BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 63 Samtliga anställda omfattas av sjukförsäkring, med förmåner. Sjukförsäkringen träder ikraft efter 90 dagars sjukskrivning. Den anställde får tillsammans med arbetsgivarens sjukförsäkring och försäkringskassan en ersättning totalt på ca 65 - 87% efter 3 månaders karenstid (beroende på lönenivå). Bolaget betalar även en sjuklön under karenstiden dvs, från dag 15 och fram till dag 90, då sjukförsäkringen träder i kraft. Ersättningen från försäkringskassan från dag 15 motsvarar knappt 80 % av lönen maximerat till en årslön på 7,5 prisbasbelopp. Bolaget betalar under denna period en kompensation för lönebortfall så att den anställde, oavsett lönenivå, totalt erhåller 80 % av lönen tillsammans med försäkringskassans ersättning. BioGaias bonusprogram för personalen BioGaia har haft ett bonusprogram för samtliga anställda i moderbolaget under 2021. Bonus baseras dels på om försäljning och rörelseresultat når budgeterade nivåer och dels på ett antal för verksamheten viktiga kvalitativa mål. Den maximala bonusen uppgår till 12 % av lönen. För 2021 uppnåddes bonus i moderbolaget på ca 6% (0%) och kostnaden för koncernen uppgick till 6,0 (0,1) miljoner kronor. Verkställande direktören har beviljats en extra bonus för 2021 efter balansdagen om 400 tusen kronor som inte ingår i den kostnadsförda rörliga ersättningen för 2021. I den kostnadsförda rörliga ersättningen för 2021 ingår en extra bonus om 100 tusen kronor avseende 2020 som beviljades efter balansdagen 2020. Teckningsoptionsprogram BioGaia implementerade ett teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2021. Programmet innebar en emission av högst 365 000 teckningsoptioner där optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 6 juli 2024 till och med den 6 november 2024, för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny B-aktie i BioGaia till en teckningskurs per aktie som uppgår till 578,2 kronor. De anställda erbjöds att köpa optionerna till ett belopp om 55,6 kronor vilket var marknadsvärdet som fastställdes med extern värdering med hjälp av en Black-Scholes modell. Väsentliga antaganden i modellen var aktiekurs 413,0 kronor, risk-fri ränta 0 %, volatilitet 37 % och tidsperiod 3,5 år. Totalt 89 730 teckningsoptioner har tecknats. Programmet innehåller också en ”stay-on” bonus som sträcker sig över en treårsperiod. Ersättning till ledande befattningshavare Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott bestående av styrelseordförande Peter Rothschild, styrelseledamoten Peter Elving och David Dangoor (ordförande). Ersättningsutskottet skall bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Principer för ersättning till ledande befattningshavare fastställs på årsstämman. Ersättningsutskottets uppgift är att upprätta förslag i enlighet med dessa principer. Ersättning till vd och andra ledande befattningshavare som är anställda i bolaget utgörs av grundlön, rörlig ersättning samt övriga förmåner. Med andra ledande befattningshavare avses de 7 personer som tillsammans med vd och vice vd utgör koncernledningen. Vid uppsägning från bolagets sida föreligger rätten till lön under en uppsägningstid om högst 18 månader för vd och vice vd. Övriga ledande befattningshavare har vid uppsägning från bolagets sida en uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd, dock minst 3 månader. I övrigt har vd samma förmåner som övriga anställda. Det finns inga avtal om avgångsvederlag vare sig för vd eller övriga ledande befattningshavare. Ersättningar och övriga förmåner under året Styrelse- arvode Grundlön Rörlig ersättning Pensions- försäkring inkl sjukförsäkring Summa Styrelsens ordförande: Peter Rothschild 670 704 1 374 Styrelsens vice ordförande: David Dangoor 540 540 Styrelseledamöter: Ewa Björling 250 250 Christian Bubenheim 250 250 Peter Elving 270 270 Maryam Ghahremani 250 250 Anthon Jahreskog 350 350 Niklas Ringby* 250 250 Vanessa Rothschild 250 250 Verkställande direktör Isabelle Ducellier 3 004 276 586 3 866 Vice verkställande direktörer: Ulrika Köhler 1 622 - 363 1 985 Sebastian Schröder 1 669 165 358 2 192 Urban Strindlöv 5 228 109 922 6 259 Andra ledande befattningshavare (7 personer): 9 661 690 1 731 12 082 2 830 21 888 1 240 3 960 30 168 *) Netto överförs till EQT foundation enligt EQTs policy för styrelsearvoden i portföljföretag Fördelning mellan antal kvinnor och män 2021 Kvinnor 2021 Män 2020 Kvinnor 2020 Män Styrelse 3 6 3 5 Ledning inklusive vd 5 6 4 6 Not 4 Revisorernas arvode Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Deloitte AB Revisionsarvode 1 127 703 982 603 Revision utöver revisionsuppdrag - 135 - 92 Skatterådgivning - - - - Övriga tjänster - - - - Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Not 5 Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Statligt bidrag 98 1 084 . - Kursvinster på fordringar och skulder av rörelskaraktär, netto 11 506 - 11 506 - 11 604 1 084 11 506 - Statligt bidrag avser stöd relaterat till covid-19 i Japan. Not 6 Övriga rörelsekostnader Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Kursförluster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär, netto 365 17 427 - 16 943 365 17 427 - 16 943 Moderbolaget och koncernen har per 31 december 2021 utestående valutaterminer på 0 miljoner (3,5) EUR samt på 0 miljoner (0,1) USD. Forts. not 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=