BioGaia Årsredovisning 2021 BV

Försäljning per segment 6HJPHQWHW %DUQK¦OVD Försäljningen inom segmentet Barnhälsa uppgick till PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG H[NOXVLYH YDOXWDHјHNWHU Deminskade royalty intäkterna kan härledas till minskad försäljning till Nestlé. Försäljningen av BioGaia Protectis droppar ökade jämfört mot motsvarande period föregående år. Försäljningen ökade i APAC och Americas medan den minskade i EMEA. I APAC ökade försäljningen främst i Vietnam och Indonesien. I Americas ökade försäljningen främst i USA vilket delvis motverkades av en minskning i främst Brasilien. I EMEA minskade försäljningen av droppar framför allt i Italien och Östeuropa, medan försäljningen ökade i främst Ryssland och Frankrike. Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter minskade inom Barnhälsa jämfört mot motsvarande period föregående år. Minskningen beror på lägre försäljning i alla regioner, främst i Östeuropa, Spanien och Brasilien. 6HJPHQWHW 9X[HQK¦OVD Försäljning inom segmentet Vuxenhälsa uppgick till PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG H[NOXVLYH YDOXWDHјHNWHU Försäljningen av BioGaia Protectis tabletter minskade något jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade främst i EMEA medan den ökade i APAC och Americas. Försäljningen i EMEA minskade framför allt i Finland, Belgien och Italien, vilket delvis motverkades av ökad försäljning i Hongkong, Indonesien och USA. Försäljningen av BioGaia Gastrus ökade något jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen minskade i EMEA och Americas medan den ökade i APAC. Försäljningen ökade främst i Japan och Kina medan den minskade i Frankrike och USA. Försäljningen av BioGaia Prodentis ökade jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen ökade i EMEA, främst i Tyskland, och i Americas, främst i USA. I APAC ökade försäljningen i Kina medan den minskade i Sydkorea. %UXWWRPDUJLQDOHQ Den totala bruttomarginalen uppgick till 74 % (73 %). Bruttomarginalen för segmentet Barnhälsa uppgick till 76 % (74 %). Bruttomarginalen för segmentet Vuxenhälsa uppgick till 68 % (70 %). 5¸UHOVHNRVWQDGHU RFK U¸UHOVHUHVXOWDW Rörelsekostnaderna uppgick till 329,2 (318,8) miljoner kronor, en ökning med 10,4 miljoner kronor (3 %). Exklusive övriga rörelsekostnader (kursförluster/kursvinster) ökade rörelsekostnaderna med 13 %. I rörelsekostnaderna ingick dels kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt om 9,3 (0,0) miljoner kronor dels kostnader för omstrukturering (rörande personal) om 8,9 (0,0) miljoner kronor samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler i Lund 4,2 (0,0) miljoner kronor. Exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler uppgick rörelsekostnaderna till 306,9 (318,8) miljoner kronor en minskning med 11,9 miljoner kronor (-4 %). Försäljningskostnaderna uppgick till 192,4 (171,6) miljoner kronor, en ökning med 12 %, framför allt beroende på ökade marknadsföringsaktiviteter samt högre personalkostnader kopplade till omstrukturering (8,9 PLOMRQHU NURQRU RFK S§ JUXQG DY ћHU DQVW¦OOGD Forsknings- och utvecklingskostnaderna uppgick till 105,5 (104,7) miljoner kronor, en ökning med 1 %. I forsknings- och utvecklingskostnaderna ingick kostnader för dotterbolagen MetaboGen AB och BioGaia Pharma AB om 23,4 (26,8) miljoner kronor. Ökningen i forsknings- och utvecklingskostnader exklusive kostnaderna för MetaboGen AB och BioGaia Pharma AB är framför allt hänförlig till högre studie- och personalkostnader. Administrationskostnaderna uppgick till 42,5 (26,1) miljoner kronor, en ökning med 63 %. Ökningen av administrationskostnader är framför allt hänförligt till ökade kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt (9,3 miljoner kronor), nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler i Lund (4,6 miljoner kronor) samt ökade personalkostnader relaterade till omorganisation. Övriga rörelsekostnader avser kursförluster/kursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär och uppgick till -11,2 (16,3) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 253,7 (228,2) miljoner kronor, en ökning med 11 %. Rörelsemarginalen uppgick till 32 % (31 %). Rörelseresultatet exklusive övriga rörelsekostnader (kursförluster/kursvinster) uppgick till 242,5 (244,5) miljoner kronor, en minskning med 1 %. Rörelseresultatet exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering uppgick till 276,1 (228,2) miljoner kronor en ökning med 47,9 miljoner kronor (21 %). Rörelsemarginalen exklusive kostnader för utvärdering av förvärvsobjekt och för omstrukturering samt nedskrivning av nyttjanderättstillgång kopplat till hyreskontrakt för lokaler uppgick till 35 % (31 %). 5HVXOWDW HIWHU VNDWW RFK UHVXOWDW SHU DNWLH Resultat efter skatt uppgick WLOO PLOMRQHU NURQRU HQ ¸NQLQJ PHG 'HQ HјHNWLYD VNDWWHVDWsen uppgick till 22 % (21 %). 5HVXOWDW SHU DNWLH XSSJLFN WLOO NURQRU ,QJHQ XWVS¦GQLQJVHјHNW föreligger. %DODQVU¦NQLQJHQ GHFHPEHU Totala tillgångar uppgick till 2 128,1 (1 913,3) miljoner kronor. Ökningen förklaras i huvudsak av förvärvet av Nutraceutics som genomfördes under fjärde kvartalet 2021 Sedan årsskiftet har kundfordringar ökat medan lager och leverantörsskulder har minskat. Finansiella tillgångar har ökat till följd av förvärv av andelar i Boneprox AB och Skinome AB. Goodwill har ökat genom förvärvet av Nutraceutics Inc. I enlighet med årsstämmans beslut har BioGaia infört ett incitamentsprogram och emitterat teckningsoptioner vilket inneburit en ökning av eget kapital med netto 4,5 miljoner kronor. .DVVDћ¸GH .DVVDћ¸GHW XSSJLFN WLOO PLOMRQHU NURQRU , NDVVDћ¸GHW LQJ§U XWGHOQLQJ S§ PLOMRQHU NURQRU VDPW DYV¦WWQLQJ WLOO Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens på 2,8 (2,8) miljoner kronor. .DVVDћ¸GHW IU§Q GHQ O¸SDQGH YHUNVDPKHWHQ ¦U PDUJLQHOOW O¦JUH ¦Q PRWsvarande period föregående år. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 6,4 (16,1) PLOMRQHU NURQRU ,QYHVWHULQJDU L њQDQVLHOOD DQO¦JJQLQJVWLOOJ§QJDU RP miljoner kronor avser förvärv av andelar i Boneprox AB och Skinome AB. Förvärv av dotterföretag avser reglering av tilläggsköpeskilling för MetaboGen AB samt förvärv av Nutraceutics Inc. 0RGHUERODJHW Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 732,0 (699,3) miljoner kronor och resultatet före skatt uppgick till 185,9 (174,7) miljoner kronor. Nedskrivning har skett av aktier i dotterbolag motsvarande årets NRQFHUQELGUDJ 0RGHUERODJHWV њQDQVLHOOD XWYHFNOLQJ VW¦PPHU L DOOW väsentligt överens med koncernens. Verksamhet inom forskning och utveckling BioGaia har ett omfattande forskningsnätverk och samarbetar med universitet och sjukhus runt om i världen till exempel SLU i Uppsala, Karolinska institutet i Stockholm, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Texas Children Hospital i USA och universitetssjukhusen i Bari och Turin, Italien. BioGaias stammar av L. reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 246 kliniska studier med BioGaias humana stammar av L. reuteri utförts på cirka 20 000 individer i alla åldrar. Studier har bland annat utförts på: Ӕ Spädbarnskolik och maghälsa hos barn Ӕ Antibiotikaassocierad diarré Ӕ Akut diarré Ӕ *LQJLYLW LQћDPPDWLRQ L WDQGN¸WWHW Ӕ Parodontit (tandlossningssjukdom) Ӕ Allmänhälsa Ӕ +HOLFREDFWHU S\ORUL (magsårsbakterien) Ӕ Låg bentäthet 5DSSRUWHULQJ RP NOLQLVND VWXGLHU För att säkerställa transparens och verka för högsta möjliga vetenskapliga standard uppmuntrar BioGaia forskarna att utforma studier och rapportering av resultat på ett sätt sommöjliggör publicering i välrenommerade medicinska tidskrifter. Målet är att samtliga studier, oavsett resultat, ska publiceras. Vidare kräver BioGaia att alla studier ska ha etiskt godkännande samt registreras på en publik webbplats, till exempel ClinicalTrials.gov. Miljöinformation BioGaia har i grunden en etisk och miljöförbättrande mission, nämligen att bedriva forskning och utveckling för att erbjuda kliniskt bevisade, hälsosamma och användarvänliga probiotiska produkter. BioGaia visar sitt engagemang för miljön genom att: Ӕ sträva efter miljövänliga förpackningar Ӕ uppmuntra sina leverantörer och distributörer att ta hänsyn till miljö-aspekterna i sina beslut Ӕ mäta klimatpåverkan av företaget och dess produkter och kompensera för sina koldioxidutsläpp 46 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=