BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

2021 Hållbarhetsrapport

2 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021

BioGaias hållbarhetsrapport 2021 Det här är BioGaias andra fristående hållbarhetsrapport. Den har tagits fram i enlighet med Global Reporting Initiatives standard för hållbarhetsrapportering. Vi vet att hållbarhetsfrågor är viktiga för våra intressenter och strävar mot att alltid vara transparenta i vårt arbete. Innehåll Om BioGaia 4 Nyckelhändelser 5 Vd-ord 6 BioGaias värdekedja 8 Fokusområden 10 Hälsosamma produkter 11 En hälsosam verksamhet 19 Hälsosamma nätverk 25 En hälsosam arbetsplats 29 Samhällsengagemang 38 Väsentlighetsanalys 40 Revisors yttrande 41 GRI-Index 42 Utsläppskällor 45

4 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Världsledande inom probiotika BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som i över 30 år har legat i mikrobiom-forskningens framkant. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotikaprodukter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Bolaget är verksamt i hela värdekedjan, delvis i egen regi och delvis genom globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, produktionsexperter och lokala distributionspartner. Distributionspartnerna är nutritions- och läkemedelsbolag som säljer BioGaias produkter i fler än 100 länder. BioGaias produkter innehåller olika stammar av mjölksyrabakterien L. reuteri (Limosilactobacillus reuteri, tidigare kallad Lactobacillus reuteri). L. reuteri är en av få bakterier som har utvecklats i symbios med människan. Det gör att den kan kolonisera, anpassa sig till och interagera med oss på ett naturligt sätt. Resultat från kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar har hittills publicerats i 236 artiklar i vetenskapliga tidskrifter, vilket visar att bakterierna är effektiva och säkra för både barn och vuxna. BioGaia vill bidra till bättre hälsa världen över genom att utveckla och tillhandahålla kliniskt bevisade och användarvänliga probiotiska produkter. OM BIOGAIA BioGaia AB koncernen CEO Vice President Digital Chief Scientific Officer Vice President Finance Vice President General Counsel Chief Operating Officer Vice President Marketing & Communications Executive Vice President Business Development Executive Vice President Sales Vice President HR Vision Vara det mest pålitliga probiotikavarumärket i världen. Mission Erbjuda världen probiotika som har bevisad positiv effekt på hälsa och välmående. Positionering Kosttillskott med kliniskt testad probiotika av hög kvalitet som säljs på apotek och via e-handelsplattformar. Kärnvärderingar Innovation / Samarbete / Passion Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie BioGaias aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. BioGaia AB BioGaia Biologics Inc. BioGaia Japan Inc. BioGaia Pharma AB BioGaia Produktion AB MetaboGen AB BioGaia Finland Oy BioGaia UK Ltd BioGaia Invest AB INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 5 Viktiga hållbarhets- händelser under 2021 NYCKELHÄNDELSER Livscykelanalys och -verktyg för att beräkna produkternas miljö- påverkan har uppdaterats Beräkningsmetoderna för verksam- hetens klimatpåverkan har upp- daterats och förfinats Resedirektiv har uppdaterats i syfte att minska både kostnader och miljöpåverkan från anställdas resor En ny strategi för hållbara produkter och förpackningar har tagits fram Anti-korruptionsutbildningen har utvecklats i ett digitalt format för att öka tillgängligheten B ioGaia har medverkat i en kommunikationskampanj på ämnet antibiotikaresistens tillsammans med branschorganisationen SwedenBIO 3,6 miljoner till samhällsengagemang 100% grön el till BioGaias egna kontors- och produktionslokaler Beslut att införa en hållbarhetskommitté under 2022 INNEHÅLL

6 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Ett hållbarhetsarbete som ständigt pågår BioGaias affär, grunden till hur vi skapar värde, utgår ifrån att bidra till en bättre hälsa. Även om vi genom våra produkter har individens hälsa i fokus har begreppet hälsa en vidare innebörd för oss. Vi vill att vår verksamhet bidrar till samhället i stort på ett positivt sätt. Det förutsätter att vi tar ansvar för att minska vårt avtryck på klimat och miljö och säkerställer ett ansvarsfullt agerande genom värdekedjan samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i samhällsfrågor som främjar bättre hälsa. Liksom 2020 har 2021 fortsatt att präglas av pandemin och hälsa är en central fråga. Det är lätt att tänka på hälsa som avsaknad av sjukdom, men hälsa är ett brett begrepp som omfattar både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, parametrar som samspelar. Forskning bedrivs bland annat för att undersöka kopplingarna mellan människans maghälsa, vår tarmflora, och psykisk ohälsa, något som kan spela en viktig roll för att öka både det psykiska och fysiska välbefinnandet, och göra skillnad både för individen och samhälllet. Detta är ett område som vi ser fram emot att följa framgent. Under året har BioGaia bland annat deltagit i internationella dialoger kring antimikrobiell resistens och som en del av SwedenBIO, drivit kampanjer för att uppmärksamma problematiken kring resistenta bakterier, virus, jästsvampar och parasiter. Vi har fortsatt driva vårt starka samhällsengagemang genom att stödja flertalet organisationer som arbetar med hälsofrämjande aktiviteter, inte minst till Foundation to Prevent Antibiotic Resistance (PAR) som arbetar med just antibiotikaresistens. Det krävs globala systemförändringar och samarbeten för att öka hälsan i världen, och vi vill genom vårt inflytande, våra produkter och den forskning vi står bakom bidra till att påskynda förändringen med att arbeta preventivt mot ohälsa. Parallellt med pandemins fortsatta framskridande släppte IPCC sommaren 2021 en ny och oroväckande rapport för statusen på vår planets hälsa och vi har på flera håll sett att röda flaggor hissats kopplat till biologisk mångfald. Det handlar om globala utmaningar som vi på BioGaia tar på stort allvar och som i högsta grad även påverkar människans välbefinnande. Vårt eget löpande arbete med att minska verksamhetens miljöpåverkan har fortsatt. Exempelvis har vi växlat upp arbetet med att minska utsläppen från våra förpackningar och med att fasa ut palmoljan, till fördel för både klimatet och den biologiska mångfalden. Vi har under året tydligare kunnat urskilja de sociala och psykiska konsekvenserna av restriktionerna i samhället. Det har givit oss, liksommånga andra, förändrade förutsättningar att arbeta och skapa en grundad och välmående företagskultur. För att öka känslan av tillhörighet har vi arbetat med flexibla modeller när det kommer till hemmajobb i relation till tid på kontoret, vi har även fortsatt att genomföra initiativ för att uppmuntra till rörelse i vardagen. Dessutom har vi lagt extra fokus på att vässa ledarskapet med hjälp av utbildningar och utvecklat vår introduktion för nyanställda. Det är initiativ som hjälpt oss bibehålla företagskulturen trots en osäker omvärld där många varit tvungna att arbeta hemifrån. Under 2021 har vår rating i MSCI ESG index lyfts till ett A och BioGaia fortsätter kvala in på Allbrights gröna lista, en ranking som premierar jämställdhet i företag. Det är utmärkelser vi är mycket glada över, men som enbart visar toppen på isberget av det arbete som bedrivits. Det stora jobbet ligger under ytan, ett kontinuerligt och holistiskt hållbarhetsarbete som ständigt pågår. Arbetet inkluderar förbättrad kommunikation och ökad transparens men även konkreta förflyttningar som införandet av ett visselblåsarsystem, en koncernövergripande anti-korruptionsutbildning, implementering av en uppförandekod samt ökad mångfald i såväl ledningen som styrelsen. Vi på BioGaia är övertygade om att det arbete vi bedriver kommer bli allt viktigare i framtiden. En framtid där vi flyttar fokus från sjukdom och tillfälliga lösningar till en mer hållbar syn på hälsa genom prevention. Det är även med en långsiktig hållbarhet i åtanke vi ämnar bedriva hela vår verksamhet. Jag ser fram emot att visa er våra framsteg. Isabelle Ducellier, Vd och koncernchef BioGaia VD-ORD INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 7 ”Vi har växlat upp arbetet med att minska utsläppen från våra förpackningar och med att fasa ut palmoljan, till fördel för både klimatet och den biologiska mångfalden.” INNEHÅLL

8 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 BioGaias värdekedja BioGaia genomför forskning på egen hand och i samarbete med ett stort externt forskarnätverk. Forskningen omfattar allt från att utveckla och förbättra metoden för hur probiotikakulturen ska produceras till omfattande preklinisk och klinisk forskning. BioGaia arbetar dessutom strategiskt för att identifiera nya bakteriestammar för framtidens probiotika. BioGaias produktutveckling arbetar med att analysera och hitta nya produktformuleringar samt skapa nya leveransformat och förpackningslösningar. Råmaterial till produkterna, material till förpackningarna och bakteriekultur kommer från externa leverantörer. VÄRDEKEDJAN Forskning Produkt- utveckling Råvaru- användning INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 9 Produktion och paketering av produkterna hanteras både av externa leverantörer och BioGaia AB:s dotterbolag BioGaia Production. I leverantörskedjan sköter BioGaia logistiken samt kvalitetssäkring och kontroll av produkter och produktion. De färdiga produkterna hämtas från produktionsenheten av BioGaias partner som lagliggör, marknadsför och distribuerar dem på de olika marknaderna. BioGaia stödjer sina distributionspartner och egna dotterbolag med sälj- och marknadsföringsaktiviteter i linje med BioGaias globala varumärkesstrategi samt även i regulatoriska frågor. Produktion och paketering Distribution Försäljning INNEHÅLL

10 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 BioGaia arbetar för att minska avtrycket på klimat och miljö samt att säkerställa ett ansvarsfullt agerande genom värdekedjan samtidigt som vi fortsätter att engagera oss i samhällsfrågor som främjar bättre hälsa. Fyra fokusområden för hållbarhet Grundstenen i BioGaias hållbarhetsarbete är att erbjuda hälsosamma produkter baserade på forskning och kliniska studier. Utvecklingen av dessa produkter ska ske i en sund verksamhet där BioGaias nätverk och medarbetare utgör grunden. För att säkerställa att hållbarhetsinitiativ förblir relevanta och fokuserade på de områden där BioGaia kan göra störst skillnad, hålls en fortlöpande dialog om dessa frågor med intressenterna. Antalet sålda doser kan ses som en indikator på hur stor påverkan BioGaia har på människors hälsa. Därtill stöttas forskning och initiativ för att förbättra människors välbefinnande genom finansiella donationer till flertalet organisationer vars ändamål tangerar BioGaias verksamhet. Investeringar i F&U1) 2021 2020 2019 MSEK 105 105 105 SEK% av omsättningen 13 14 14 1) Kostnader per funktion (inklusive personalkostnader) för BioGaia koncernen. Omsättning 2021 2020 2019 Antal marknader 110 109 107 Antal sålda doser1) (miljoner) 1 2412) 1 4003) 1 300 Antal doser sålda som färdig produkt (miljoner) 594 537 547 1) E n dos är mängden av produkten som konsumenten förväntas inta enligt bipacksedelns rekommenderade tidsintervall. Detta kan variera beroende av produkt. 2) E n del av minskningen mot föregående år kan härledas till minskad royalty i segmentet barnhälsa. 3) E n del av skillnaden mot 2019 beror på en skillnad i antalet doser som räknas per såld kulturvikt. Samhällsengagemang MSEK 2021 2020 Panzi-sjukhuset 100 000 100 000 The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance 2 800 000 2 800 000 Childrens Mission 500 000 500 000 Klimatkompensationsprojekt 190 0001) 322 000 Totalt 3 590 000 3 722 000 1) D etta är en preliminär beräkning av kostnaden för klimatkompensationen 2021. Värdet kan komma att justeras. BioGaia bidrar till ett mer hälsosamt samhälle Även omBioGaia genom företagets produkter har individens hälsa i fokus har begreppet hälsa en vidare innebörd. Vi vill att vår verksamhet bidrar till samhället i stort på ett positivt sätt. FOKUSOMRÅDEN Hälsosamma produkter Hälsosam verksamhet Hälsosamma nätverk Hälsosam arbetsplats Hälsosamt samhälle INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 11 Hälsosamma produkter BioGaia strävar efter att bolagets produkter är hälsosamma ur alla aspekter, utifrån påverkan på individ, miljö och samhälle. Arbetet för att utveckla och erbjuda hälsosamma produkter sker särskilt genom tre fokusområden: väldokumenterade produkter och transparent produktinformation, produktkvalitet och produktsäkerhet samt material- och råvaruanvändning. INNEHÅLL

12 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Vilseledande eller ogrundade påståenden i marknadsföring är ett hot mot konsumenters tillit och företagets trovärdighet. En av BioGaias styrkor är det stora antalet genomförda studier med BioGaias probiotiska stammar vilka är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. L. reuteri 17938 är världens mest vetenskapligt studerade probiotiska bakterie som fortfarande är patenterad. Tydlig, transparent och lättillgänglig information om forskningen minskar even- tuella förtroende- och varumärkesrisker. Hur arbetet bedrivs BioGaias produktutveckling och marknadsföring bygger på robust vetenskaplig dokumentation av säkerheten och effektiviteten hos den stam eller kombination av stammar som används i en produkt. För att kunna säkerställa att företagets produkter håller högsta kvalitet och uppfyller internationella kriterier för probiotika, använder BioGaia sig av ISAPP:s (International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics) kriterier för probiotiska produkter. Dessa anger bland annat hur probiotikan ska märkas, se tabellen ”Kriterier för probiotika och BioGaias bedömning av hur väl dessa uppfylls” på s. 13. BioGaia fortsätter att investera i prekliniska och kliniska studier på befintliga och nya stammar, stamkombinationer och slutprodukter. Studierna varierar i omfattning liksom i vilken utsträckning företaget är involverat - från att BioGaia är med och planerar studien till att enbart förse ansvariga för studien med produkter och dess placebo. Samtliga studier som genomförs på BioGaias produkter följer riktlinjerna i standarden Good Clinical Practices (GCP) vilken definierats av International Conference of Harmonisation (ICH). BioGaia kommunicerar enbart produktpåståenden som är sanna, korrekta, tydligt urskiljbara och balanserade. Produkterna får uteslutande marknadsföras med hälsopåståenden som kan stödjas av resultaten från kliniska studier och i övrigt följer lagar och regler. Kravet utgör en del av den uppförandekod som BioGaias distributörer undertecknar. Distributörerna utbildas kring vetenskapen bakom BioGaias produkter och erbjuds marknadsföringsmaterial förankrad i forskning. Om BioGaia blir medveten om några risker gällande användningen av produkterna kommer företaget att vara transparent med detta till marknaden och konsumenterna. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Under 2021 publicerades 22 nya artiklar avseende BioGaias produkter och stammar. BioGaia är fortsatt aktiv inom The International Probiotic Association (IPA), en icke-vinstdrivande organisation vars syfte är att skapa en enig röst för probiotika globalt. Genom IPA Europa, den europeiska delen av IPA, bidrar BioGaia till arbetet att främja en gynnsammiljö för probiotika på kort och lång sikt. Målet inom IPA är att: Upprätta probiotiska standarder och frivilliga riktlinjer för att definiera villkoren för användning av probiotika. Upprätta en harmoniserad rättslig status för probiotika i EU. Delta aktivt i EFSA’s (European Food Safety Authority) samrådsprocess för att säkerställa en lämplig miljö för upprättande av probiotiska hälsopåstående. Föra dialog med alla relevanta intressenter för att öka medvetenhet och kunskap om probiotika. Under året har BioGaia varit aktiv i båda regulatoriska och vetenskapliga diskussioner och bidragit i produktionen av ”Probiotic talks from IPA EU”, en kampanj kring hälsosamt åldrande och probiotika. 2021 var ett spännande år eftersom både Polen, Nederländerna och Danmark valde att tillåta användning av ordet probiotika som en obligatorisk kategoribeteckning för kosttillskott. Läs mer om IPA på: www.internationalprobiotics.org Publicerade artiklar på kliniska studier (BSD 1) Produkt Stam eller stamkombination 2021 2020 2019 Protectis L. reuteri DSM 17938 165 153 1441) Prodentis L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 5289 61 53 45 Gastrus L. reuteri DSM 17938 & L. reuteri ATCC PTA 6475 7 6 6 Osfortis L. reuteri ATCC PTA 6475 1 1 1 Totalt antal artiklar2) 236 214 198 1) Inklusive artiklar med moderstammen L. reuteri ATCC 55730. 2) Det totala antalet publicerade artiklar i slutet av året på BioGaias probiotiska stammar, inklusive artiklar (2) baserade på studier med produkter som ännu inte kommersialiserats. Väldokumenterade produkter och transparent produktinformation (GRI 3-3) Hälsosamma produkter INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 13 Kriterier för probiotika och BioGaias bedömning av hur väl dessa uppfylls (BSD 2) ISAPP:s kriterier Stam eller stamkombination Med stöd av forskning Alla BioGaias produkter är väl dokumenterade i sammanlagt över 200 publicerade artiklar för alla åldersgrupper, varav fler än 30 är säkerhetsstudier1). En effektiv dos BioGaia använder alltid samma mängd bakterier per dos i produkterna som i de kliniska studierna Önskad positiv effekt BioGaias probiotiska stammar har studerats på en mängd olika områden, t.ex. kolik, funktionell buksmärta, förstoppning, biverkningar av antibiotika, diarré och för att förebygga infektioner. Säkerhet att använda Alla BioGaias stammar har QPS-status (Qualified Presumption of Safety). Se EFSA2) för mer information. Säkerheten för BioGaias stammar har undersökts i fler än 30 studier. Namnger mikroberna BioGaia anger alltid mikrobernas släkte, art och stam på förpackningar, i vetenskapliga sammanhang och vid marknadsföring. CFU BioGaia garanterar mängden levande organismer (CFU-halt3)) per dos vid utgångsdatum för samtliga produkter. Rekommenderad dos/portionsstorlek BioGaia anger alltid rekommenderad dos på förpackningen. Lämplig förvaring BioGaia specificerar alltid hur produkten bör förvaras. Kontaktuppgifter till företaget Kontaktuppgifter anges alltid på förpackningen. 1) En säkerhetsstudie är en klinisk studie där potentiella risker av att konsumera en produkt utvärderas. 2) E FSA (European Food Safety Authority) är en EU-myndighet vars främsta syfte är att bistå lagstiftare inom EU i frågor som rör livsmedelssäkerhet. 3) C FU = Colony Forming Units (kolonibildande enheter). Hälsosamma produkter INNEHÅLL

14 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Antibiotika är läkemedel som används för att förebygga och behandla bakterieinfektioner. Antibiotikaresistens uppstår när bakterier förändras som svar på användningen av dessa läkemedel. Bakterier som utvecklar resistens mot antibiotikabehandling riskerar att underminera den moderna sjuk- vården. Om vi inte längre kan behandla bakterieinfektioner blir alla typer av kirurgiska ingrepp, inklusive vanliga operationer som kejsarsnitt och blindtarmsoperationer, mycket riskfyllda. Urinvägsinfektioner kan bli omöjliga att behandla och lunginflammation livshotande. Det är inte enbart bakterier som kan utveckla resistens, även virus, svampar och parasiter kan utveckla resistens mot läkemedel och samlat beskrivs detta som antimikrobiell resistens (AMR). Redan när BioGaia bildades för 32 år sedan var såväl grundarna till BioGaia som forskarna som jobbade för BioGaia uppmärksamma på hotet kopplat till överanvändningen av antibiotika. Under de senaste årtiondena har uppmärksamheten kring antibiotikaresistens ökat, men forskning kring förebyggande åtgärder är ett eftersatt område. 2017 grundades därför på initiativ av BioGaia den svenska stiftelsen The Foundation to Prevent Antibiotic Resistance, även kallad PAR Foundation, för att förebygga antibiotikaresistens genom stöd till forskning, utbildning och informationsinsatser. Stiftelsen ger bland annat stöd till lovande projekt som kan ha svårt att få finansiering från statliga anslag. Hur arbetar BioGaia med antimikrobiell resistens (AMR)? Under året har BioGaia, tillsammans med andra Life Science bolag som är medlemmar i SwedenBIO, drivit ett AMR-initiativ för att sprida kunskap om, och stoppa utvecklingen av, antimikrobiell resistens. I samband med WHO’s årliga, globala AMR kampanj 19–24 november producerades en film som delades och spreds i SwedenBIO’s och de övriga deltagande företagens sociala kanaler. Syftet med kampanjen var att sprida kunskap om AMR och de svenska life science bolagens lösningar: att förebygga infektion, alternativa behandlingar och förbättring av existerande antibiotika. BioGaia lyfte specifikt budskapet att klinisk beprövad probiotika är ett sätt att hjälpa kroppen bibehålla en god balans och därmed även minska risken för infektion och därmed för över- och/eller felanvändningen av antibiotika. Kampanjen nådde över 50 000 visningar. Därutöver har kampanjen skapat ett intresse från flera av BioGaias partner att ingå i ett samarbete inför WHO:s AMR kampanj 2022. Utöver informationsspridning om probiotikans möjlighet att minska risken för långvarig infektion, har BioGaia produkter som kan tas i samband med antibiotikabehandling för att minska biverkningar när delar av kroppens egna försvar (goda bakterier) slås ut av antibiotikan. Var tros lösningarna på AMR ligga? Problemet måste adresseras från flera håll samtidigt. Det gäller framför allt att minska överanvändning och felanvändning av antibiotika, men parallellt måste vi också jobba på att minska antalet infektioner liksom med utveckling av alternativa behandlingar till antibiotika. Kristine Koppelhus, Scientific Affairs Manager på BioGaia Vad är antibiotikaresistens (ABR) och hur är det kopplat till BioGaias arbete? Hälsosamma produkter INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 15 Väsentlighet och risker För att skapa förtroende hos konsumenterna och ge dem en god upplevelse av BioGaias produkter är det mycket viktigt att produkterna är säkra och uppfyller såväl kvalitetskrav som andra förväntningar. Risken att produkterna inte uppfyller lagstadgade krav för kosttillskott, innehåller oacceptabla kontaminanter eller inte följer BioGaias egna kvalitetsstandard minimeras aktivt. Kvalitet är en viktig aspekt i hela värdekedjan. Från till- förlitliga forskningsresultat om produktens positiva effekter och en metodisk tillverkningsprocess, till att produkten behåller sin höga kvalitet efter leverans till kunden. BioGaia har en betydande direkt kontroll av produktkvaliteten i produktionsfasen och mer indirekt kontroll när den färdiga produkten har sålts till distributörerna och därefter till återförsäljare. I de fall då BioGaia säljer produkterna via e-handel i egen regi har BioGaia direkt kontroll över produktkvaliteten ända fram tills att den når slutkonsumenten. Hur arbetet bedrivs BioGaias egna kvalitetsledningssystem styr företagets sätt att arbeta för att garantera produkternas säkerhet och kvalitet. Systemet beskrivs närmare i BioGaias kvalitetsmanual. Det omfattar bland annat att kliniska studier ska hålla hög kvalitet, system och aktiviteter ska kvalitetssäkras och kvalitetsaspekter ska byggas in i produktutveckling och tillverkningsprocesser. Riktlinjerna gäller även inköp och aktiviteter som läggs ut på underentreprenörer. BioGaias kvalitetsstandard, benämnd BioGaia Quality Standard (BQS), är en del av kvalitetsledningssystemet och fastställer vilka krav produkterna ska leva upp till. Här ingår till exempel krav från tillämpliga lagar och förordningar gällande kosttillskottets kvalitet och säkerhet, konsumenternas behov samt kraven på råvaror och tillverkningsstandarder, men också vetenskapliga och tekniska krav. Inom ramen för BioGaias kvalitetsstandard tillämpas också HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), ett systematiskt och förebyggande arbetssätt för livsmedelssäkerhet där tillverkningsprocesserna analyseras utifrån biologiska, kemiska och fysiska risker som kan leda till att produkten inte längre är säker, och där kontrollåtgärder vidtas för att minska riskerna till en säker nivå. Kontroller av produktionen och tillhörande verksamhet, både hos kontrakterade tillverkare och i den egna produktionsenheten BioGaia Production, görs enligt standardiserade processer och rutiner och utförs av personal med relevant utbildning i kvalitetsarbete och produktsäkerhet. BioGaia kontrollerar varje enskild tillverkningsomgång mot tillämpliga krav och avgör om den kan användas på det sätt som är avsett. I förekommande fall görs säkerhetstester för faktorer som kan påverka produkternas säkerhet och kvalitet. De här testerna kan omfatta, men är inte nödvändigtvis begränsade till, kontroll av att produkterna innehåller angivna mängder probiotiska bakterier och inte har kontaminerats med oacceptabla ämnen. Testerna utförs antingen av en behörig tredje part eller på BioGaias egna laboratorier. Avvikelser hanteras och utreds enligt standardiserad metodik i syfte att säkerställa att endast produkter som bedöms säkra släpps till marknaden. Utredningen innefattar att ta reda på orsaken till problemet och identifiera åtgärder för att förebygga att motsvarande problem uppstår igen. BioGaia bevakar att de kontrakterade tillverkarna uppfyller gällande kvalitetskrav genom dokumenterade granskningar och återkommande revisioner, där alla avvikelser, klagomål och kvalitetsproblem gås igenom och hanteras på lämpligt sätt. Revisionerna bidrar också till att eventuella handlingsplaner tas fram och genomdrivs i tillfredsställande takt. Fokus ligger dels på förebyggande arbete, dels på att bekräfta att lämplig utbildning genomförs. Teknik- och kunskapsöverföring genomförs på definierade sätt när en ny eller modifierad produkt, process eller metod så kräver. BioGaia Production och BioGaias kontrakterade tillverkare har tillstånd för tillverkning av livsmedel och är certifierade enligt tillämpliga standarder för god tillverkningssed för produkten ifråga, till exempel ISO 22 000, US FDA 21 CFR Part 111 och/eller GMP för läkemedel. BioGaia har aldrig behövt återkalla produkter som redan har distribuerats till konsumenterna. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Den förbättringsåtgärd som genomfördes under 2020 och som gjorde att BioGaia kunnat garantera att större delen av Protectis-portföljen uppfyller EU-reglernas krav för märkning som laktos-, mjölk- och glutenfri, har under 2021 utvidgats till fler produktfamiljer. Under 2021 har även optimeringar i leveransflödet genomförts med minskade transporter som följd, men med fortsatt bibehållen kvalitet. Kvalitetsstandarden och dess verktyg har uppdaterats med avseende på tydligare kravställning på produkter och leverantörer, vilket effektiviserar kvalitetssäkringsarbetet i produktutvecklingsprocessen. Ytterligare digitalisering av kvalitetsledningssystemet i form av införande av elektroniska signaturer för alla kvalitetsdokument har minskat pappersanvändning samt effektiviserat arbetsprocesser. Under 2022 kommer prioriterade delar i vidareutvecklingen av kvalitetsledningssystemet att genomföras. Produktkvalitet och produktsäkerhet (GRI 3-3) Antal produktåterkallanden på grund av bristande produktsäkerhet (BSD 3) 2021 2020 2019 Antal produktåterkallanden1) 0 0 0 1) D efinition: Återkallande av produkter från konsumenter på grund av problem med produktsäkerheten. Hälsosamma produkter INNEHÅLL

16 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker För att BioGaia ska kunna bidra till en hälsosammare värld behöver produkterna också ta hänsyn till effekterna på samhället. En betydande del av BioGaias miljöpåverkan uppstår vid tillverkningen av produkter, vilket inkluderar bearbetning och paketering av produkter samt råvaror. Det finns även risk att förpackningsmaterial bidrar till föroreningar och skapar avfall längre ned i värdekedjan, vilket riskerar att negativt påverka både miljö och människors hälsa. Det är viktigt att BioGaia tar ansvar för sina inköp, då det finns risk att dessa indirekt kan bidra till miljöförstöring och brott mot mänskliga rättigheter. Genom sina val av råvaror och leverantörer kan bolaget påverka både miljö och sam- hälle. BioGaia har möjlighet att undvika negativ påverkan och istället bidra till positiv utveckling i leverantörsledet (läs mer under avsnittet ”ansvarsfulla leverantörer” på s. 26). Hur arbetet bedrivs BioGaia strävar efter att förbättra produkterna ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Ambitionen att integrera miljöhänsyn och sociala frågor i produktutvecklingen finns bland annat dokumenterat i BioGaias interna uppförande- kod. Resultatet av livscykelanalysen som genomfördes under 2020 enligt riktlinjerna i ISO 14040 och ISO 14044 bekräftade att en betydande del av miljöpåverkan från BioGaias produkter kommer från förpackningar och ingredienser. Mer hållbara förpackningar är ett prioriterat område och arbetet med att hitta alternativa förpackningslösningar fortsatte under 2021. Utmaningen är att hitta en förpackningslösning som kan produceras på ett mer hållbart sätt, med mer hållbara material och liten negativ miljöpåverkan i slutet av livscykeln, utan att göra avkall på förmågan att bibehålla innehållets kvalitet och livslängd. BioGaia genomförde under året, tillsammans med externa konsulter, en jämförande livscykelanalys (LCA) i syfte att undersöka vilken förpackningstyp, blister eller burk, som är mest fördelaktig ur miljö- och klimatperspektiv. Resultaten visar att blister– förpackningen (upp till cirka 90 tabletter i nuvarande förpackning) är något bättre än burken. I analysen skapades även scenarion för att modellera förändringar i miljöpåverkan genom att öka andelen återvunnet och/eller biobaserat material. Analysen visade att störst påverkan kan uppnås genom att reducera förpackningsmaterialet. De genomförda livscykelanalyserna har resulterat i mer exakt data om företagets miljöpåverkan och ska fungera som underlag för förpackningsstrategin och framtida åtgärder för minskad miljöpåverkan från förpackningar. Med utgångspunkt i analyserna har BioGaia ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan från enskilda produkter och därmed bättre möjligheter att bedöma miljöpåverkan av olika beslut redan tidigt i produktutvecklingen. Under 2020 gjordes en bedömning av hur återvinningsbar varje förpackning är och vilka förbättringar som kan göras. Arbete med att förbättra återvinningsbarheten genom ökad användning av monomaterial har fortskridit under 2021. BioGaia Production arbetar aktivt för att minimera användningen av onödigt förpackningsmaterial, exempelvis består den sträckfilm som fortfarande används av 51 procent återvunnen plast med 19 procent lägre miljöpåverkan än liknande alternativ. Dessutom är den helt återvinningsbar. BioGaia köper redan idag in huvudsakligen miljöcertifierade pappersprodukter. Under 2022 ska koncernen utvärdera möjligheten att FSC-certifiera förpackningarna. Vad gäller ingredienser har livscykelanalysen identifierat palmolja som den ingrediens med störst påverkan på såväl människor som klimat och biodiversitet. BioGaia arbetar därför aktivt med en fullständig utfasning av palmolja. I slutet av 2021 kunde BioGaia erbjuda palmoljefria varianter av produktutbudet i tablettform till hela världen. Till den Europeiska marknaden står nu oljedropparna i palm- oljefri variant klara för order. Av regulatoriska skäl kommer ett alternativt recept för palmoljefria droppar erbjudas marknaderna utanför EU. Produkterna introduceras under 2022/2023. Utfasningen för dropparna utanför EU kommer följa samma modell som övrig utfasning. Att byta ut produkterna tar dock tid, under 2021 var 26 procent av tabletterna och 5 procent av oljorna som såldes palmoljefria. För den palmolja som fortfarande används köper BioGaia krediter från RSPO-certifierade, oberoende småbrukare, enligt RSPO:s Book & Claim-system (B&C). Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Årets kompletterande livscykelanalys har gett värdefull kunskap om hur BioGaia kan arbeta för att minska företagets miljöpåverkan från förpackningar. Nästa steg är att utveckla förpackningslösningar somocksåmöter kraven på att bibehålla kvalitet och hållbarhet för produkterna. BioGaia kommer att fortsätta att se över, förbättra och testa nya förpackningsalternativ med utgångspunkt ur den nya förpackningsstrategin. BioGaias mål är att bolaget helt ska ha slutat sälja produkter som innehåller palmolja till 2025. Utfasningen av palmolja tar tid då produkterna säljs i över 100 marknader med varierande lagar, regler och intresse av att fasa ut Material och råvaruhantering (GRI 3-3) Hälsosamma produkter INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 17 Utsläpp (GRI 305-1, GRI 305-4, BSD4 & BSD5)1) Utsläpp från ingredienser 2021 2020 2019 Ton CO2-ekvivalenter 744 637 644 Gram CO2-ekvivalenter per dos 1,3 1,2 1,2 Utsläpp från förpackningsmaterial 2021 2020 2019 Utsläpp från tillverkning av förpackningsmaterial (ton CO2-ekvivalenter)2) 731 647 694 Utsläpp, inklusive hantering av uttjänta produkter och transporter 907 812 874 Gram CO2-ekvivalenter per dos2) 1,2 1,3 1,3 Gram CO2-ekvivalenter per dos, inklusive hantering av uttjänta produkter och transporter 1,5 1,6 1,6 1) S e ytterligare information kring utsläppsberäkningarna under avsnittet ”Verksamhetens miljöpåverkan” på s. 21. 2) U ppgifterna har reviderats mellan 2020 och 2019 års rapport i enlighet med resultaten från 2020 års livscykelanalys. Materialanvändning1) (GRI 301-1 & 301-2) Materialanvändning i ton 2021 2020 2019 Glas (ton) 251 230 264 Plast, till största delen PE (ton) 82 76 79 Papper (ton) 212 177 190 Aluminium (ton) 21 23 24 Återvunnet material som använts 2021 2020 2019 Återvunnet glas (ton) 138 – – Återvunnet glas (%) 55% 54% 54% Återvunnen aluminium (ton) 2,3 – – Återvunnen aluminium (%) 11% – – 1) U ppgifterna baseras på omsättning. Avfall som genereras i produktionen är inte medräknat. Uppgifterna omfattar primära och sekundära förpackningar samt förpackningar som används i mellanprocesser. Status för utfasning av palmolja i produkterna1) (BSD 8) Status för utfasningsprocessen i % för tabletter 2022 2021 Status 1 jan 58% 39% Mål till 31 dec 71% 51% Status 31 dec N/A 58% Mål till 31 dec 2025 100% 100% Status för utfasningsprocessen i % för droppar i Europa2) 2022 2021 Status 1 jan 38% 0% Mål till 31 dec 70% N/A3) Status 31 dec N/A 38% Mål till 31 dec 2025 100% 100% Totalt försäljning av palmoljefria produkter under året 2021 Mängd sålda tabletter utan palmolja av totalt antal sålda tabletter (%) 26% Mängd sålda ml droppar utan palmolja av totalt antal sålda tabletter (%) 5% 1) D atan tar inte hänsyn till hur stor försäljningen är på marknaden utan är enbart baserad hur långt gången utfasningsprocessen är på respektive marknad summerat till en total. Datan tar heller inte hänsyn till de produkter innehållande D-vitamin med spår av palmolja. 2) G äller droppar 2.0 som säljs i Europa. En produkt i droppformat för övriga marknader utanför Europa är under utveckling. 3) Inget mål var satt för utfasning av dropparna under 2021. palmoljan. Det finns dessutom en risk att bolaget under övergångsfasen tvingas kassera en mängd fullt fungerade produkter till följd av komplexa regelverk på vissa marknader. Detta hade varit ett oönskat resursslöseri som kräver planering för att pareras. Som en del av detta arbete har BioGaia under 2021 rekryterat en person som arbetar med utfasningen av palmolja på heltid. Att årets resultat i processen överstigit målet ger stöd för att den ökade satsningen har gett resultat. Planen är att utfasningen fortsätter att hålla fart kommande år och att minsta möjliga mängd produkter går till spillo. Till slutet av 2022 är målsättningen att 71 procent av utfas- ningsprocessen gällande tabletterna och 70 procent av dropparna för Europa ska ha nåtts. Hälsosamma produkter INNEHÅLL

18 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väldokumenterade produkter och transparent produktinformation Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsatt arbete med att få till stånd en harmoniserad juridisk status för probiotika inom EU, med ett ramverk för hur probiotika kommuniceras till konsumenterna. Pågående Fortsatt arbete för en harmoniserad juridisk definition av probiotika. Produktkvalitet och produktsäkerhet Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Samtliga produkter konstateras vara fria från allergener. Delvis Under 2021 har konstaterade allergenfria produkter utökats med fem produkter men inkluderar ännu inte samtliga produkter. Mål 2022 Under 2022 kommer prioriterade delar i vidareutvecklingen av kvalitetsledningssystemet att genomföras. Material- och råvaruanvändning Mål 2021 Genomfördes Utfall 2021 Fortsatt arbete för att ta fram palmoljefria varianter av alla produkter som innehåller palmolja idag. Pågående Arbetet med palmoljefria produkter har fortsatt och 100% av produktsortimentet finns idag som palmoljefira. Fortsatt lansering av palmoljefria produktversioner på samtliga marknader. Pågående Sedan 2020 har palmoljefria varianter lanserats på 26 nya marknader för tabletter och 3 nya marknader för droppar. Fortsatt arbete för att stärka produktutvecklingsprocessen, så att den tar tydligare hänsyn till hållbarhetsaspekter. Pågående Bland annat arbetet med livscykelanalys, förpackningsstrategi och kriterier för information som ska tillhandahållas av leverantörer Fortsatt utvärdering av återvinningsegenskaperna hos de förpackningslösningar som används i dag. Pågående Under året har en livscykelanalys på förpackningarna genomförts, en förpackningsstrategi tagits fram, riktlinjer för hållbara produkter och en rutin för löpande utvärdering av nya förpackningar och ingredienser. Fortsätta arbetet med utveckling av mer hållbara förpackningar. Pågående Mål 2022 Målet till slutet 2022 är att uppnå 71% utfasning av tabletterna innehållande palmolja. Långsiktiga mål Det långsiktiga målet är att 2025 ha fasat ut all försäljning av produkter innehållande palmolja. Hälsosamma produkter Sammanfattning – Hälsosamma produkter INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 19 En hälsosam verksamhet En god affärsetik, ett tydligt ställningstagande för mänskliga rättigheter och ansvar för hur företagets verksamhet påverkar omvärlden är grundläggande. Värderingar utgör en viktig utgångspunkt för verksamheten och under 2020 initierade BioGaia ett omfattande arbete med att utveckla företagets värderingar och ledarskap. Resultaten av det arbetet har börjat implementeras under året och den resan kommer att fortsätta under 2022 (se Hälsosam arbetsplats, s. 29). BioGaia har identifierat två väsentliga områden som relaterar till en hälsosam verksamhet: arbete mot korruption och mutor och verksamhetens miljöpåverkan. INNEHÅLL

20 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 Väsentlighet och risker Korruption ses allmänt som ett av de största hoten mot både social och ekonomisk utveckling. Korruption leder till sned- fördelning av resurser och underminerar rättsstatsprincipen och intressenternas förtroende. BioGaia arbetar med olika företag i över hundra länder där korruptionsrisken1) varierar. De främsta riskerna för korruption och mutor uppstår vid försäljning av produkter till distributörer, vid större inköp, samt om oberoendet hos forskare och läkare skulle vara bristfälligt. Det är därför mycket viktigt att de anställda känner till och är förberedda på att hantera dessa risker. Hur arbetet bedrivs För att ge de anställda vägledning har BioGaia en policy mot korruption och mutor som omfattar hela koncernen. Policyn tar bland annat upp företagets definition av mutor, korruption och intressekonflikt, samt ger övergripande riktlinjer för vad som är accepterat beteende. Här anges också kanaler för rapportering av incidenter. Arbetet mot korruption har hög prioritet och därför är en medlem av ledningsgruppen operativt ansvarig. Styrelsen har det slutgiltiga ansvaret för organisationens affärsetik och arbete mot korruption. Varje år hålls en utbildning i antikorruptionsfrågor för de anställda. Där ingår information om hur korruption påverkar samhället, BioGaias policy mot korruption och mutor samt vilka lagar och regler som gäller. Under utbildningens gång uppmärksammas även BioGaias visselblåsarfunktion, som utgör en viktig del i arbetet mot korruption då denna garanterar anonymitet. Samtliga deltagare gör efter utbildningen ett test för att säkerställa att de har tillräcklig kunskap inom området. BioGaia har sommål att alla anställda inom koncernen ska genomgå denna årliga antikorruptionsutbildning. Under 2021 deltog 97 (100) procent av moderbolagets anställda och 92 (100) procent av koncernens anställda i utbildningen. Inga korruptionsincidenter har kommit till företagets kännedom under 2021. BioGaias visselblåsarfunktion tillhandahålls av en extern aktör där anställda och andra anonymt kan rapportera avvikelser. Funktionen kan nås via BioGaias externa webbplats på svenska och engelska. Företagets riktlinjer för visselblåsarfunktionen kommuniceras via antikorruptionspolicyn, under utbildningstillfällen samt för nyanställda vid introduktionen. Antikorruptionspolicyn finns tillgänglig för samtliga medarbetare. Gruppen som ansvarar för hanteringen av rapporterade incidenter består av en styrelserepresentant samt representanter från HR och Corporate Governance. BioGaia åtar sig att följa EU-direktivet om skydd för visselblåsaren. Inga incidenter rapporterades i visselblåsarsystemet under 2021. Arbete mot korruption och mutor (GRI 3-3) Arbete med antikorruption (GRI 205-2) Andel och antal anställda som fått utbildning i företagets policy mot korruption och mutor per anställningstyp 20211) 2020 2019 BioGaia AB 97% (93) 100% (96) 100% (94) Ledningsgruppen 100% (9) 100% (10) 100% (10) Anställda 96% (81) 100% (86) 100% (84) BioGaia-koncernen 92% (119) 100% (160) 86% (135) Ledningen2) 100% (13) 100% (18) 100% (12) Anställda 91% (106) 100% (142) 78% (123) 1) U nder 2021 ingår inte medarbetare som varit tjänst- eller föräldralediga under perioden samt anställda i Japan på koncernnivå. 2) Ledningen i BioGaia-koncernen omfattar den verkställande ledningen för BioGaia AB (9), vd:arna för BioGaia Pharma (1), MetaboGen (1) och BioGaia Production (1) och BioGaia Finland (1).. En hälsosam verksamhet Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet BioGaias utbildning mot korruption och mutor som genomförs årligen har uppdaterats under året och lanserats i ett webbaserat format. Utbildningen är interaktivt uppbyggd där information blandas med frågor samt avslutas med ett obligatoriskt frågeformulär varpå användaren får testa sina kunskaper. Under det kommande året ska utbildningen översättas till japanska för att BioGaia Japan ska ha tillgång till informationen på sitt modersmål. Anställda i Japan (28) har därför inte genomfört utbildningen under 2021 men kommer att göra det under 2022 efter det att utbildningen översatts. Styrelsen ser årligen över och godkänner alla policyer. Ledningen i BioGaia-koncernen har fått utbildning i koncernens policyer och processer mot korruption och mutor. Av de anställda utanför Sverige har fem av sex personer i Singapore, USA och Finland genomgått utbildningen. Se uppgifter om leverantörer, distributörer och partner som har undertecknat BioGaias externa uppförandekod, inklusive antikorruptionsklausulerna, under avsnittet om hälsosamma nätverk på s. 26–27. BioGaia har dessutom infört antikorruptionsklausuler i de standardiserade kontraktsmallarna. 1) BioGaia har inga intäkter från statliga avtal. INNEHÅLL

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 21 En hälsosam verksamhet Verksamhetens miljöpåverkan (GRI 3-3) Väsentlighet och risker Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och under sommaren 2021 släpptes en oroväckande rapport från IPCC som ytterligare underströk behovet av att minska utsläppen av växthusgaser drastiskt för att möjliggöra en tryggare framtid. BioGaia förstår att den verksamhet som bedrivs ger upphov till utsläpp och andra miljödegraderande konsekvenser. Med det som grund arbetar bolaget för att minska all form av potentiell och faktisk negativ miljöpåverkan genom hela värdekedjan och bidra till den hållbara omställning som är nödvändig för ett långsiktigt fungerande samhälle. Utöver eventuella varumärkes- och regulatoriska risker som kan uppstå ifall bolag inte ställer om tillräckligt snabbt, så uppstår även ökade fysiska risker med större utsläpp. Dessa kan drabba BioGaias egna anläggningar, leverantörsled och konsumenter, samt även ha en indirekt påverkan på BioGaias förmåga att verka. Hur arbetet bedrivs I BioGaias uppförandekod ingår principen att ta hänsyn till miljön i samtliga beslut som fattas. Detta kan exempelvis vara i valet av leverantörer och råvaror. BioGaia gör också årliga beräkningar av företagets utsläpp av växthusgaser (s. 23), något som ökar förståelsen för var i verksamheten den mest väsentliga klimatpåverkan sker och hjälper BioGaia att prioritera förbättringsåtgärder. Under 2021 genomfördes en uppdaterad och fördjupad livscykelanalys som har gett mer omfattande kunskap om blisterförpackningar och plastburkars klimatpåverkan. Denna beskrivs närmare under avsnittet material- och råvaruhantering (s. 16). Resultaten används som underlag för eventuella åtgärder och strategiska beslut kring val av förpackningar. Analysen inkluderade också uppgifter om andra former av miljöpåverkan, till exempel försurning och övergödning, vilka innebär att BioGaia kan beakta ytterligare effekter i det fortsatta arbetet. Livscykelanalysen ligger bland annat till grund för den strategi som tagits fram under året för att minska den framtida miljöpåverkan från produkter och förpackningar. Den har dessutom bidragit med ytterligare precision i beräkningarna av miljöpåverkan från produkterna. Under 2021 har beräkningsmetoderna för utsläpp av växthusgaser och dess kategorisering förfinats och förbättrats. 1 901 (1 702) ton CO2-ekvivalenter inkluderar de poster som är jämförbara mot föregående år, där ökningen beror på de uppdaterade beräkningsmetoderna för förpackningar, tillkomsten av mer exakta underlag för företagsbilar och ökad försäljning av produkter med ett högre utsläpp. Företagets rapportering av utsläpp från affärsresor har förbättrats med snabbare tillgång till data från reseleverantören, och har minskat jämfört med föregående år. I år har även ett estimat tagits fram för utgående transporter,. som visat sig bidra till en signifikant del av BioGaias klimatpåverkan, hela 4 764 ton CO2e. Beräkningarna har gjorts utifrån ett antal antaganden och kommer därför att utvecklas ytterligare under 2022. Eftersom typ av transport bestäms av kund har BioGaia förhållandevis låg rådighet över dessa utsläpp. Framöver kommer dock BioGaia att arbeta mer för att påverka kunderna att välja mer klimatsmarta transporter. Mer information om vilka utsläppskategorier som ingår och vilka metoder som har använts för beräkningarna hittar du på s. 23. BioGaia har klimatkompenserat för företagets utsläpp sedan 2013. Mer information om klimatkompensationsprojektet återfinns i avsnittet Samhällsengagemang på s. 38. Sedan 2020 har BioGaia AB även köpt förnybar el till verksamhetens egna kontors- och produktionslokaler. För att all el i verksamheten ska vara grön har BioGaia under 2021 även köpt separata certifikat för grön el motsvarande elför- brukningen för verksamheten i Japan, då det varit utmanande att köpa grön el direkt från elleverantören där. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet BioGaia har valt att fokusera det fortsatta arbetet på områden där bolaget potentiellt har störst möjlighet att minska sina utsläpp och därmed kan göra störst skillnad. Dessa områden inkluderar: Ingredienser, med fokus på utfasningen av palmolja Förpackningar och arbetet mot mer hållbara förpackningslösningar Affärsresor, vilka historiskt stått för en stor del av BioGaias utsläpp Leverantörskedjans miljöpåverkan och beräkningsmetodik Arbetet med att fasa ut palmolja har givits hög prioritet då användningen av palmolja motsvarar en signifikant del av BioGaias koldioxidavtryck, samt har en negativ påverkan på biodiversitet. Utfasningen av palmolja i produkterna beräknas totalt ge en minskning på över 150 ton växthusgaser per år, grundat på 2019 års försäljningssiffror. Utsläppsminskningen från de nya palmoljefria produkterna som Kemikaliehantering I BioGaias tillverkning krävs ett antal kemikalier och det är av stor vikt att de hanteras på rätt sätt i verksamheten. Därför görs noggranna riskanalyser ur kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösynpunkt innan nya kemikalier tas in på BioGaia Production och det sker ett kontinuerligt arbeta för att hitta alternativ till de kemikalier som bedöms vara mest skadliga. Samtliga medarbetare är välinformerade om hur kemikalierna ska hanteras på bästa sätt och har vid behov tillgång till personlig skyddsutrustning. INNEHÅLL

22 BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 lanserades under 2021 påverkar ännu inte siffrorna, men förväntas bli tydligare i takt med en ökad försäljning av produkterna. Läs mer om BioGaias arbete med utfasning av palmolja på s. 17. Produktförpackningarna är en av de stora utsläppskällorna från BioGaias verksamhet. Som beskrivet på s. 16-17, material och råvaruanvändning, har arbetet med att finna mer miljövänliga förpackningslösningar under 2021 fortskridit. Produktutvecklingsarbetet är långsiktigt och rigorösa tester måste genomföras för att säkerställa att substitutionen inte riskerar att påverka produktkvaliteten negativt. Det är därmed för tidigt för att kvantifiera miljöeffekten av dessa insatser. Innan pandemin utgjorde affärsresorna en stor del av BioGaias utsläpp. Under året har affärsresorna minskat i jämförelse med 2020 års nivåer, vilket delvis kan förklaras med det fortsatta pandemiläget. BioGaias mål om 30 procents utsläppsminskning från resor kan därför ännu inte följas upp med en fullt rättvisande bild. Måldefinitionen är att sänka de genomsnittliga utsläppen per försäljningsvolym med 30 procent under perioden 2021-2025 jämfört med 2019. Ett resedirektiv har tagits fram och antagits av ledningsgruppen som anger riktlinjer för hur personalen ska resa i tjänsten. Direktivet syftar till att verka för att öka personalens säkerhet samt minska kostnader och miljöpåverkan från tjänsteresor. I samband med livscykelanalysen föregående år identifierades flera klimatrelaterade förbättringsmöjligheter i BioGaias leverantörskedja – dels hos kontraktsleverantörer och dels i valet av insatsmaterial för produkterna. Arbetet med att utvärdera miljöpåverkan hos leverantörerna kommer att fortsätta men har än så länge inte resulterat i några konkreta förändringar. Ledningen i BioGaia AB har under 2021 beslutat att tillsätta en hållbarhetskommitté (Sustainability Committee) vars arbete inletts under 2022. Kommittén kommer att bidra i arbetet med att ta fram hållbarhetsmål till BioGaias över- gripande hållbarhetsstrategi samt stärka förutsättningarna att driva projekt för att minska bolagets miljöpåverkan. Bland annat ska BioGaia under 2022 fastställa konkreta och mer ambitiösa klimatmål, samt påbörja processen att få dessa godkända av Science Based Targets initiative. En hälsosam verksamhet INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=