Valberedning inför årsstämman i BioGaia den 6 maj, 2021

Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2020 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamoten utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de fyra största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen”.

Valberedning har i enlighet med årsstämmans beslut bildats och består av förutom ordförande i BioGaia AB:s styrelse, Peter Rothschild, av Per-Erik Andersson, utsedd av  bolagets största aktieägare Annwall & Rothschild Investments AB, Jannis Kitsakis, utsedd av bolagets tredje största aktieägare Fjärde AP - Fonden, Caroline Sjösten, utsedd av bolagets fjärde största aktieägare Swedbank Robur Fonder, samt Sebastian Jahreskog, som via direkt och indirekt ägande är bolagets femte största aktieägare. Samtliga ledamöter i valberedningen, förutom Peter Rothschild, är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Valberedningen nås via valberedningens ordförande, Per-Erik Andersson, på pererik.andersson@pealaw.se, eller på telefon 070-537 98 92.