BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

16 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker För att BioGaia ska kunna bidra till en hälsosammare värld behöver produkterna också ta hänsyn till effekterna på samhället. En betydande del av BioGaias miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen av produkter, vilket inkluderar bearbetning och paketering av produkter samt råvaror. Det finns även risk att förpackningsmaterial bidrar till föroreningar och skapar avfall längre ned i värdekedjan, vilket riskerar att negativt påverka både miljö och människors hälsa. Det är viktigt att BioGaia tar ansvar för sina inköp, då det finns risk att dessa indirekt kan bidra till miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. Genom sina val av råvaror och leverantörer kan bolaget påverka både miljö och sam- hälle. BioGaia har möjlighet att undvika negativ påverkan och istället bidra till positiv utveckling i leverantörsledet (läs mer under avsnittet ”ansvarsfulla leverantörer” på s. 26). Hur arbetet bedrivs BioGaia strävar efter att förbättra produkterna ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Ambitionen att integrera miljöhänsyn och sociala frågor i produktutvecklingen finns bland annat dokumenterat i BioGaias interna uppförande- kod. Resultatet av livscykelanalysen som genomfördes under 2020 enligt riktlinjerna i ISO 14040 och ISO 14044 bekräftade att en betydande del av miljöpåverkan från BioGaias produkter kommer från förpackningar och ingredienser. Mer hållbara förpackningar är ett prioriterat område och arbetet med att hitta alternativa förpackningslösningar fortsatte under 2021. Utmaningen är att hitta en förpackningslösning som kan produceras på ett mer hållbart sätt, med mer hållbara material och liten negativ miljöpåverkan i slutet av livscykeln, utan att göra avkall på förmågan att bibehålla innehållets kvalitet och livslängd. BioGaia genomförde under året, tillsammans med externa konsulter, en jämförande livscykelanalys (LCA) i syfte att undersöka vilken förpackningstyp, blister eller burk, som är mest fördelaktig ur miljö- och klimatperspektiv. Resultaten visar att blister– förpackningen (upp till cirka 90 tabletter i nuvarande förpackning) är något bättre än burken. I analysen skapades även scenarion för att modellera förändringar i miljöpåverkan genom att öka andelen återvunnet och/eller biobaserat material. Analysen visade att störst påverkan kan uppnås genom att reducera förpackningsmaterialet. De genomförda livscykelanalyserna har resulterat i mer exakt data om företagets miljöpåverkan och ska fungera som underlag för förpackningsstrategin och framtida åtgärder för minskad miljöpåverkan från förpackningar. Med utgångspunkt i analyserna har BioGaia ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan från enskilda produkter och därmed bättre möjligheter att bedöma miljöpåverkan av olika beslut redan tidigt i produktutvecklingen. Under 2020 gjordes en bedömning av hur återvinningsbar varje förpackning är och vilka förbättringar som kan göras. Arbete med att förbättra återvinningsbarheten genom ökad användning av monomaterial har fortskridit under 2021. BioGaia Production arbetar aktivt för att minimera användningen av onödigt förpackningsmaterial, exempelvis består den sträckfilm som fortfarande används av 51 procent återvunnen plast med 19 procent lägre miljöpåverkan än liknande alternativ. Dessutom är den helt återvinningsbar. BioGaia köper redan idag in huvudsakligen miljöcertifierade pappersprodukter. Under 2022 ska koncernen utvärdera möjligheten att FSC-certifiera förpackningarna. Vad gäller ingredienser har livscykelanalysen identifierat palmolja som den ingrediens med störst påverkan på såväl människor som klimat och biodiversitet. BioGaia arbetar därför aktivt med en fullständig utfasning av palmolja. I slutet av 2021 kunde BioGaia erbjuda palmoljefria varianter av produktutbudet i tablettform till hela världen. Till den Europeiska marknaden står nu oljedropparna i palm- oljefri variant klara för order. Av regulatoriska skäl kommer ett alternativt recept för palmoljefria droppar erbjudas marknaderna utanför EU. Produkterna introduceras under 2022/2023. Utfasningen för dropparna utanför EU kommer följa samma modell som övrig utfasning. Att byta ut produkterna tar dock tid, under 2021 var 26 procent av tabletterna och 5 procent av oljorna som såldes palmoljefria. För den palmolja som fortfarande används köper BioGaia krediter från RSPO-certifierade, oberoende småbrukare, enligt RSPO:s Book & Claim-system (B&C). Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Årets kompletterande livscykelanalys har gett värdefull kunskap om hur BioGaia kan arbeta för att minska företagets miljöpåverkan från förpackningar. Nästa steg är att utveckla förpackningslösningar somocksåmöter kraven på att bibehålla kvalitet och hållbarhet för produkterna. BioGaia kommer att fortsätta att se över, förbättra och testa nya förpackningsalternativ med utgångspunkt ur den nya förpackningsstrategin. BioGaias mål är att bolaget helt ska ha slutat sälja produkter som innehåller palmolja till 2025. Utfasningen av palmolja tar tid då produkterna säljs i över 100 marknader med varierande lagar, regler och intresse av att fasa ut Material och råvaruhantering (GRI 3-3) Hälsosamma produkter INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=