BioGaia Årsredovisning 2021

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 73 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i BioGaia AB (publ) organisationsnummer 556380-8723 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för BioGaia AB (publ) för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 44-72 i detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott i enlighet med Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i Revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Särskilt betydelsefulla områden Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden. Värdering av pågående forsknings- och utvecklingsprojekt Koncernen redovisar immateriella tillgångar uppgående till 45,8 MSEK avseende pågående forsknings- och utvecklingsprojekt samt 5,3 MSEK som goodwill per den 31 december 2021, båda posterna är hänförliga till de projekt som identifierades i samband med förvärvet av andelarna i MetaboGen AB. Bolaget har utfört en intern värdering av posterna baserat på en induviduell bedömning av projektens framtida intjäningsförmåga och marknadens avkastningskrav. Värdet på de pågående forsknings- och utvecklingsprojekten samt goodwillen kan påverkas av makro- mikroekonomiska eller bolagsspecifika orsaker som framgång i projekten. Värderingarna bygger på bedömningar och antaganden som kan ge en betydande påverkan på koncernens resultat och ställning. Vi fokuserade på detta område då det redovisade värdet av tillgångarna är väsentligt och prövningar av nedskrivningsbehov är känsliga för förändringar i antaganden och är därför ett särskilt betydelsefullt område i vår revision. Våra granskningsåtgärder inkluderade men var inte begränsade till: • Granskning och bedömning av BioGaias rutin för framtagande av indata till värderingar samt granskning av konsekvent tillämpning av rutinerna och att integritet föreligger i processerna. • Granskning av indata och beräkningar i värderingsmodellen • Utvärdering av rimligheten i de antaganden som ligger till grund för bolagets värdering genom att jämföra med externa datakällor samt tidigare års antaganden med faktiskt utfall • Utvärdering av rimligheten i de antaganden som ligger till grund för bolagets värdering genom att jämföra med externa datakällor samt tidigare års antaganden med faktiskt utfall • Vi har använt erforderliga värderingsspecialister i vårt team vid utförandet av vår granskning. Redovisning av förvärv av dotterbolag BioGaia har genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics Inc ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics Corporation. Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomfördes den 31 december 2021 då BioGaia förvärvade 80% av aktierna. Förvärvsanalysen har upprättats utifrån antagandet att BioGaia har förvärvat 100% av aktierna den 31 december 2021 men att bolaget inte tillträder de resterande 20% av aktierna förrän 2027 eller 2028. Priset för att förvärva de resterande aktierna fastställs utifrån dotterbolagets försäljning 2026 eller 2027. Värdet på skulden för tilläggsköpeskillingen är behäftat med viss osäkerhet och har diskonterats med en kapitalkostnad (WACC) om 9,41%. Det är företagsledningens bedömning att de övervärden som identifierats i förvärvsanalysen är hänförliga till materiella anläggningstillgångar och varulager, resterande del avser goodwill. Vi fokuserade på detta område då redovisningen kräver omfattande bedömningar och uppskattningar av företagsledningen för att fastställa det verkliga värdet på skulden förden tillkommande köpeskillingen och värdet på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Våra granskningsåtgärder inkluderade men var inte begränsade till: • Utvärdering av rimligheten i antagandet att förvärvsanalysen har upprättats utifrån att BioGaia har förvärvat 100% av aktierna den 31 december 2021 • Granskning av beräkning av värdet på skulden för den tillkommande skulden för köpeskillingen • Granskning av bolagets förvärvsanalys för att utvärdera identifieringen och värderingen av förvärvade tillgångar och övertagna skulder • Granskning av att upplysningar som lämnas i not 28 (”Viktiga uppskattningar och bedömningar”) och not 29 (“Förvärv av dotterbolag”) i bolagets noter är ändamålsenliga, särskilt vad gäller upplysningarna om vilka övervärden som identifierats • Vi har använt erforderliga värderingsspecialister i vårt team vid utförandet av vår granskning Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 5-41 och 75-81. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar DDet är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS så som de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=