BioGaia Hållbarhetsrapport 2021

BIOGAIA HÅLLBARHETSRAPPORT 2021 33 Väsentlighet och risker En organisation som kännetecknas av mångfald och inkluderande är viktig för kommersiell framgång och för förutsättningarna att attrahera kompetent personal. Bristande mångfald- och jämställdhetsarbete riskerar att leda till sämre beslutfattande. och resultat. Detta som en följd av exempelvis grupptänkande, lågmedarbetarlojalitet och motivation samt en diskriminerande arbetsplatskultur som anställda inte trivs i. Därför är frågor kring mångfald och jämställdhet högt ställda på BioGaias agenda. BioGaia har nolltolerans mot diskriminering. Alla ska bemötas med samma respekt och värdighet, oavsett ålder, könsidentitet, etniskt ursprung och religion. Hur arbetet bedrivs BioGaias handlingsplan för mångfald och icke-diskriminering utgör grunden för företagets mångfaldsarbete. Under 2020 togs en ny handlingsplan fram för perioden 2020–2023. I den nya planen satte BioGaia upp följande mål för organisationen: Lika rättigheter och möjligheter vad gäller arbete och utvecklingsmöjligheter. Så jämn könsfördelning sommöjligt. Ingen ska behöva känna sig trakasserad, kränkt eller mobbad. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad i rekryteringsprocessen eller vid tillsättandet av tjänster. Könsbaserade löneskillnader ska inte förekomma Mångfaldsaspekter ska alltid ingå som en del i bedömningar och diskussioner. Alla anställda ska informeras om och känna till BioGaias mångfaldspolicy, så att de kan delta i och känna personligt ansvar för mångfaldsarbetet. Det finns en tydlig handlingsplan för diskriminering och trakasserier, som tillsammans med en visselblåsarfunktion, där anställda kan rapportera diskriminerande incidenter anonymt, ska utgöra en trygghet för BioGaias anställda. Mångfald och jämställdhet (GRI 3-3) Läs mer under ”en hälsosam verksamhet” på s. 19). För att snabbare och mer exakt kunna identifiera obefogade löneskillnader i organisationen har BioGaia upphandlat ett nytt verktyg för lönekartläggning. Under året infördes ett nytt introduktionsprogram för nyanställda med syftet att de ska känna sig välkomnade och bekväma i BioGaias arbetskultur. Under 2021 kunde en del av detta program genomföras fysiskt under två dagar i augusti. Parallellt med introduktionsprogrammet har ett ”buddyprogram” införts där varje nyanställd får en ”buddy” som de träffar regelbundet under de första månaderna. Responsen på detta program var mycket positiv och är något BioGaia kommer fortsätta med framgent. Utöver processen för introduktion av nyanställda har de förmåner som BioGaia erbjuder i samband med föräldraledighet tydliggjorts. Framsteg och prioriteringar i det fortsatta arbetet I den lönekartläggning som genomfördes under 2020 hittades endast mindre löneskillnader för vilka det finns en pågående plan för att korrigera. Under 2021 placerade sig BioGaia återigen på Allbrights1) gröna lista, som ett av 67 grönlistade företag av totalt 339 utvärderade företag. Allbright är en organisation som rankar Sveriges börsnoterade företag från bäst till sämst på att värva kvinnor till ledningsgruppen. Utfallet av frågor relaterat till diskriminering ställdes i en &Frankly-undersökning under året vars resultat inte visade några tydliga indikationer på diskriminering. Inga diskrimineringsincidenter2) rapporterades till BioGaia under 2021. Bland de mål som ligger i handlingsplanen för diskriminering och trakasserier fram till 2023 har samtliga uppnåtts, förutommodulen för jämställdhet och mångfald i ledningsutbildningen (se s. 32). Målet är att färdigställa modulen under 2022 för att sedan uppdatera målen 2023. BioGaia vill också arbeta ytterligare med att kommunicera mångfaldsambitionerna till externa rekryteringspartner och chefer. 1) Allbright Foundation är en svensk, partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet. Stiftelsen granskar kontinuerligt ledningsgrupper och styrelser och arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare att öka andelen kvinnor i seniora befattningar. De mest jämställda företagen förs upp på Allbrights gröna lista, medan resten hamnar på den gula (medelgod jämställdhet) eller röda listan (mansdominerade företag). 2) G runder för diskriminering är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etniskt ursprung, religion eller annat trossystem, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. En hälsosam arbetsplats INNEHÅLL

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=