BioGaia AB – Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Kommentar från vd:
”Första halvårets nettoomsättning uppgick till 269,9 miljoner kronor och det är mycket glädjande att vi i princip nått samma nivå som under samma period 2015 trots den kraftiga lageruppbyggnad vi då hade i Brasilien. Andra kvartalets resultat drevs av en mycket stark försäljning i Europa där lanseringen av Easy Dropper fortsätter, en stark försäljning i Asien och en modest försäljningsökning i USA och Kanada. Viktigt att notera när det gäller USA och Kanada är dock att den ackumulerade försäljningen första halvåret 2016 ökade med 21 % jämfört med samma period föregående år. Jag vill också lyfta fram den fina utvecklingen inom affärsområdet Vuxenhälsa som ökade med 15 % jämfört med andra kvartalet 2015 till del beroende på den fortsatta utrullningen av ProDentis och Gastrus. Slutligen bevisar två nya kliniska studier, den ena om behandling av buksmärta hos barn och den andra om minskad tandköttsinflammation hos gravida (en ny målgrupp för oss), ytterligare styrkan i våra produkter”, säger Axel Sjöblad, vd BioGaia AB.

Perioden 1 januari – 30 juni 2016
(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. Balansräkningens jämförelsesiffror avser 31 december 2015)

 • Nettoomsättningen uppgick till 269,9 (272,9) miljoner kronor, en minskning med 3,0 miljoner kronor (1 %). Ingen materiell valutaeffekt föreligger.
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 214,8 (224,1) miljoner kronor, en minskning med 9,3 miljoner kronor (4 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 46,8 (42,1) miljoner kronor, en ökning med 4,7 miljoner kronor (11 %).
 • Rörelseresultatet exklusive det utdelade tidigare dotterbolaget IBT uppgick till 104,7 (104,6) miljoner kronor, en ökning med 0,1 miljoner kronor (0 %). Inklusive IBT uppgick rörelse-resultatet till 99,5 (95,0) miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 77,3 (86,5) miljoner kronor, en minskning med 9,2 miljoner kronor (11 %).
 • Vinst per aktie från kvarvarande verksamhet uppgick till 4,46 (5,00) kronor. Vinst per aktie inklusive avyttrad verksamhet uppgick till 8,39 (4,57) kronor.
 • Kassaflödet uppgick till -79,8 (-8,8). Likvida medel uppgick per den 30 juni 2016 till 148,2 (226,9) miljoner kronor. I kassaflödet ingår utdelning av dotterbolaget IBT som påverkat kassaflödet negativt med 37,6 miljoner kronor.

Andra kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 136,0 (134,0) miljoner kronor, en ökning med 2,0 miljoner kronor (1 %). Ingen materiell valutaeffekt föreligger.
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Barnhälsa uppgick till 106,7 (108,8) miljoner kronor, en minskning med 2,1 miljoner kronor (2 %).
 • Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 25,7 (22,3) miljoner kronor, en ökning med 3,4 miljoner kronor (15 %).
 • Rörelseresultatet exklusive IBT uppgick till 53,4 (48,4) miljoner kronor, en ökning med 5,0 miljoner kronor (10 %). Inklusive IBT uppgick rörelseresultatet till 53,4 (42,4) miljoner kronor.
 • Vinst efter skatt exklusive IBT uppgick till 38,6 (40,4) miljoner kronor, en minskning med 1,8 miljoner kronor (4 %). Inklusive IBT uppgick vinst efter skatt till 38,6 (35,7) miljoner kronor, en ökning med 8 %.
 • Vinst per aktie exklusive IBT uppgick till 2,22 (2,33). Vinst per aktie inklusive IBT uppgick till 2,22 (2,06) kronor.

Viktiga händelser under andra kvartalet 2016

 • Avtal avseende försäljning av BioGaia ProDentis i Hong Kong.
 • Ytterligare en metaanalys bekräftar positiv effekt av BioGaia ProTectis vid kolik.
 • Studie som visar BioGaia ProTectis positiva effekt vid behandling av buksmärta hos barn publicerad.

Viktiga händelser efter andra kvartalets utgång

 • Studie som visar att BioGaia ProDentis minskar tandköttsinflammation hos gravida publicerad.

Telefonkonferens: Välkommen att delta i telefonkonferens angående delårsrapporten som kommer att hållas idag kl. 09:30 av vd Axel Sjöblad. För att delta i konferensen ring 08 - 566 42 691. Telefonkonferensen kan även följas på http://financialhearings.nu/?160817/biogaia.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti, 2016 kl. 08.00.

Senaste pressmeddelande från BioGaia:
2016-08-08 BioGaias probiotika för munhälsa minskar tandköttsinflammation hos gravida
2016-05-27 IBTs nyemission fulltecknad – BioGaias garantiåtagande behöver ej tas i anspråk
2016-05-17 BioGaias probiotika effektiv för att behandla buksmärta hos barn

Attached documents