BioGaia Årsredovisning 2021 BV

48 BIOGAIA ÅRSREDOVISNING 2021 Finansiell riskhantering 'HW ¸YHUJULSDQGH P§OHW I¸U NRQFHUQHQV њQDQVIXQNWLRQ ¦U DWW WLOOKDQGDK§OOD HQ NRVWQDGVHјHNWLY њQDQVLHULQJ DY NRQFHUQHQV YHUNVDPKHW RFK koncernbolag samt att tillhandahålla en säker medelsförvaltning med marknadsmässig avkastning på placerade medel. Det övergripande P§OHW I¸U GHQ њQDQVLHOOD ULVNKDQWHULQJHQ ¦U DWW PLQLPHUD ULVNHUQD I¸U negativ påverkan på koncernens resultat. Härav följer att koncernens њQDQVLHOOD LQYHVWHULQJDU VND VNH PHG HQ O§J ULVNSURњO Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering. För mer information se not 27. 9DOXWDULVNHU BioGaia har intäkter i framför allt EUR och USD men också i SEK, JPY och CHF och kostnader i framför allt SEK, men också i EUR, JPY och USD. 8QGHU KDGH ERODJHW HWW NDVVDћ¸GHV¸YHUVNRWW S§ FLUND PLOMRQHU (85 HWW NDVVDћ¸GHV¸YHUVNRWW S§ PLOMRQHU -3< RFK HWW NDVVDћ¸- desöverskott på 31,8 (24,2) miljoner USD. För mer information se not 27. 5¦QWH RFK OLNYLGLWHWVULVNHU Koncernen har inga externa lån. Bolagets ränterisk utgörs av avkastningen på likvida medel. För likvida medel har styrelsen utfärdat en likviditetspolicy där grundprincipen är att risker vid placering alltid ska minimeras. Placeringar ska i första hand ske i svenska kronor. För att minimera valutarisker kan även andra valutor komma i IU§JD %RODJHWV OLNYLGD PHGHO VND HQGDVW SODFHUDV S§ EDQNNRQWR FHUWLњNDW eller andra räntebärande papper med mycket begränsad risk. Det innebär att inga placeringar får göras i aktier, aktiefonder, optioner etc. .UHGLWULVNHU BioGaias kreditrisker är knutna till kundfordringar. Kunderna har 30-90 dagars kredittid. Vid teckning av avtal med nya kunder sker en utvärdering av kundens ekonomiska ställning. Bolaget har rutiner för att kräva in förfallna fordringar och vid behov görs ytterligare utvärdering om kundens ekonomiska ställning för att minimera riskerna. .DVVDћ¸GHVULVNHU BioGaia har en god likviditet. Risken för likviditetsbrist är G¦UI¸U OLWHQ .DVVDћ¸GHW XSSJLFN WLOO PLOMRQHU NURQRU , NDVVDћ¸- det ingår utdelning med - 68,9 (- 65,0) miljoner kronor. Likvida medel per 31 december 2021 uppgår till 1 484,7 (1 467,9) miljoner kronor. 3ULVULVNHU %LR*DLD N¸SHU GH ћHVWD DY VLQD YDURU S§ HQ LQWHUQDWLRQHOO PDUNnad med alternativa leverantörer vilket minskar bolagets prisrisk. BioGaias pris till distributörer är i stort sett lika för alla kunder men kan variera med ordervolymstorlekar. På vissa marknader är priskonkurrensen till konsument stor men strategin är att inte konkurrera med pris utan att ¸YHUW\JD O¦NDUQD RP SURGXNWHUQDV HјHNWLYLWHW RFK V¦NHUKHW JHQRP DWW visa resultat från kliniska studier. &RYLG SDQGHPLQ Året 2021 har fortsatt präglats av pandemin covid-19 RFK GHVV S§YHUNDQ S§ Y¦UOGHQ L VWRUW RFK S§ %LR*DLD , GH ћHVWD O¦QGHU VRP BioGaia verkar i, är ”medical marketing” fortfarande den huvudsakliga Dј¦UVPRGHOOHQ 7LOO I¸OMG DY SDQGHPLQ KDU Y§UD GLVWULEXW¸UHUV V¦OMVW\UNRU inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal, som är de viktigaste målgrupperna för ”medical PDUNHWLQJϳ 'HVVXWRP KDU O§QJYDULJ ϳORFNGRZQϳ L ћHUD O¦QGHU JMRUW DWW konsumenterna haft begränsade möjligheter att besöka de vanligaste försäljningskanalerna för våra produkter – fysiska apotek, sjukhus och i Japan även tandvårdskliniker. BioGaia har anpassat sig till den rådande situationen och ändrat sitt arbetssätt inommarknadsföring och försäljning. Exempelvis har BioGaia inte kunnat medverkat på internationella mässor och symposier i samma utsträckning som tidigare, då dessa ställts in, utan i stället fokuserat på att stödja sina partner med marknadsföringsmaterial som kan användas online. Vidare har BioGaias personal inte fysiskt kunnat besöka kunder utan arbetat genom telefon- och videomöten. BioGaia har inte genomfört några personalneddragningar eller permitteringar på grund av pandemin. BioGaia har inte heller deltagit i några stödprogram annat än statligt stödprogram i Japan. %LR*DLD KDU HQ VWDUN њQDQVLHOO VW¦OOQLQJ PHQ HWW XWGUDJHW I¸UORSS DY pandemin kan fortsatt påverka även ett stabilt bolag som BioGaia negaWLYW (Q I¸UV¦PULQJ DY GHQ њQDQVLHOOD VW¦OOQLQJHQ RFK EHWDOQLQJVI¸UP§JDQ hos våra distributionspartner kan leda till längre betalningstider och även kreditförluster. Vidare kan störningar i BioGaias produktion och hos externa leverantörer eller i logistiken leda till att BioGaia inte kan leverera varor och därmed förlora intäkter. Beroende på hur utdragen pandemin EOLU њQQV GHW HQ ULVN I¸U IRUWVDWWD XWPDQLQJDU Framtidsutsikter BioGaias mål är att skapa en stark värdeökning och en bra avkastning för aktieägarna. Detta ska ske genom en ökad satsning på det egna varumärket, ökad omsättning från existerande och nya kunder samt en kontrollerad kostnadsnivå. Med en stark produktportfölj innehållande ett ökat antal innovativa produkter som i allt högre omfattning säljs under eget varumärke, lyckade kliniska prövningar och ett växande distributionsnät som täcker en stor del av de intressanta marknaderna ser framtiden för BioGaia positiv ut. )LQDQVLHOOD P§O RFK XWGHOQLQJVSROLF\ 'HW O§QJVLNWLJD њQDQVLHOOD P§OHW är en rörelsemarginal (rörelseresultat i förhållande till omsättning) på minst 34 procent under fortsatt stark tillväxt med ökade investeringar i forskning, produktutveckling, varumärkesuppbyggnad och försäljningsorganisation. Utdelningspolicyn har historiskt varit att utdelning till aktieägarna ska uppgå till 40 % av vinsten efter skatt. Denna policy har justerats under 2021 till att utdelning skall uppgå till 50 % av vinsten efter skatt i moderbolaget. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick den 31 december 2021 till 167 (160) personer. Bolaget har ett bonusprogram som syftar till att säkerställa medarbetarnas långsiktiga engagemang i BioGaia. Programmet har utformats på följande sätt: Bolaget har ett incitamentsprogram för samtliga anställda baserat dels på bolagets försäljning och resultat, och dels på kvalitativa mål. Den maximala bonusen uppgår till 12 % av årslönen. Utöver detta program har BioGaia även implementerat ett teckningsoptionsprogram som beslutades av årsstämman 2021. Programmet innebar en emission av högst 365 000 teckningsoptioner där optionsinnehavare har rätt att under tiden från och med den 6 juli 2024 till och med den 6 november 2024, för varje teckningsoption påkalla teckning av en ny B-aktie i BioGaia till en teckningskurs per aktie som uppgår till 578,2 kronor. De anställda erbjöds att köpa optionerna till ett belopp om 55,6 kronor vilket var marknadsvärdet som fastställts med extern värderingsexpertis. Totalt 89 730 teckningsoptioner tecknades i andra kvartalet vilket innebar ett tillskott om 5,0 miljoner NURQRU RFK HQ P¸MOLJ XWVS¦GQLQJ DY EHњQWOLJD DNWLH¦JDUH PHG , fjärde kvartalet skedde återköp av 4 500 optioner. Programmet innehåller också en ”stay-on” bonus som sträcker sig över en treårsperiod. Se not 3 för ytterligare information om anställda och personalkostnader. Beslut vid årsstämman 2020 om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Årsstämman 2020 beslutade om följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Dessa gäller fram till årsstämman 2024 om inte bolagsstämman beslutar annorlunda. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. 5LNWOLQMHUQDV IU¦PMDQGH DY %LR*DLDV Dј¦UVVWUDWHJL O§QJVLNWLJD LQWUHVVHQ och hållbarhet BioGaia bedriver forskning och utveckling för att erbjuda konsumenter kliniskt bevisade, hälsosamma, patenterade och användarvänliga probiotiska produkter. (Q IUDPJ§QJVULN LPSOHPHQWHULQJ DY Dј¦UVVWUDWHJLQ RFK WLOOYDUDWDJDQGHW av BioGaias långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att BioGaia kan rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare som arbetar för att uppnå maximalt aktieägar- och kundvärde. För detta krävs att BioGaia kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa riktlinjer möjliggör att ledande befattningshavare kan erbjudas en konkurrenskraftig totalersättning. )RUPHUQD DY HUV¦WWQLQJ P P Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Totalersättningen till ledande befattningshavare bör innehålla en avvägd blandning av ovan nämnda komponenter och villkor vid uppsägning samt avgångsvederlag. Styrelsen bör årligen utvärdera huruvida aktie- eller aktiekursrelaterade långsiktiga incitamentsprogram bör föreslås bolagsstämman. Den fasta kontantlönen ska vara individuell och baserad på den ledande befattningshavarens ansvar och roll samt kompetens och erfarenhet i relevant befattning.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjAyMDA=