Förslag till utdelning och särnotering av BioGaias dotterbolag Infant Bacterial Therapeutics

Styrelsen i BioGaia AB (publ) (”BioGaia”) har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma i BioGaia den 18 mars 2016 att dela ut aktierna i dotterbolaget Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (”IBT”) till aktieägarna i BioGaia. IBT kommer att ansöka om en notering av bolagets aktier av serie B på Nasdaq First North i samband med att utdelningen genomförs. IBT har som tidigare kommunicerats ett kapitalbehov på cirka 100 miljoner kronor för att finansiera den första kliniska studien, vilket planeras att finansieras genom en nyemission med företrädesrätt för IBTs aktieägare under andra kvartalet 2016.

Styrelsen i BioGaia bedömer att en särnotering av IBT skulle vara fördelaktig för BioGaias aktieägare då den synliggör värdet av det läkemedelsprojekt som drivs av IBT och innebär en renodling både av BioGaias och IBTs verksamheter. Genom en särnotering möjliggörs även för BioGaias aktieägare att investera direkt i IBT. Styrelsen i BioGaia har därför beslutat att föreslå en extra bolagsstämma i BioGaia att dela ut samtliga aktier i IBT som idag innehas av BioGaia till dess aktieägare. BioGaias ägarandel i IBT uppgår till 94,5 procent och övriga aktier ägs av ledningspersoner och styrelseledamöter för IBT. Utdelningen avses ske enligt de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär att utdelningen är skattefri i Sverige för såväl BioGaia som BioGaias svenska aktieägare. För ytterligare information om styrelsens utdelningsförslag, se separat kallelse från BioGaia till den extra bolagsstämman. Mer detaljerad information om utdelningen kommer även att hållas tillgänglig på BioGaias hemsida.

BioGaias största aktieägare, Annwall & Rothschild Investments AB, som kontrollerar cirka 8,6 procent av kapitalet och 34 procent av rösterna i BioGaia, ställer sig positiva till att genomföra särnoteringen och utdelningen av IBT samt avser även att teckna sin pro rata-andel i den kommande företrädesemissionen. Ytterligare stora aktieägare representerande 5,9 procent av kapitalet och 4 procent av rösterna ställer sig också positiva till förslaget.

Viktiga datum

  • 18 mars 2016 - Extra bolagsstämma i BioGaia rörande styrelsens förslag att dela ut aktierna i IBT
  • 21 mars 2016 - Sista dag för handel i BioGaias aktier inklusive rätt till erhållande av aktier i IBT 
  • 21 mars 2016 - Offentliggörande av bolagsbeskrivning inför notering på Nasdaq First North
  • 22 mars 2016 - Första dag för handel i BioGaias aktier exklusive rätt till erhållande av aktier i IBT
  • 23 mars 2016 - Avstämningsdag för rätt till erhållande av aktier i IBT
  • 29 mars 2016 - Aktier i IBT tillgängliga på direktregistrerade aktieägares VP-konto¹
  • 29 mars 2016 - Första dag för handel av IBTs aktier på Nasdaq First North

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till BioGaia och IBT.

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2016-02-12 BioGaia AB Bokslutskommuniké 2015
2016-01-11 Ny metaanalys bekräftar effekten av BioGaias probiotika vid kolik
2016-01-08 BioGaias dotterbolag IBT har fått klartecken för klinisk studie i USA och Sverige

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 februari 2016 klockan 8.00.

¹ VP-avier med information om det antal aktier som registreras på respektive aktieägares VP-konto kommer att sändas ut av Euroclear Sweden AB. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att erhålla information enligt respektive förvaltares rutiner.