Minskad försäljning till följd av covid-19

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.)

BioGaias försäljning är i de flesta länder beroende av att läkare och apotekare rekommenderar sina patienter att använda BioGaias produkter. På grund av covid-19-situationen har BioGaias distributörers säljstyrkor inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal i de flesta marknader där BioGaia är verksam.

BioGaia bedömer därför att försäljning och resultat kommer påverkas negativt i både kvartal tre och kvartal fyra 2020. För det tredje kvartalet beräknas försäljningen uppgå till cirka 132 (167,1) miljoner kronor. Omkring 6 miljoner kronor av den minskade försäljningen förklaras av negativa valutaeffekter. Rörelseresultatet för tredje kvartalet förväntas uppgå till cirka 27 (49,5) miljoner kronor. Det är för tidigt att uttala sig om försäljningen för kvartal fyra men vi bedömer att försäljningen kommer att vara lägre än förväntat även i det fjärde kvartalet. Under första halvåret ökade försäljningen med 9 % och rörelseresultatet med 25 %.

”Den minskade försäljningen är naturligtvis mycket olycklig, men vi bedömer att den är relaterad till covid-19 och att detta inte påverkar våra långsiktiga förväntningar. För att minska resultateffekten ser vi över våra kostnader för att delvis kompensera för försäljningsminskningen”, säger Isabelle Ducellier, koncernchef för BioGaia AB.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre den 23 oktober 2020 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

 

Senaste pressmeddelandena från BioGaia
2020-09-28 L. reuteri Protectis minskar smärta hos barn med funktionell buksmärta
2020-09-10 BioGaias styrelse tar beslut angående extrautdelning
2020-08-13 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggöranden den 12 oktober 2020, kl 22:15.