BioGaia Årsredovisning 2021 BV

BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 59 Immateriella och materiella anläggningstillgångar ,PPDWHULHOOD RFK PDWHULHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU Y¦UGHUDV WLOO DQVNDјningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Immateriella tillgångar skrivs av linjärt över en bedömd nyttjandeperiod. För materiella anläggningstillgångar tillämpas följande avskrivningstider: Materiella anläggningstillgångar Produktionsmaskiner och laboratorieutrustning 5–10 år Inventarier och datorer 3–5 år Byggnader 20-60 år En bedömning görs vid varje bokslutstillfälle av om det föreligger någon indikation som tyder på att en tillgång minskat i värde. Ej färdigställda projekt nedskrivningstestas årligen. Den kassagenererade enheten är tillämpligt segment. Om så är fallet beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om detta är lägre än det redovisade värdet skrivs värdet ner till återvinningsvärdet. Avskrivning på byggnader påbörjas när byggnaderna färdigställts. För el och invändigt byggnadsarbete mm uppgår avskrivningstiden till 20-30 år och för stomme och grund är avskrivningstiden 60 år. Varulager 9DUXODJUHW Y¦UGHUDV WLOO GHW O¦JVWD DY DQVNDјQLQJVY¦UGH RFK QHWWRI¸UV¦OMQLQJVY¦UGH ,QNXUDQVULVNHU EHDNWDV G¦UYLG $QVNDјQLQJVY¦UGHW EHU¦NQDV HQOLJW DQVNDјQLQJVSULV Kortfristiga placeringar I kortfristiga placeringar ingår räntefonder som företaget avser avyttra inom 12 månader från balansdagen. Likvida medel I likvida medel ingår kassa och banktillgodohavanden. Finansiella tillgångar och skulder .RQFHUQHQV UHGRYLVQLQJVSULQFLSHU HQOLJW ,)56 I¸U њQDQVLHOOD LQVWUXPHQW framgår nedan. • Finansiella instrument Finansiella instrument som redovisas i rapSRUWHQ ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ LQNOXGHUDU S§ WLOOJ§QJVVLGDQ OLNYLGD medel, kundfordringar, andra korta fordringar och valutaderivat i den P§Q V§GDQD KDU HWW SRVLWLYW YHUNOLJW Y¦UGH 3§ VNXOGVLGDQ §WHUњQQV leverantörsskulder, andra korta skulder, låneskulder och valutaderivat i den mån sådana har ett negativt verkligt värde. Till vilken kategori NRQFHUQHQV њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU RFK VNXOGHU K¦QI¸UWV IUDPJ§U DY QRW • 5HGRYLVQLQJ L RFK ERUWWDJDQGH IU§Q UDSSRUWHQ ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ (Q њQDQVLHOO WLOOJ§QJ HOOHU њQDQVLHOO VNXOG WDV XSS L UDSSRUW ¸YHU њQDQVLHOO ställning när bolaget blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor. En fordran, förutom kundfordringar, tas upp när bolaget presterat och en avtalsenlig skyldighet föreligger för motparten att betala, även om faktura ännu inte har skickats. Kundfordringar tas upp i rapport över њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Q¦U IDNWXUD KDU VNLFNDWV 6NXOG I¸UXWRP OHYHUDQW¸UVskulder, tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. LeveranW¸UVVNXOGHU WDV XSS Q¦U IDNWXUD PRWWDJLWV (Q њQDQVLHOO WLOOJ§QJ WDV ERUW IU§Q UDSSRUW ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Q¦U U¦WWLJKHWHUQD L DYWDOHW UHDOLseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen över dem. Detsamma J¦OOHU I¸U GHO DY HQ њQDQVLHOO WLOOJ§QJ (Q њQDQVLHOO VNXOG WDV ERUW IU§Q UDSSRUW ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ Q¦U I¸USOLNWHOVHQ L DYWDOHW IXOOJ¸UV HOOHU S§ DQQDW V¦WW XWVO¦FNV 'HWVDPPD J¦OOHU I¸U GHO DY HQ њQDQVLHOO VNXOG ,QJD YDOXWDGHULYDW HOOHU DQGUD њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU RFK VNXOGHU NYLWWDV L UDSSRUWHQ ¸YHU њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ HIWHUVRP YLOONRU I¸U NYLWWQLQJ LQWH ¦U XSSI\OOGD )¸UY¦UY RFK DY\WWULQJ DY њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU UHGRYLVDV S§ Dј¦UVGDJHQ $ј¦UVGDJHQ XWJ¸U GHQ GDJ G§ ERODJHW I¸UELQGHU VLJ DWW förvärva eller avyttra tillgången. • .ODVVLњFHULQJ RFK Y¦UGHULQJ )LQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU NODVVLњFHUDV XWLIU§Q GHQ Dј¦UVPRGHOO VRP WLOOJ§QJHQ KDQWHUDV L RFK GHVV NDVVDћ¸GHVNDUDNW¦U 2P GHQ њQDQVLHOOD WLOOJ§QJHQ LQQHKDV LQRP UDPHQ I¸U HQ Dј¦UVPRGHOO YDUV P§O ¦U DWW LQNDVVHUD NRQWUDNWVHQOLJD NDVVDћ¸GHQ RFK GH DYWDODGH YLOONRUHQ I¸U GHQ њQDQVLHOOD WLOOJ§QJHQ JHU YLG EHVW¦PGD WLGSXQNWHU XSSKRY WLOO NDVVDћ¸GHQ VRP HQGDVW ¦U EHWDOQLQJDU DY NDSLWDOEHORSS och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH 2P GHQ њQDQVLHOOD WLOOJ§QJHQ LQQHKDV L HQ Dј¦UVPRGHOO YDUV P§O NDQ XSSQ§V E§GH JHQRP DWW VDPOD LQ DYWDOVHQOLJD NDVVDћ¸GHQ RFK V¦OMD њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU RFK GH DYWDODGH YLOONRUHQ I¸U GHQ њQDQVLHOOD WLOOJ§QJHQ JHU YLG EHVW¦PGD WLGSXQNWHU XSSKRY WLOO NDVVDћ¸GHQ VRP endast är betalningar av kapitalbelopp och ränta på det utestående kapitalbeloppet redovisas tillgången till verkligt värde via övrigt totalresultat. 6DPWOLJD DQGUD Dј¦UVPRGHOOHU G¦U V\IWHW ¦U VSHNXODWLRQ LQQHKDY I¸U KDQGHO HOOHU G¦U NDVVDћ¸GHVNDUDNW¦UHQ XWHVOXWHU DQGUD Dј¦UVPRGHOOHU innebär redovisning till verkligt värde via resultaträkningen. • 8SSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH RFK HјHNWLYU¦QWHPHWRGHQ Upplupet DQVNDјQLQJVY¦UGH I¸U HQ њQDQVLHOO WLOOJ§QJ ¦U GHW EHORSS WLOO YLONHW GHQ њQDQVLHOOD WLOOJ§QJHQ Y¦UGHUDV YLG GHW I¸UVWD UHGRYLVQLQJVWLOOI¦OOHW PLQXV NDSLWDOEHORSS SOXV GHQ DFNXPXOHUDGH DYVNULYQLQJHQ PHG HјHNWLYU¦QWHmetoden av eventuell skillnad mellan det kapitalbeloppet och det utestående kapitalbeloppet, justerat för eventuella nedskrivningar. RedoviVDW EUXWWRY¦UGH I¸U HQ њQDQVLHOO WLOOJ§QJ ¦U XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGHW I¸U HQ њQDQVLHOO WLOOJ§QJ I¸UH MXVWHULQJDU I¸U HQ HYHQWXHOO I¸UOXVWUHVHUY • Finansiella skulder )LQDQVLHOOD VNXOGHU UHGRYLVDV WLOO XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH PHG DQY¦QGQLQJ DY HјHNWLYU¦QWHPHWRGHQ HOOHU WLOO YHUNOLJW värde via resultaträkningen. • )LQDQVLHOOD VNXOGHU WLOO XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH Lån samt övriga њQDQVLHOOD VNXOGHU W H[ OHYHUDQW¸UVVNXOGHU LQJ§U L GHQQD NDWHJRUL 6NXOGHUQD Y¦UGHUDV WLOO XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH • Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet Denna NDWHJRUL EHVW§U DY њQDQVLHOOD VNXOGHU VRP LQQHKDV I¸U KDQGHO , GHQQD kategori ingår koncernens derivat med negativt verkligt värde samt avsättning för tilläggsköpeskilling Nutraceutics. • Nedskrivningar Koncernen redovisar en förlustreserv för förväntade NUHGLWI¸UOXVWHU S§ HQ њQDQVLHOO WLOOJ§QJ VRP Y¦UGHUDV WLOO XSSOXSHW DQVNDјQLQJVY¦UGH HOOHU YHUNOLJW Y¦UGH YLD ¸YULJW WRWDOUHVXOWDW I¸U HQ leasingfordran och för en avtalstillgång. Per varje balansdag ska koncernen i resultatet redovisa förändringen i förväntade kreditförluster sedan det första redovisningstillfället. )¸U NXQGIRUGULQJDU DYWDOVWLOOJ§QJDU RFK OHDVLQJIRUGULQJDU њQQV förenklingar som innebär att koncernen direkt ska redovisa förväntade kreditförluster för tillgångens återstående löptid. De förväntade NUHGLWI¸UOXVWHUQD I¸U GHVVD њQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU EHU¦NQDV PHG KM¦OS DY en provisionsmatris som är baserad på tidigare händelser, nuvarande förhållanden och prognoser för framtida ekonomiska förutsättningar RFK SHQJDUQDV WLGVY¦UGH RP DSSOLFHUEDUW )¸U VDPWOLJD DQGUD њQDQsiella tillgångar ska koncernen värdera förlustreserven till ett belopp VRP PRWVYDUDU P§QDGHUV I¸UY¦QWDGH NUHGLWI¸UOXVWHU )¸U њQDQVLHOOD instrument för vilka det har skett betydande ökningar av kreditrisken sedan det första redovisningstillfället redovisas en reserv baserad på kreditförluster för tillgångens hela löptid. Egetkapitalinstrument omfattas inte av nedskrivningsreglerna. Fallissemang bygger på en bedömning av att det är osannolikt att motparten kommer att möta sina åtaganden på grund av indikatorer VRP њQDQVLHOOD VY§ULJKHWHU RFK PLVVDGH EHWDOQLQJDU 2DYVHWW RYDQVW§- ende sker detta senast när betalningen är 90 dagar sen. Värdering av finansiella instrument till verkligt värde )LQDQVLHOOD WLOOJ§QJDU RFK њQDQVLHOOD VNXOGHU VRP Y¦UGHUDV WLOO YHUNOLJW värde i balansräkningen, eller där upplysning lämnas om verkligt värde, NODVVLњFHUDV L Q§JRQ DY WUH QLY§HU EDVHUDW S§ GHQ LQIRUPDWLRQ VRP används för att fastställa det verkliga värdet. • Nivå 1, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån observerbara (ojusterade) noterade priser på en aktiv marknad för identiska tillgångar och skulder. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp, prissättningstjänst HOOHU ¸YHUYDNQLQJVP\QGLJKHW њQQV O¦WW RFK UHJHOEXQGHW WLOOJ¦QJOLJD RFK dessa priser representerar verkliga och regelbundna förekommande marknadstransaktioner på armslängds avstånd. • Nivå 2, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller som baseras på andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). Exempel på observerbar data inom nivå 2 är: • Noterade priser för liknande tillgångar och skulder. • Data som kan utgöra grund för bedömning av pris, t ex marknadsräntor och avkastningskurvor. • Nivå 3, Finansiella instrument där verkligt värde fastställs utifrån värderingsmodeller där väsentlig indata baseras på icke observerbar data. Forts. not

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=