholm, och på biogaia.se senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna, inklusive styrelsens ersättningsrapport, framläggs genom att de hålls tillgängliga enligt ovan. Även bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor med adress enligt ovan.

Behandling av personuppgifter 
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. BioGaia AB (publ) har organisationsnummer 556380-8723 och säte i Stockholm.

 

Stockholm i april 2021

Styrelsen för BioGaia AB (publ)