BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 27 Väsentlighet och risker BioGaias distributörer har en direkt påverkan på hur produkterna distribueras och marknadsförs till konsumenterna. Distributörerna ansvarar bland annat för att se till att BioGaias produkter följer de lagar och föreskrifter som gäller på respektive marknad. Om en distributionspartners verk- samhet inte lever upp till BioGaias förväntningar riskeras BioGaias varumärke och förtroendet för bolaget att skadas. Hur arbetet bedrivs Som en del av distributionsavtalet åtar sig BioGaias distributörer att säkerställa att samtliga lagkrav efterlevs på respektive marknad. Distributörerna tar fullt ansvar, men får stöd av BioGaias egna experter. BioGaia har dessutom som krav att distributörer inte marknadsför påståenden som saknar forskningsstöd, oavsett vad som tillåts på respektive marknad. Under 2018 införde BioGaia en uppförandekod för bolagets cirka 60 distributionspartner. Koden beskriver mer ingående BioGaias förväntningar och krav. Ambitionen för 2021 var att samtliga partner skulle ha undertecknat uppförandekoden, eller visat upp en egen motsvarighet till denna. I slutet av 2021 hade 97 (90) procent undertecknat uppförandekoden, eller uppvisat en motsvarande uppförandekod. Ansvarsfulla partner (GRI 3-3) Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet BioGaia arbetar för närvarande med att utveckla försäljningsprocessen för att kunna göra ytterligare bedömningar av distributörernas hållbarhetsarbete. Under 2021 genomfördes riskbedömningar av alla nya distributörer i högriskländer med hjälp av ett externt verktyg som bevakar negativ mediapublicitet och varnar om företaget har en relation med individer eller organisationer som har sanktioner riktade mot sig. För de distributörer som granskades upptäcktes inga sanktioner eller förhöjd risk. Under 2022 ämnar BioGaia vidareutveckla processen i syfte att hitta en metod som är ändamålsenlig med avseende på den typ av distributör som BioGaia normalt samarbetar med. % distributörer som har undertecknat uppförandekoden (BSD 7) 2021 2020 2019 Distributörer 97% 90% 85% Väsentlighet och risker BioGaias varumärke och förtorendet för bolaget riskerar att skadas om företaget ger stöd åt tvivelaktig forskning som inte följer etiska riktlinjer. Det är viktigt att den forskning BioGaia deltar i utförs på ett transparent, oberoende och etiskt sätt, både för deltagarnas skull och för att resultaten ska bli tillförlitliga. BioGaia har under lång tid byggt upp ett nätverk med oberoende internationella experter för att bedriva forskning. Hur stor kontroll BioGaia har över studier med företagets stammar och produkter varierar dock, från att vara mycket involverad till att enbart tillhandahålla studieprodukt. Hur arbetet bedrivs All preklinisk och klinisk forskning som BioGaia är involverad i ska följa högsta möjliga etiska standarder. Forskarna ska följa nationell och internationell lagstiftning samt, i förekommande fall, Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning. BioGaias policyer för etisk forskning håller hög nivå och anges i företagets interna uppförande- kod, samt i forskningskontraktens specifika krav. BioGaia uppmuntrar samtliga forskningspartner att arbeta i enlighet med International Council for Harmonisation on Good Clinical Practices (ICH-GCP). Ansvarsfull forskning (etik och säkerhet i kliniska prövningar) (GRI 3-3) Kliniska studier som sponsras av BioGaia ska godkännas av en lokal etikkommitté innan start. Samtliga deltagare ska informeras om studien och lämna skriftligt informerat samtycke till sin medverkan. Deltagarna kan när som helst avbryta studien, oavsett anledning, utan att det påverkar deras rätt till en skälig uppföljande utredning eller framtida vård. Prekliniska studier på djur måste vara försvarbara och baseras på 3R-principen – ersätta, förfina och minska (replace, refine, reduce). BioGaia uppmanar alltid till transparens med forskningsresultat. Studierna ska registreras på en offentlig webbplats, till exempel ClinicalTrials.gov. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet Under 2021 har BioGaia uppdaterat företagets riktlinjer för sponsring av kliniska studier i syfte att standardisera omständigheterna och omfattning för sådan sponsring. Riktlinjerna syftar även till att tydliggöra relationen mellan BioGaia och de forskningspartners som utför kliniska studier. BioGaias patentgrupp har en process och strategi som gör att hänsyn tas till patentskyddets potentiella negativa hälsoeffekter vid registreringen av patent. De patent BioGaia innehar för sina probiotiska produkter har bedömts inte medföra några kritiska negativa effekter. Hälsosamma nätverk INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=