High Effective of 14-Day High-Dose PPI-Bismuth-Containing Quadruple Therapy with Probiotics Supplement for Helicobacter Pylori Eradication: A Double Blinded Randomized Placebo-Controlled Study

 

Huvudprövare
Professor Ratha-Korn Vilaichone, Gastroenterology Unit and Digestive Diseases Research Center, Thammasat University Hospital, Thailand.

Syfte med studien
Kvadrupelterapi med bismuth är den förstahandsbehandling som rekommenderas vid H. pylori-infektion i många europeiska länder. Bevisen för denna metod är dock begränsade i många asiatiska länder, särskilt i Thailand.

Syftet med denna studie var att utvärdera effekten av kvadrupelterapi med hög dos PPI och bismuth och med tillägg av probiotika (Lactobacillus reuteri Gastrus) vid eradikering av H. pylori.

Studieupplägg
Dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad studie som inkluderade 100 patienter (72 kvinnor och 28 män, medelålder 54 år), uppdelade i fyra grupper. Alla patienter fick kvadrupelterapi med hög dos PPI och bismuth. Patienterna i grupp I behandlades i 7 dagar och fick dessutom tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus (2×108, två gånger per dag), medan grupp II fick placebotillägg. Grupp III behandlades i 14 dagar och fick tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus, medan grupp IV fick placebo istället för probiotika.

Effektmått
Primärt utfall var eradikering av H. pylori, definierat som ett negativt 13C-urea andningstest minst fyra veckor efter behandling.

Resultat
Eradikeringsgraden var 68 % i gruppen som behandlades med kvardupelterapi och fick tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus under 7 dagar. Motsvarande siffra för placebogruppen var 72 %. I de grupper som behandlades under 14 dagar var eradikeringsgraden 96% för de som fått tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus och 88% för placebo. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan grupperna.

Tillägg med Lactobacillus reuteri Gastrus minskade signifikant behandlingsrelaterade biverkningar; förekomst av illamående och kräkningar, buksmärta och bitter smak.

Slutsatser
14-dagars kvadrupelterapi med hög dos PPI och bismuth i kombination med Lactobacillus reuteri Gastrus kan ge utmärkt eradikering av H. pylori-infektion. Tillägg av Lactobacillus reuteri Gastrus minskade också signifikant behandlingsrelaterade biverkningar och förbättrade patienternas följsamhet till behandlingen.