BioGaia Årsredovisning 2021 BV

68 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Not 17 Kundfordringar Reserv för kundfordringar uppgick till 3,8 (4,0) miljoner kronor per den 31 december 2021. Reserven avser dels individuellt bedömda osäkra kundfordringar på 3,3 (3,4) miljoner kronor samt en reservering för förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 på 0,5 (0,6) miljoner kronor. Per den 31 december 2021 var kundfordringar uppgående till 27,2 (13,5) miljoner kronor förfallna. Av de förfallna fordringarna har 25,1 miljoner kronor inbetalats fram till rapportdagen. Ökningen generellt av kundfordringarna är relaterad till förvärvet av Nutraceutics. Åldersanalys Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 Ej förfallna fordringar 91 941 85 669 67 485 68 138 Mindre än 3 månader 26 510 12 836 26 510 12 830 3-6 månader 471 335 471 335 Över 6 månader 165 310 165 310 Förlustreserv enligt IFRS 9 -499 –639 – – 118 588 98 511 94 631 81 613 Redovisade belopp, per valuta, är följande Koncernen Moderbolaget 2021 2020 2021 2020 EUR 32 284 35 489 31 590 35 421 USD 53 616 37 084 48 363 37 084 SEK 14 802 9 373 14 678 9 108 JPY 18 123 17 204 – – GBP 261 0 – – Förlustreserv enligt IFRS 9 -499 -639 – – 118 587 98 511 94 631 81 613 Not 18 Transaktioner med närstående Koncernen Annwall & Rothschild Investment AB äger 740 668 A-aktier och 100 000 B-aktier vilket motsvarar 4,16 procent av kapitalet och 27,94 procent av rösterna. Annwall & Rothschild Investment AB ägs av grundarna Jan Annwall och Peter Rothschild som är styrelseordförande i BioGaia. Transaktioner som skett under 2021 är utdelning med 3,41 kr per aktie samt ersättningar och styrelsearvoden - för mer information se not 3. Moderbolaget Moderbolaget äger 100%av aktierna i BioGaia Production AB, BioGaia Biologics Inc, USA , BioGaia Japan Inc., Capable AB, Tripac AB och MetaboGen AB. Moderbolaget äger 100 % i de nystartade dotterbolagen BioGaia Invest AB, BioGaia Finland Oy och BioGaia UK Ltd. Moderbolaget äger 96 % av aktierna i BioGaia Pharma AB. Följande transaktioner har skett med BioGaia Production AB Moderbolaget 2021 2020 Ränteintäkter 129 244 Köp av tjänster -2 965 -1 522 Köp av varor -157 793 -120 201 Försäljning av tjänster – Varor köps på basis av självkostnadspris plus vinsttillägg. Följande transaktioner har skett med BioGaia Japan Inc. Moderbolaget 2021 2020 Ränteintäkter 854 899 Återbetalning av lån från BioGaia Japan – – Köp av tjänster – – Försäljning av varor 21 086 20 200 Följande transaktioner har skett med BioGaia Biologics Inc. Moderbolaget 2021 2020 Lämnat aktieägartillskott -134 250 – Köp av tjänster -12 198 -11 285 Följande transaktioner har skett med CapAble AB Moderbolaget 2021 2020 Försäljning av tjänster – 78 Köp av tjänster – – Lämnat koncernbidrag – -1 269 Följande transaktioner har skett med BioGaia Pharma AB Moderbolaget 2021 2020 Försäljning av tjänster 60 60 Lämnat koncernbidrag -8 701 -9 438 Lämnat aktieägartillskott – – Följande transaktioner har skett med Tripac AB Moderbolaget 2021 2020 Lämnat koncernbidrag -3 – Följande transaktioner har skett med MetaboGen AB Moderbolaget 2021 2020 Försäljning av tjänster 120 120 Lämnat koncernbidrag -10 008 -10 048 Lämnat aktieägartillskott – – Följande transaktioner har skett med BioGaia Finland Moderbolaget 2021 2020 Försäljning av varor 3 073 – Aktieägartillskott -6 059 – Följande transaktioner har skett med BioGaia UK Moderbolaget 2021 2020 Försäljning av varor 972 – Aktieägartillskott -2 360 –

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=