BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 59 Immateriella och materiella anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar skrivs av linjärt över en bedömd nyttjandeperiod. För materiella anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner och laboratorieutrustning 5–10 år Inventarier och datorer 3–5 år Byggnader 20-60 år En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Ej färdigställda projekt nedskrivningstestas årligen. Den kassagenererade enheten är tillämpligt segment. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Avskrivning på byggnader påbörjas när byggnaderna färdigställts. För el och invändigt byggnadsarbete mm uppgår avskrivningstiden till 20-30 år och för stomme och grund är avskrivningstiden 60 år. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Inkuransrisker beaktas därvid. Anskaffningsvärdet beräknas enligt anskaffningspris. Kortfristiga placeringar I kortfristiga placeringar ingår räntefonder som företaget avser avyttra inom 12 månader från balansdagen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Finansiella tillgångar och skulder Koncernens redovisningsprinciper enligt IFRS 9 för finansiella instrument framgår nedan. • Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning inkluderar på tillgångssidan likvida medel, kundfordringar, andra korta fordringar och valutaderivat i den mån sådana har ett positivt verkligt värde. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder, andra korta skulder, låneskulder och valutaderivat i den mån sådana har ett negativt verkligt värde. Till vilken kategori koncernens finansiella tillgångar och skulder hänförts framgår av not 21. • Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapport över finansiell ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran, förutom kundfordringar, tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över finansiell ställning när faktura har skickats. Skuld, förutom leverantörsskulder, tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när faktura mottagits. En finansiell tillgång tas bort från rapport över finansiell ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av en finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från rapport över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. Inga valutaderivat eller andra finansiella tillgångar och skulder kvittas i rapporten över finansiell ställning, eftersom villkor för kvittning inte är uppfyllda. Förvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen. Affärsdagen utgör den dag då bolaget förbinder sig att förvärva eller avyttra tillgången. • Klassificering och värdering Finansiella tillgångar klassificeras utifrån den affärsmodell som tillgången hanteras i och dess kassaflödeskaraktär. Om den finansiella tillgången innehas inom ramen för en affärsmodell vars mål är att inkassera kontraktsenliga kassaflöden och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till upplupet anskaffningsvärde. Om den finansiella tillgången innehas i en affärsmodell vars mål kan uppnås både genom att samla in avtalsenliga kassaflöden och sälja finansiella tillgångar och de avtalade villkoren för den finansiella tillgången ger vid bestämda tidpunkter upphov till kassaflöden som endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till verkligt värde via övrigt totalresultat. Samtliga andra affärsmodeller där syftet är spekulation, innehav för handel eller där kassaflödeskaraktären utesluter andra affärsmodeller innebär redovisning till verkligt värde via resultaträkningen. • Upplupet anskaffningsvärde och effektivräntemetoden Upplupet anskaffningsvärde för en finansiell tillgång är det belopp till vilket den finansiella tillgången värderas vid det första redovisningstillfället minus kapitalbelopp, plus den ackumulerade avskrivningen med effektivräntemetoden av eventuell skillnad mellan det kapitalbeloppet och det utestående kapitalbeloppet, justerat för eventuella nedskrivningar. Redovisat bruttovärde för en finansiell tillgång är upplupet anskaffningsvärdet för en finansiell tillgång före justeringar för en eventuell förlustreserv. • Finansiella skulder Finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med användning av effektivräntemetoden eller till verkligt värde via resultaträkningen. • Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde Lån samt övriga finansiella skulder, t.ex. leverantörsskulder, ingår i denna kategori. Skulderna värderas till upplupet anskaffningsvärde. • Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet Denna kategori består av finansiella skulder som innehas för handel. I denna kategori ingår koncernens derivat med negativt verkligt värde samt avsättning för tilläggsköpeskilling Nutraceutics. • Nedskrivningar Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade kreditförluster på en finansiell tillgång som värderas till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde via övrigt totalresultat, för en leasingfordran och för en avtalstillgång. Per varje balansdag ska koncernen i resultatet redovisa förändringen i förväntade kreditförluster sedan det första redovisningstillfället. För kundfordringar, avtalstillgångar och leasingfordringar finns förenklingar som innebär att koncernen direkt ska redovisa förväntade kreditförluster för tillgångens återstående löptid. De förväntade kreditförlusterna för dessa finansiella tillgångar beräknas med hjälp av en provisionsmatris som är baserad på tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar och pengarnas tidsvärde om applicerbart. För samtliga andra finansiella tillgångar ska koncernen värdera förlustreserven till ett belopp sommotsvarar 12 månaders förväntade kreditförluster. För finansiella instrument för vilka det har skett betydande ökningar av kreditrisken sedan det första redovisningstillfället redovisas en reserv baserad på kreditförluster för tillgångens hela löptid. Egetkapitalinstrument omfattas inte av nedskrivningsreglerna. Fallissemang bygger på en bedömning av att det är osannolikt att motparten kommer att möta sina åtaganden på grund av indikatorer som finansiella svårigheter och missade betalningar. Oavsett ovanstående sker detta senast när betalningen är 90 dagar sen. Värdering av finansiella instrument till verkligt värde Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen, eller där upplysning lämnas om verkligt värde, klassificeras i någon av tre nivåer baserat på den information som används för att fastställa det verkliga värdet. • Nivå 1, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och regelbundna förekommande marknadstransaktioner på armslängds avstånd. • Nivå 2, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). Exempel på observerbar data inom nivå 2 är: • Noterade priser för liknande tillgångar och skulder. • Data som kan utgöra grund för bedömning av pris, t ex marknadsräntor och avkastningskurvor. • Nivå 3, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke observerbar data. Forts. not

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=