BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 55 Balansräkningar Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar ,PPDWHULHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU 11 Balanserade utgifter för utveckling 2 236 4 472 6XPPD LPPDWHULHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOgångar 2 236 4 472 Materiella anläggningstillgångar 13 Produktionsmaskiner 4 438 5 685 Inventarier och datorer 309 561 6XPPD PDWHULHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOgångar 4 747 6 246 )LQDQVLHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU Andelar i koncernföretag 14 331 809 154 671 Fordringar på koncernföretag 15 10 835 10 835 6XPPD њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU 342 644 165 506 Summa anläggningstillgångar 349 627 176 224 Omsättningstillgångar Varulager 16 38 247 49 154 .RUWIULVWLJD IRUGULQJDU Kundfordringar 17, 21 94 631 81 613 Fordringar på koncernföretag 18 27 051 24 988 Aktuella skattefordringar 19 15 700 23 142 Övriga fordringar 19 17 116 13 723 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 4 780 5 393 6XPPD NRUWIULVWLJD IRUGULQJDU 159 278 148 859 Kassa och bank 21 1 333 570 1 419 361 Summa omsättningstillgångar 1 531 095 1 617 374 SUMMA TILLGÅNGAR 1 880 722 1 793 598 Eget kapitalrapport Belopp i tkr Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Ingående eget kapital 2020-01-01 17 336 1 253 254 948 162 678 436 215 Balanseras i ny räkning 162 678 –162 678 0 Utdelning –65 012 –65 012 Avsättning till stiftelse –2 800 –2 800 Nyemission netto 2 860 1 127 652 1 130 512 2020 års resultat 137 672 137 672 Utgående eget kapital 2020-12-31 20 196 1 253 1 477 466 137 672 137 672 Ingående eget kapital 2021-01-01 20 196 1 253 1 477 466 137 672 1 636 587 Balanseras i ny räkning 137 672 -137 672 0 Utdelning -68 870 -68 870 Avättning till stiftelse -2 800 -2 800 Nyemission teckningsoptioner 4 524 4 524 2021 års resultat 146 559 146 559 Utgående eget kapital 2021-12-31 20 196 1 253 1 547 992 146 559 1 716 000 Balansräkningar Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 22 Bundet eget kapital Aktiekapital 20 196 20 196 Övrigt bundet eget kapital 1 253 1 253 21 449 21 449 )ULWW HJHW NDSLWDO Balanserat resultat 1 547 992 1 477 466 Årets resultat 146 559 137 672 23 1 694 551 1 615 138 Summa eget kapital 1 716 000 1 636 587 Skulder /§QJIULVWLJD VNXOGHU Avsättning 3 380 – 6XPPD O§QJIULVWLJD VNXOGHU 3 380 – .RUWIULVWLJD VNXOGHU Förskott från kunder 180 200 Leverantörsskulder 31 202 39 040 Skulder till koncernföretag 18 75 216 72 564 Övriga skulder 24 3 767 2 244 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 50 977 42 963 6XPPD NRUWIULVWLJD VNXOGHU 161 342 157 011 Summa skulder 164 722 157 011 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 880 722 1 793 598

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=